Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-KWUE-JIK-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Język i komunikacja w mediach i polityce

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie wiedzy z zakresu teoretycznych i empirycznych podejść do komunikacji politycznej oraz komunikacji w organizacjach i instytucjach


2. przekazanie wiedzy z zakresu ogólnej roli języka i procesów komunikacyjnych w polityce i instytucjach Unii Europejskiej


3. przekazanie wiedzy z zakresu teoretycznych i empirycznych podejść do europejskiej sfery publicznej


4. przekazanie wiedzy z zakresu procesów językowych i komunikacyjnych wewnątrz i pomiędzy kluczowymi instytucjami Unii Europejskiej


5. poszerzyć wiedzę na temat tego, jak bieżące zagadnienia dotyczące UE są dyskursywnie konstruowane przez media, instytucje polityczne oraz obywateli UE


6. przekazanie wiedzy z zakresu strategii komunikowania pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a państwami członkowskimi i obywatelami UE


7. przekazanie wiedzy z zakresu procesów tworzenia i dynamiki europejskiej sfery publicznej oraz ukazywania instytucji i polityki UE w europejskich mediach

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

(tylko po angielsku)

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza z zakresu analizy dyskursu

Podstawowe zrozumienie polityki i instytucji europejskich

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do czytania są dostępne na stronie Moodle

dodatkowy materiał jest dostępny z biblioteki

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

prezentacje

projekty studenckie

dyskusje


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem = 30 h


Praca własna studenta = 30h

a) Czytanie wskazanej literatury :15 h

b)przygotowanie do dyskusji i prezentacji = 15h


SUMA GODZIN = 60 godzin


SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) = 2

Pełny opis:

Treści kształcenia

Czym jest Europa?

Rozwój UE

Sfera publiczna – podejścia teoretyczne

Europejska Sfera Publiczna – podejścia teoretyczne i empiryczne

Media i Europejska Sfera Publiczna

Wielojęzyczność w instytucjach UE

Deficyt demokratyczny w UE

Zagadnienie 1: Rozszerzenie UE

Zagadnienie 2: Brexit i Eurosceptycyzm

Zagadnienie 3: Powrót populizmu w polityce UE

Zagadnienie 4: Imigracja

Zagadnienie 5: Kryzys ekonomiczny

Zagadnienie 6: Polityka zagraniczna UE

Zagadnienie 7: Przyszłość Europy

Literatura:

Bayley, Paul and Geoffrey Williams (eds.). 2012. European identity: What the media say. Oxford: Oxford University Press.

Bennett, Samuel. 2016. “New ‘Crises’, Old Habits: Online Interdiscursivity and Intertextuality in UK Migration Policy Discourses”. Journal of Refugee and Immigrant Studies: 1-21. DOI: 10.1080/15562948.2016.1257753.

Calhoun, Craig. (ed.). 1992. Habermas and the public sphere. London: MIT Press.

Duszak, Anna. 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. [Text, discourse, intercultural communication]. Warsaw: Wydawnictwa naukowe PWN.

Fossum, John, E. and Philip Schlesinger. (eds.). 2007. The European Union and the Public

Sphere. London: Routledge.

Habermas, Juergen. 2012. The Crisis of the European Union. Cambridge: Polity Press.

Krzyżanowski, Michał. 2010. The Discursive Construction of European identities. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Schulz-Forberg, Hagen and Bo Stråth. 2010. The Political History of European Integration. London: Routledge.

Stanyer, James. 2007. Modern political Communication. Cambridge: Polity Press.

Triandafyllidou, Anna, Ruth Wodak and Michał Krzyżanowski (eds.). 2009. The European Public Sphere and the Media: Europe in Crisis. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Efekty uczenia się:

zna, przywołuje i rozpoznaje główne podejścia teoretyczne i empiryczne do procesów komunikacji politycznej i komunikacji w instytucjach i organizacjach

zna, przywołuje i rozpoznaje główne aspekty roli języka i komunikacji w polityce i instytucjach Unii Europejskiej

zna, przywołuje i rozpoznaje główne aspekty roli procesów komunikacyjnych w demokratyzacji i procesie reformowania oraz rozszerzenia Unii Europejskiej

zna i rozpoznaje kwestie i wyzwania kluczowe dla instytucji europejskich, krajów członkowskich oraz obywateli UE

zna i rozpoznaje sposoby w jakie owe kwestie są dyskursywnie konstruowane przez instytucje europejskie, kraje członkowskie oraz obywateli UE

zna, przywołuje i rozpoznaje główne aspekty strategii komunikowania pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a państwami członkowski i obywatelami UE

zna, przywołuje i rozpoznaje główne aspekty procesów tworzenia i dynamiki europejskiej sfery publicznej oraz ukazywania instytucji i polityki UE w europejskich mediach

Metody i kryteria oceniania:

metody oceniania

formujące:

aktywny udział

prezentacje studenckie

esej

Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): ...

dobry plus (+db; 4,5): ...

dobry (db; 4,0): ...

dostateczny plus (+dst; 3,5): ...

dostateczny (dst; 3,0): ...

niedostateczny (ndst; 2,0): ...

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.