Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury brytyjskiej przed 1900

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-HLBP1-OG-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury brytyjskiej przed 1900
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Anglistyki
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

specjalizacja ogólno-akademicka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu historii literatury angielskiej od średniowiecza do końca XIX wieku, czyli epoki wiktoriańskiej,

Rozwinięcie zdolności krytycznej analizy tekstów literackich,

Rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badania literatury w analizie tekstów literackich,

Doskonalenie umiejętności czytania krytycznych opracowań oraz ich wykorzystania w analizie tekstów literackich,

Udoskonalenie umiejętności pisania krótkich esejów krytycznoliterackich i korzystania ze źródeł literaturowych,

Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza i umiejętności z zakresu historii literatury innej niż angielska (np. polska)

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Umieszczanie na platformie Moodle zagadnień z wykładów, dokładnych streszczeń, oraz powiązanych z każdym wykładem szeregu terminów literackich wprowadzonych na danym wykładzie związanych z analizą tekstów literackich przedstawionych na wykładach.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykłady

konwersatoria

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Za oba semestry:

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 90

Praca własna studenta: przygotowanie do zajęć (przeczytanie zadanych lektur oraz zrobienie notatek) 100

Praca własna studenta: przygotowanie do zaliczeń i egzaminu 60

SUMA GODZIN 250

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 10 ECTS


Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Kontynuowany w następnym semestrze jako 15-HLBP1-OG-22. Kurs dla specjalizacji ogólnoakademickiej złożony z cyklu wykładów i zajęć.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Kontynuowany w następnym semestrze jako 15-HLBP1-OG-22. Kurs dla specjalizacji ogólnoakademickiej złożony z cyklu wykładów i zajęć.)

Tresci kształcenia:

1. Literatura staroangielska: poezja heroiczna, typy prozy

2. Literatura średnioangielska: romans rycerski, poezja Geoffrey'a Chaucera

3. Dramat i poezja epoki renesansu: kulturowe podstawy renesansu, teatr i dramat, poezja

4. Literatura późnego renesansu i epoki purytańskiej: Johna Bunyan i John Milton

5. Literatura epoki restauracji: John Wilmot, earl of Rochester

6. Literatura okresu Oświecenia, początki powieści

7. Literatura drugiej połowy XVIII wieku, poezja preromantyczna,

8. Literatura romantyzmu angielskiego, gatunki powieści

9. Literatura wiktoriańska: proza i poezja

Literatura:

Wybrane artykuły i fragmenty z następujących pozycji:

Altick, Richard Daniel. 1973. Victorian people and ideas. A companion for the modern reader of Victorian literature. New York – London: W.W. Norton and Company.

Armstrong, Nancy. 1993. Victorian poetry. Poetry, poetics and politics. London and New York: Routledge.

Beadle, Richard (ed.). 1994. The Cambridge companion to medieval English theatre. Cambridge: Cambridge University Press.

Boitani, Piero and Jill Mann (eds.). 1998. The Cambridge companion to Chaucer. Cambridge: Cambridge University Press.

Brantlinger, Patrick – William B. Thesing (eds.). 2005. A companion to the Victorian novel. Malden: Blackwell Publishers.

Brewer, Derek. 1983. English Gothic literature. New York: Schoken Books.

Bristow, Joseph (ed.). 2000. The Cambridge companion to Victorian poetry. Cambridge: Cambridge University Press.

Chandler, James and Maureen N. McLane (eds.). 2008. The Cambridge companion to British Romanticism. Cambridge: Cambridge University Press.

Cheney, Patrick (ed.). 2004. The Cambridge companion to Christopher Marlowe. Cambridge: Cambridge University Press.

Curran, Stuart (ed.) 1993. The Cambridge companion to British Romanticism. Cambridge: Cambridge University Press.

Danielson, Dennis (ed.). 1999. The Cambridge companion to Milton. Cambridge: Cambridge University Press.

Darlymple, Roger (ed.). 2004. Middle English literature: A guide to criticism. Malden: Blackwell Publishing.

David, Deirdre (ed.). 2001. The Cambridge companion to the Victorian novel. Cambridge: Cambridge University Press.

Davis, Lennard. 1983 [1996]. Factual fictions. The origins of the English novel. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

de Grazia, Margreta and Stanley Wells (eds.) 2001. The Cambridge companion to Shakespeare. Cambridge: Cambridge University Press.

