Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-MBLIT-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań literackich
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 Przekazanie wiedzy o metodologii badań tekstów literackich i kulturowych

C2 Przekazanie wiedzy na temat głównych szkół krytyczno-teoretycznych oraz terminologii teoretycznej i krytycznej stosowanej przez te szkoły

C3 Rozwinięcie zdolności krytycznej i teoretycznej analizy tekstów literackich

C4 Rozwinięcie umiejętności zastosowania i łączenia różnych metod badawczych w analizie tekstów literackich i kulturowych

C5 Przygotowanie narzędzi metodologicznych do prowadzenia dyskusji i krytycznego myślenia o literaturze i kulturze

C6 Kształtowanie postaw otwartości, wrażliwości i ciekawości studenta wobec różnorodnych zjawisk literackich i kulturowych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wymóg podstawowy to znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć przygotowane są w formie pliku elektronicznego na platformie Moodle (pytania, zagadnienia, sylabus, handouty), większość literatury pomocniczej dostępna jest w Bibliotece UAM lub Bibliotece Wydziału Neofilologii UAM

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z wykorzystaniem multimediów

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3


Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 godzin wykładowych

Praca własna studenta (czytanie tekstów i przygotowanie do zajęć) 10 h

Praca własna studenta: przygotowanie do zaliczeń i egzaminu 20 h

Praca własna studenta n# 30 h

SUMA GODZIN 60 h

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3


Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów studiów magisterskich z głównymi krytycznymi i teoretycznymi metodami analizy tekstu literackiego oraz tekstów kultury i pokazanie ich praktycznego zastosowania w badaniach literackich. Pytania, które rozważymy w trakcie wykładu dotyczą relacji między krytyką, teorią i literaturą. Przyjrzymy się także mimetycznym, ekspresyjnym, pragmatycznym metodologiom badań, jak i relacji między tekstem i kontekstami historycznymi, społecznymi i kulturowymi. Przykłady metodologii interdyscyplinarnych mają na celu przygotowanie studentów do krytycznego i twórczego myślenia o literaturze i budować ich umiejętności wykorzystania różnorodnych metod do badań własnych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów studiów magisterskich z głównymi krytycznymi i teoretycznymi metodami analizy tekstu literackiego oraz tekstów kultury i pokazanie ich praktycznego zastosowania w badaniach literackich. Pytania, które rozważymy w trakcie wykładu dotyczą relacji między krytyką, teorią i literaturą. Przyjrzymy się także mimetycznym, ekspresyjnym, pragmatycznym metodologiom badań, jak i relacji między tekstem i kontekstami historycznymi, społecznymi i kulturowymi. Wykłady obejmują główne szkoły krytyczne, takie jak Nowa Krytyka, studia intertekstualne, strukturalism, krytykę psychoanalityczną, recepcję czytelniczą, feminizm i studia genderowe, krytykę postkolonialną, studia posthumanistyczne oraz intermedialne.

Przykłady metodologii interdyscyplinarnych mają na celu przygotowanie studentów do krytycznego i twórczego myślenia o literaturze i budować ich umiejętności wykorzystania różnorodnych metod do badań własnych.

Szczegółowy plan wykładów:

1. Wprowadzenie: Czym jest metodologia badań literackich?: Podstawowe podejścia krytyczno-literackie, jak robić badania literackie: podstawowe problemy, formułowanie hipotezy i problemów badawczych, bibliografia, wybór metody

2 Tekst i umysł: Psychoanaliza w krytyce literackiej: Freud, Jung, Lacan, Affect Studies

3. Tekst i siła mikrolektury: Szkoła Nowej Krytyki

4. Gatunek literacki: Strukturalizm i Fantastyczne według Todorova

5. Przestrzeń i czas w literaturze: Chronotop Bachtina, podejścia kognitywne i narratologiczne

6. Intertekstualizm w literaturze: Podejścia strukturalistyczne i poststrukturalistyczne

7. Literatura i czytelnik: Teorie recepcji czytelniczej

8. Literatura i społeczeństwo: Studia genderowe

9. Literatura i społeczeństwo: Krytyka feministyczna

10. Literatura i społeczeństwo: rewizja kanonu w ujęciu postkolonialnym

11.Literatura i technologia: Studia posthumanistyczne

12. Literatura i środowisko: Ekokrytyka

13. Literatura i Nowe Media: literatura digitalna

14. Literatura i kwestie rasowe: Critical Race Theory

Literatura:

Bal, Mieke. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. London: University of Toronto Press, 1997.

