Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i geografia Australii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-HIGA-ANZ-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i geografia Australii
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Australia i Nowa Zelandia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń, procesów i postaci w historii Australii

2. Rozwinięcie umiejętności kojarzenia i zrozumienia powiązań między wydarzeniami i procesami w historii.

3. Rozwinięcie szczegółowej znajomości geografii Australii oraz umiejętności posługiwania się mapami

4. Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania odniesień historycznych we współczesnej literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych.

5. Dostarczenie studentom nazewnictwa i terminologii historycznej i geograficznej w języku angielskim

6. Rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Umieszczanie na platformie Moodle materiałów z wykładów oraz linków i dodatkowych pomocy w zakresie poszczególnych tematów

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z użyciem multimediów, zapoznanie się studentów z tekstami źródłowymi, oraz odpowiednimi rozdziałami zalecanych podręczników.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 ECTS

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Kraj i ludzie. Próba zarysowania okresu przedhistorycznego

2. Odkrycie i odkrywanie Australii

3. Początki osadnictwa

4. Kształtowanie się australijskich kolonii

5. Rozwój ekonomiczny poszczególnych kolonii w Australii

6. Od federacji aż po schyłek brytyjskiego dominium (XIX/Xxw do 1945 r.)

7. Dzieje polityczno-gospodarcze i społeczne powojennej Australii (po 1945 r.)

8. Współczesna Australia – jej funkcjonowanie i usytuowanie w zglobalizowanym świecie.

Literatura:

Olszewski, W. 1997. Historia Australii. Wrocław: Ossolineum.

The Oxford Companion to Australian History. 2003. (Online Version). Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. scharakteryzować poszczególne okresy historyczne oraz geografię Australii

2. opisać, łączyć ze sobą oraz lokalizować kluczowe wydarzenia i procesy historyczne

3. zrozumieć tło historyczne w dziełach literatury i kultury australijskiej

4. scharakteryzować i ocenić wkład działalności ważnych postaci w rozwój cywilizacyjny Australii

5. rozpoznać odniesienia do historii we współczesnej literaturze, filmie i życiu codziennym.

6. korzystać z literatury przedmiotu w języku angielskim i polskim

prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

F – aktywność na zajęciach P – esej zaliczeniowy, składający się z pytania otwartego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skirecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.