Donoghue, Daniel. 2004. Old English literature. A short introduction. London: Blackwell Publishing.

Fulk, R.D. and Christopher M. Cain. 2003. A history of Old English literature. London: Blackwell Publishing

Gardner, Helen (ed.) 1960. Metaphysical poets. Penguin Books.

Godden, Malcolm and Michael Lapidge (eds.). 2000. The Cambridge companion to Old English literature. Cambridge: Cambridge University Press.

Happé, Peter. 1999. English drama before Shakespeare. London: Longman.

Hattaway, Michael (ed.). 2000. A companion to English Renaissance literature and culture. Malden: Blackwell Publishing.

Krajewska, Wanda. 1984. English poetry of the nineteenth century. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Krueger, Roberta L. (ed.). 2000. The Cambridge companion to medieval romance .Cambridge: Cambridge University Press.

McKeon, Michael. 1988. The origins of the English novel 1600-1740. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Parfitt, George. 1985. English poetry of the seventeenth century. London and New York: Longman.

Pooley, Roger. 1992. English prose of the seventeenth century, 1590-1700. London and New York: Longman.

Pulsiano, Phillip and Elaine Treharne (eds.). 2008. A companion to Anglo-Saxon literature. London: Blackwell Publishing.

Richetti, John (ed.). The Cambridge companion to the eighteenth-century novel. Cambridge: Cambridge University Press

Schlauch, Margaret. 1956. English medieval literature and its social foundations. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sitter, John (ed.). 2001. The Cambridge companion to eighteenth-century poetry. Cambridge: Cambridge University Press.

Tucker Herbert F. (ed.). 1999. A companion to Victorian literature and culture. Malden: Blackwell Publishers.

Watson, J.R. 1992. English poetry of the romantic period, 1789-1830. London: Longman.

Watt, Ian. 1957 [2009]. The rise of the novel. Studies in Defoe, Richardson and Fielding. Whitefish: Kessinger Publishing.

Womack, Peter. 2006. English Renaissance drama. Oxford: Blackwell.

Wu, Duncan (ed.). 1998. A companion to Romanticism. Malden: Blackwell Publishing.

Zbierski, Henryk. 1988. William Shakespeare. Warszawa: Wiedza Powszechna

Sikorska, Liliana. 2007. A short history of English literature. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Sikorska, Liliana (ed.). 2007. An outline history of English literature in texts. Vol. 1-2. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. rozpoznać główne nurty w rozwoju literatury brytyjskiej do XIX wieku

2. analizować i interpretować tekst literacki w kontekście historycznym

3. czytać ze zrozumieniem teksty należące do różnych rodzajów i gatunków literackich

4. czytać ze zrozumieniem naukowe teksty krytyczne i je oceniać

5. wykorzystywać opracowania krytyczne w analizie tekstów literackich

6. przedstawić własną interpretację tekstów i brać aktywny udział w dyskusji na zajęciach

7. korzystać ze źródeł literaturowych, głównie w języku angielskim

8. zdefiniować i prawidłowo posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu literaturoznawstwa

9. wyciągać wnioski i porządkować efekty dyskusji

10. uporządkować informacje na temat omawianych tekstów literackich, cech gatunkowych utworów i przedstawić je w formie pisemnej

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Ocenianie formujące: dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć (krótkie sprawdziany na początku zajęć sprawdzające znajomość lektury); obserwacja podczas dyskusji i moderowanie dyskusji

Ocenianie podsumowujące: ocena kolokwium zaliczeniowego, egzamin pisemny składający się z eseju oraz rozbudowanych odpowiedzi na dwa pytania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liliana Sikorska
Prowadzący grup: Katarzyna Bronk-Bacon, Beniamin Kłaniecki, Jacek Olesiejko, Jeremy Pomeroy, Liliana Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liliana Sikorska
Prowadzący grup: Katarzyna Bronk-Bacon, Joanna Jarząb-Napierała, Jacek Olesiejko, Jeremy Pomeroy, Liliana Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liliana Sikorska
Prowadzący grup: Katarzyna Bronk-Bacon, Beniamin Kłaniecki, Jacek Olesiejko, Jeremy Pomeroy, Liliana Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Liliana Sikorska
Prowadzący grup: Katarzyna Bronk-Bacon, Jeremy Pomeroy, Liliana Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)