Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Linguistic theory: Pragmatics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-LT-PRAG-EL-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Linguistic theory: Pragmatics
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

English linguistics: Theories, interfaces, technologies

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1: Przekazanie wiedzy dotyczącej tematów, pojęć, zagadnień, teorii, i metodologii rozwijanych w ramach badań z zakresu pragmatyki językoznawczej

C2: Rozwinięcie umiejętności rozumienia i dobierania metod i narzędzi stosowanych w badaniach z pragmatyki językoznawczej do analizy komunikacji z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, zarówno tradycyjnych jak i multimedialnych

C3: Rozwinięcie umiejętności prezentowania koncepcji, pojęć, teorii i modeli związanych z pragmatyką językoznawczą

C4:Rozwinięcie umiejętności przygotowywania, formułowania i pisania prac akademickich w języku angielskim z zakresu pragmatyki o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji z wykorzystaniem właściwych źródeł naukowych

C5: Wykształcenie kompetencji krytycznej oceny posiadanej wiedzy, otwartości na nowe idee i gotowości do zmiany opinii w świetle przedstawionych argumentów


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

częściowo

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda warsztatowa

Pokaz i obserwacja

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Materiały i zadania na platformie e-learningowej Moodle

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30


Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć i prezentacji 20h

Czytanie wskazanej literatury 20h

Przygotowanie do zaliczenia 20h


SUMA GODZIN 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3


Skrócony opis:

Wprowadzenie do pragmatyki językoznawczej.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Pragmatyka językoznawcza: wprowadzenie do dziedziny

Pragmatyka komunikacji werbalnej

Kontekst w pragmatyce: teoria i empiria

Wnioskowanie pragmatyczne i teoria implikatury

Przetwarzanie społeczne: percepcja siebie i innych w procesie komunikacji.

Teoria aktu mowy

Pragmatyka komunikacji niewerbalnej

Teorie grzeczności

Normy i wartości kulturowe w komunikacji

Pragmatyka międzykulturowa: kompetencje międzykulturowe i bariery w komunikowaniu międzykulturowym

Pragmatyka afektu: emocje w języku.

Pragmatyka argumentacji i perswazji.

Pragmatyka perswazji społecznej i manipulacji.

Pragmatyka eksperymentalna, narzędzia badawcze i paradygmaty.

Literatura:

Barrett, Lisa Feldman, Batja Mesquita, and Eliot R. Smith. 2010. “The Context Principle”, In: Batja Mesquita, Lisa Feldman Barrett, and Eliot R. Smith (eds.), The Mind in the Context. The Guilford Press: New York, pp. 1-24.

Brown, Keith (ed.). 2006. Encyclopedia of language and linguistics: Pragmatics Volume. Oxford: Elsevier.

Mey, Jacob L. 2001. Pragmatics: An Introduction. 2nd edition. Oxford: Blackwell.

Perloff, Richard M. 2013. The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the 21st Century.New York: Routledge.

Thomas, Jenny. 1995. Meaning in Interaction. An Introduction to Pragmatics. Routledge: London/New York.

Verderber, Kathleen S., Rudolph F. Verderber, Deanna D. Sellnow. 2014. Communicate! Wadsworth Cengage Learning.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

LTPRAG_01 zna pojęcia, koncepcje, teorie, metodologie rozwijane w

ramach badań z zakresu pragmatyki i potrafi ich poprawnie używać

LTPRAG_02 umie dobierać i poprawnie stosować metody i narzędzia badawcze z pragmatyki językowej do analizy komunikacji z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, zarówno tradycyjnych jak i multimedialnych

LTPRAG_03 posiada umiejętność prezentowania zagadnień związanych z pragmatyką językoznawczą

LTPRAG_04 umie formułować spójne, poprawnie ustrukturyzowane, i odpowiednio uargumentowane, w oparciu o źródła naukowe - wypowiedzi akademickie z zakresu pragmatyki, tak w mowie jak i na piśmie

LTPRAG_05 posiada kompetencje krytycznej oceny posiadanej wiedzy, wykazuje otwartość na nowe idee i gotowość do zmiany opinii w świetle przedstawionych argumentów

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby oceniania:

Kolokwium pisemne

Test

Prezentacja multimedialna

Ocena aktywności podczas dyskusji

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student bardzo dobrze zna terminologię dyscypliny i potrafi się nią bardzo dobrze posługiwać tak w języku pisanym jak i w mowie. Bardzo dobrze rozumie zagadnienia, teorie, i metodologie z zakresu pragmatyki; bardzo dobrze dobiera i stosuje metody i narzędzia z pragmatyki językowej do analizy komunikacji.

dobry plus (+db; 4,5): student bardzo dobrze zna terminologię dyscypliny i potrafi się nią bardzo dobrze posługiwać tak w języku pisanym jak i w mowie. Bardzo dobrze rozumie zagadnienia, teorie, i metodologie z zakresu pragmatyki; bardzo dobrze dobiera i stosuje metody i narzędzia z pragmatyki językowej do analizy komunikacji, lecz popełnia drobne błędy

dobry (db; 4,0): student dobrze zna terminologię dyscypliny i potrafi się nią bardzo dobrze posługiwać tak w języku pisanym jak i w mowie. Dobrze rozumie zagadnienia, teorie, i metodologie z zakresu pragmatyki; bardzo dobrze dobiera i stosuje metody i narzędzia z pragmatyki językowej do analizy komunikacji, lecz popełnia okazjonalne błędy

dostateczny plus (+dst; 3,5): student dość dobrze zna terminologię dyscypliny i potrafi się nią posługiwać tak w języku pisanym jak i w mowie. Dość dobrze rozumie zagadnienia, teorie, i metodologie z zakresu pragmatyki; potrafi dobierać i stosować metody i narzędzia z pragmatyki językowej do analizy komunikacji, lecz popełnia błędy.

dostateczny (dst; 3,0): student zna podstawową terminologię dyscypliny i potrafi się nią posługiwać tak w języku pisanym jak i w mowie. Rozumie podstawowe zagadnienia, teorie, i metodologie z zakresu pragmatyki; potrafi dobierać i stosować metody i narzędzia z pragmatyki językowej do analizy komunikacji, lecz popełnia błędy.

niedostateczny (ndst; 2,0): student nie zna terminologii dyscypliny i nie potrafi się nią posługiwać tak w języku pisanym jak i w mowie. Nie rozumie zagadnień, teorii, i metodologii z zakresu pragmatyki; nie potrafi dobierać i stosować metod i narzędzi z pragmatyki językowej do analizy komunikacji bez rażących błędów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bromberek-Dyzman
Prowadzący grup: Katarzyna Bromberek-Dyzman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bromberek-Dyzman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamila Dębowska-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dębowska-Kozłowska
Prowadzący grup: Kamila Dębowska-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.