Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski dla tłumaczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-JPDT-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język polski dla tłumaczy
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami polskiego językoznawstwa normatywnego i stylistyki języka polskiego: zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy językowe

Nauczenie studentów korzystania z dostępnych narzędzi językowych: słowniki, korpusy, teksty paralelne.

Nauczenie słuchaczy podstaw weryfikacji własnych tłumaczeń na język polski, a także redakcji oraz edycji przetłumaczonych tekstów w języku polskim.

Tłumaczenie tekstów o skomplikowanej składni i ciekawej stylistyce na język polski.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka polskiego: poziom C2

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały znajdują się na Moodle'u, Biblioteka Filologii Angielskiej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK

czytanie artykułów, dyskusja, prezentacje, ćwiczenia językowe, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia tłumaczeniowe, rozwiązywanie zagadek językowych, dyktanda, tłumaczenia na język polski, materiały audiowizualne


2. Metody oceniania (formujące i podsumowujące) stopnia osiągnięcia EK


F:prezentacje przygotowywane przez studentów, tłumaczenia przygotowywane w domu, wejściówki, aktywność na zajęciach


P: Test zaliczeniowy


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta 1 30

Praca własna studenta 2 30

SUMA GODZIN 90


LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3Pełny opis:

Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu:

Poprawność fleksyjna: nazwy własne

Poprawność fleksyjna: liczebnik

Poprawność składniowa: zdanie złożone i szyk wyrazów w zdaniu

Poprawność składniowa: skróty i wyrazy funkcyjne

Poprawność interpunkcyjna

Imiesłowowe równoważniki zdania

Poprawność stylistyczna/ konstrukcje redundantne

Poprawność stylistyczna/ frazeologia

Redakcja tekstu

Literatura:

Belczyk, A. 2004. Poradnik Tłumacza. Z angielskiego na nasze. Kraków: IDEA.

Kłosińska K. 2001. Formy i Normy, czyli Poprawna Polszczyzna w praktyce. Warszawa: Felberg.

Korzeniowska, A., Piotr Kuhiwczak. 1994/2010. Successful Polish-English translation. Tricks of the trade. Warszawa: PWN.

Olszewska, I.: Różnice strukturalne pomiędzy językami z punktu widzenia przekładu. "Literatura na świecie" 1971 nr 5.

Między Oryginałem a Przekładem 2013, nr 21: Tłumaczenie specjalistyczne

red. Karolina Dębska , red. Anna Szczęsny

Efekty uczenia się:

Student:

zna podstawowe zagadnieniami polskiego językoznawstwa normatywnego i stylistyki języka polskiego, ma świadomość najczęściej popełnianych w języku polskim błędów językowych

Student potrafi korzystać z dostępnych narzędzi językowych: słowniki, korpusy, teksty paralelne i wykorzystywać je w procesie przekładu

Student potrafi wykonać korektę (zidentyfikować i poprawić błędy językowe) w tłumaczeniach własnych i innych tekstach w języku polskim.

Student dokonuje przekładu tekstów o skomplikowanej składni i ciekawej stylistyce na język polski.

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): Student jest obecny na zajęciach (1 nieobecność), przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo w zajęciach, ocena bdb z prezentacji, ocena bdb z testu zaliczeniowego.

dobry plus (+db; 4,5): Student jest obecny na zajęciach (1 nieobecność), przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo w zajęciach, ocena db+ z prezentacji, ocena db+ z testu zaliczeniowego.

dobry (db; 4,0): Student jest obecny na zajęciach (1 nieobecność), przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo w zajęciach, ocena db z prezentacji, ocena db z testu zaliczeniowego.

dostateczny plus (+dst; 3,5): Student jest obecny na zajęciach (2 nieobecności), przygotowanie do zajęć, uczestnictwo w zajęciach, ocena dst + z prezentacji, ocena dst + z testu zaliczeniowego.

dostateczny (dst; 3,0): Student jest obecny na zajęciach (2 nieobecności), przygotowanie do zajęć, uczestnictwo w zajęciach, ocena dst z prezentacji, ocena dst z testu zaliczeniowego.

niedostateczny (ndst; 2,0): Student nie jest obecny na zajęciach (3 i więcej nieobecności), nie jest przygotowany do zajęć, nie uczestniczy w zajęciach, otrzymał ocenę ndst z prezentacji lub nie wykonał jej, ocena ndst z testu zaliczeniowego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek, Katarzyna Remiszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Remiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.