Brooks, Cleanth. 1956. The Well-Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry. New York: Harcourt Brace.

Alison Booth, et al. (eds). The Norton Introduction to Literature. 10th ed. W.W. Norton, 2010.

Buell, Lawrence. 1995. The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture”.

Burzyńska A., Markowski M.P. Teorie literatury XX wieku, Antologia, Kraków 2006.

Burzyńska A., Markowski M.P. Teorie literatury XX wieku, Podręcznik, Kraków. 2006.

Campbell, Joseph 1959. The Hero with Thousand Faces. Princeton: Princeton University Press.

Iser, Wolfgang. 1978. The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Leitch, Vincent. 1982. Deconstructive Criticism: An Advanced Introduction and Survey. New York: Columbia University Press. 1982.

Leitch, Vincent B. (ed.) The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: Norton, 2001.

Culler, Jonathan. 2000. Literary Theory. Oxford: Oxford University Press.

Culler Jonathan. 1975. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature. Ithaca: Cornell University Press.

Cuddon. J.A. 2000. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, 4th ed. New York: Penguin.

Cunnigham Reading After Theory. Malden, MA. Blackwell Publishers. 2002.

Delgado, Richard and Jean Stefancic. Critical Race Theory: An Introduction. 2nd ed. New York: New York University Press, 2012.

Delgado, Richard and Jean Stefancic, eds. 2013. Critical Race Theory: The Cutting Edge. 3rd ed. Philadelphia: Temple University Press,

Fry, Paul. H. 2012.Theory of Literature. New Haven and London: Yale University Press.

Klarer, Mario. 2004. (the fourth expanded edition.) An Introduction to Literary Studies. London and New York: Routledge.

Haraway, Donna. 1991. "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century.” In: The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York: Norton, 2001.

Eagleton Terry. 1985. Theory of Literary Criticism: A Logical Analysis. Berkeley: University of California Press.

Frye, Northrop.1993.Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton: Princeton University Press.

Preminger, Alex, and T. V. F. Brogan (eds). The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. New Jersey: Princeton University Press,

Tyson, Lois. 2015.Critical Theory Today: A User-Friendly Guide. Routledge: New York and London. Third Edition.

Efekty uczenia się:

15-MBLIT-11_01 ma podstawową wiedzę na temat głównych metodologii badań tekstów literackich i kulturowych K_W01; K_W02; K_W09; K_U04

15-MBLIT-11_02 Student potrafi analizować i interpretować tekst literacki przy użyciu pojęć krytyczno- i teoretyczno-literackich K_U04; K_U06;

15-MBLIT-11_03 Student czyta ze zrozumieniem naukowe teksty krytyczno-literackie K_U09

15-MBLIT-11_04 Student umie wykorzystać terminologię krytyczno- i teoretyczno-literacką w analizie tekstów literackich i kulturowych K_U10

15-MBLIT-11_05 Student krytycznie ocenia narzędzia metodologiczne i proponuje własną interpretację tekstów z użyciem poznanych metodologii K_U05; K_U06

15-MBLIT-11_06 Student umiejętnie korzysta ze źródeł literaturowych, teoretycznych i krytycznych w języku angielskim K_U01; K_U02; K_U14;

15-MBLIT-11_07 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury i prawidłowo je wykorzystuje KW_05, K_U09,

15-MBLIT-11_08 Student umie rozwijać umiejętności badawcze w zakresie literaturoznawstwa K_U05

15-MBLIT-11_09 Student jest ciekawy świata i otwarty wobec innych literatur i kultur K_K04; K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Podsumowujące: Zaliczeniowy test semestralny z oceną (otwarte i zamknięte pytania w oparciu o materiał z wykładów)

kryteria ocenania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne

4,5 (db+; dobry plus), bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje badawcze, analityczne i krytyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Ambroży
Prowadzący grup: Paulina Ambroży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Paulina Ambroży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Ambroży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.