Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kulturowa Niderlandów 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-HKNID4-NID-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kulturowa Niderlandów 4
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niderlandzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

fil. niderlandzka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1.Przekazanie wiedzy z zakresu historii literatury i kultury niderlandzkiej.

2. Rozwinięcie umiejętności kojarzenia i zrozumienia powiązań między wydarzeniami i procesami w historii.

3. Rozwinięcie umiejętności prezentowania zagadnień.

4. Rozwinięcie umiejętności krytycznego czytania tekstów literackich oraz tekstów kultury.

5. Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania odniesień historycznych we współczesnej literaturze i kulturze krajów niderlandzkojęzycznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzona wiedza i umiejętności z zakresu historii literatury innej niż niderlandzka (np. polska).

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

- Strona internetowa Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich WA

- Platforma Moodle WA

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

-Konwersatorium łączące prezentacje (z udziałem prowadzącego i studentów, przygotowane z użyciem środków multimedialnych) z omawianiem wybranych lektur przez pryzmat przeczytanych opracowań krytyczno-literackich;

-praca w grupach,

-praca z tekstem,

-dyskusje,

-wykłady gościnne.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30+30=60h

Praca własna studenta: 60+60=120h

SUMA GODZIN 180h


ECTS: 3+3 = 6

Skrócony opis:

Kurs dwusemestralny:

15-HKNID4-NID-12

15-HKNID4-NID-22

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Semestr 1:

I Religia i polityka

1) Źródła władzy w średniowieczu

2) Flandria, Ruch Flamandzki

3) Od podziału Niderlandów do Republiki Batawskiej

II Miasta i mieszczanie

1) Rola miast niderlandzkich w średniowieczu i renesansie

2) Teatr i jego mieszczański charakter

3) Od eposu zwierzęcego do pierwszych niderlandzkich powieści

III Nauka i zmieniający się obraz świata

1) Kartografowie, odkrywcy, naukowcy i wynalazcy niderlandzcy

2) Socjalizm i proza realistyczna jako odpowiedź na uprzemysłowienie

3) Literatura klasy robotniczej

4) Człowiek jako część przyrody - naturalizm i psychoanaliza

5) Imperializm i emancypacja kobiet

semestr 2:

I Self fashioning w sztuce XVII w.

II Wojna i sztuka

III Wymiana kulturalna: Niderlandy a świat

IV Reprezentacje nieba i piekła w sztuce

Literatura:

Opracowania:

- Entoen - Canon van Nederland

- DBNL - Biblioteka Cyfrowa Lit. Nideralndzkiej

- Literatuurgeschiedenis.nl

- Algemeen Letterkundig Lexicon: https://www.elearning.amu.edu.pl/wa/mod/url/view.php?id=81609

- M. Bachtin, “Epos en roman”

- Russel Shorto, Amsterdam. Historia najbardziej liberalnego miasta na świecie - rozdz. 3. Zmiana

- Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem, rozdz. Cena sztuki

- Erica van Boven, Mary Kemperink. 2006. Literatuur van de moderne tijd: Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de 19e en 20e eeuw.

- Greenblatt, S. Renaissance Self-Fashioning. University of Chicago Press, 2005.

Teksty prymarne:

- Karel ende Elegast

- Hendrik Conscience, De Leeuw van Vlaanderen

- Elckerlijc

- Mariken van Nieumeghen

- Van den Vos Reynaerde

- J.J. Cremer, Fabriekskinderen

- F. van Eeden, De kleine Johannes

Materiały przygotowane i udostępnione przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

1. Potrafi przywołać i rozpoznać główne tendencje historycznego rozwoju niderlandzkiej kultury, literatury i sztuki.

2. Analizuje i interpretuje teksty literackie oraz teksty kultury w kontekście historycznym.

3. Potrafi scharakteryzować i ocenić działalność i wkład historyczny ważnych postaci w rozwój cywilizacyjny Niderlandów.

4. Potrafi opisać i łączyć ze sobą kluczowe wydarzenia i procesy historyczne.

5. Zrozumie tło historyczne w dziełach literatury i kultury niderlandzkiego obszaru językowego.

6. Potrafi zaproponować własną interpretację tekstów i bierze aktywny udział w dyskusji na zajęciach.

7. Umiejętnie korzysta ze źródeł, głównie w języku niderlandzkim.

8. Prawidłowo posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu literaturoznawstwa, historii oraz historii sztuki.

9. Rozpoznaje odniesienia do historii we współczesnej literaturze, filmie i życiu codziennym.

10. Cechuje się tolerancją wobec innych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- Bieżąca ocena przygotowania studentów i ich udziału w dyskusji na zajęciach

- Prezentacja

- Dwa testy pisemne w semestrze.

Na koniec kursu (po drugim semestrze): pisemny egzamin obejmujący materiał z obu semestrów kursów historia kulturowa Niderlandów 3 oraz 4.

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): >90% punktów uzyskanych z kolokwiów, bardzo dobre przygotowanie prezentacji, aktywność podczas dyskusji na zajęciach

dobry plus (+db; 4,5): >82,5 % punktów uzyskanych z kolokwiów, dobre przygotowanie prezentacji, aktywność podczas dyskusji na zajęciach

dobry (db; 4,0): >75 % punktów uzyskanych z kolokwiów, dobre przygotowanie prezentacji, aktywność podczas dyskusji na zajęciach

dostateczny plus (+dst; 3,5): >67 % punktów uzyskanych z kolokwiów, przygotowanie prezentacji

dostateczny (dst; 3,0): >60 % punktów uzyskanych z kolokwiów, przygotowanie prezentacji

niedostateczny (ndst; 2,0): < 60% punktów uzyskanych z kolokwiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Drwal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Drwal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.