Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język jako narzędzie tłumacza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-JJNT-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język jako narzędzie tłumacza
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest nabycie świadomości językowej i wrażliwości na różnorakie aspekty językowe w przyszłej pracy tłumacza. Studenci nabywają wiedzę dotyczącą aspektów istotnych dla dwujęzyczności, pamięci semantycznej obu języków, transferu pomiędzy językami i wiedzy metajęzykowej. Szczególna uwaga jest poświęcona mechanizmom psycholingwistycznym, które mają miejsce w trakcie procesu tłumaczenia i wymagają świadomej kontroli i auto refleksji, aby kompetentnie używać języka jako narzędzia w komunikacji międzykulturowej. W czasie zajęć studenci uczą się wykonywać analizę tekstu i korektę tłumaczeń zgodnie ze standardami przyjętymi w praktyce zawodowej tłumacza.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzona znajomość języka angielskiego i podstawowe umiejętności tłumaczenia niespecjalistycznego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

http://elearning.wa.amu.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2021

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

(F) dyskusje i konwersatoria oparte na zadanym materiale

(F) prezentacje studentów i debaty

(P) projekty tłumaczeniowe

(P) analiza projektów tłumaczeniowych

(P) ocena projektów tłumaczeniowych


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30h

Praca własna studenta# 25h:

czytanie zadanej literatury i przygotowanie prezentacji (7h), wykonywanie analizy tekstu i zadań tłumaczeniowych (10h), korekta tłumaczeń (8h)

SUMA GODZIN 55h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 3

Skrócony opis:

Wprowadzenie do psycholingwistycznych aspektów przetwarzania języka w trakcie procesu tłumaczenia

Struktura i funkcjonowanie pamięci semantycznej u osób dwujęzycznych w trakcie tłumaczenia

Transfer językowy i dostęp leksykalny w języku ojczystym i obcym

Analiza tekstu, typologia tekstu, konwencje i normy, korzystanie z tekstów równoległych

Wiedza metajęzykowa w procesie auto korekty, analizy krytycznej i korekta wykonanego tłumaczenia

Pełny opis:

Celem kursu jest rozwinięcie świadomości językowej wśród przyszłych tłumaczy, dla których język jest narzędziem pracy, jak i uświadomieni profesjonalnych standardów w tłumaczeniu pisemnym.

Kurs składa się z 30 godzin leksyjnych, ktore zostały podzielone na 3 bloki tematyczne:

1) dwujęzyczność jako fundament kompetencji tlumacza (10h)

2) analiza tekstu i dyskursu do celów tłumaczenia (10h)

3) wiedza metajęzykowa i metakognitywna w kompetancjach tłumacza (10h)

Materiał kursu obejmuje zestaw zagadnień, które podlegają dyskusji w oparciu o publikacje naukowe z dziedzin przekładoznawstwa, psycholingwistyki i psychologii poznawczej. Bezpośrednim odniesieniem poruszanych zagadnień jest praktyka tłumaczeniowa i analiza problematyki z punktu widzenia studenta specjalizacji tłumaczeniowej.

Preferowana forma zajęć to dyskusje i debaty, w których studenci dzielą się swoimi doświadczeniami z wykonywanych zadań tłumaczeniowych, krytycznie oceniają czytaną literaturę i wyrabiają swój własny pogląd na kwestie dotyczące przekładu tekstów. Teorie i strategie poddane są weryfikacji poprzez zajęcia praktyczne, podczas których studenci uczą się poprzez praktykę i wzajemną wymianę doświadczeń.

Literatura:

Sample of general bibliography:

Chriss, R. 2006. Translation as a profession. London: Lulu Press.

Hejwowski, Krzysztof. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Korzeniowska, A, Kuhiwczak, P. 1994/2008. Successful Polish-English translation. Warszawa: PWN.

Lipiński, K. 2000. Vademecum Tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.

Tabakowska, E. 2003. O przekładzie na przykładzie. Kraków: Znak.

Tabakowska, E. 2009. Tłumacząc się z tłumaczenia. Kraków: Znak.

Whyatt, B. 2007. “Two languages, two cultures, one mind: A study into developmental changes in the students' view of language as a tool in cross-cultural communication”. PSiCL 43(2): 133-145.

Whyatt, B. 2012. Translation as a human skill. From predisposition to expertise. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. (available in a pdf. form from: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/13407)

Efekty uczenia się:

Oczekuje się, że student po zakończeniu kursu potrafi:

korzystać z szerokiej wiedzy dotyczącej używania języka jako narzędzia w komunikacji międzykulturowej;

Nabył konieczną terminologię, która pozwala mu na analizę błędów i ich korektę

Umiejętnie wykonuje analizę tekstu

Umiejętnie korzysta ze źródeł informacji, słowników, baz danych i tekstów równoległych

Rozumie mechanizmy psycholingwistyczne takie jak transfer językowy i potrafi im przeciwdziałać

Metody i kryteria oceniania:

Wymaga się, aby student był przygotowany do każdych zajęć, gotowy do współpracy i aktywnego uczestniczenia w zajęciach.

Ocena końcowa jest sumą punktów w 4 kategoriach:

AKTYWNY UDZIAŁ 50 PUNKTÓW

PRACA DOMOWA 50 PUNKTÓW

OCENA ZA TŁUMACZENIE W KLASIE 50 PUNKTÓW

PREZENTACJA 50 PUNKTÓW

ŁĄCZNIE 200 PUNKTÓW (100%)

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne (90-100%)

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne (81-89%)

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne (76-80%)

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami (66-75%)

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami (60-65%)

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne (DO 59%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Whyatt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olha Lehka-Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olha Lehka-Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek, Bogusława Whyatt
Prowadzący grup: Olha Lehka-Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.