Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne i psychologiczne podstawy języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-BIPPJ-KJS-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne i psychologiczne podstawy języka
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Kognitywne językoznawstwo stosowane

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie wiedzy z zakresu struktur, funkcji i mechanizmów mózgu zaangażowanych w nabywanie i przetwarzanie języka oraz najnowszych metod badawczych w tej dziedzinie

2. przekazanie wiedzy z zakresu percepcji, reprezentacji, produkcji i rozumienia języka w strukturach mózgowych

3. przekazanie wiedzy a zakresu produkcji i rozumienia struktur językowych począwszy od głoski, poprzez słowa, zdania i rozbudowane wypowiedzi przez struktury podkorowe i korowe mózgu

4. rozwinięcie umiejętności prezentowania i krytykowania teorii i badań z zakresu neurobrazowania mózgu w odniesieniu do badań językowych

5. rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Możliwe jest wykorzystanie b-learningu poprzez prowadzenie forum dyskusyjnego do seminarium, oraz umieszczenia ćwiczeń na platformie Moodle.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz podstawowych założeń językoznawstwa strukturalnego i generatywnego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne są w Bibliotece Novum oraz na platformie Moodle.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Seminarium; krytyczna analiza tekstów naukowych, prezentacja treści wybranych rozdziałów/artykułów przez studentów, dyskusja

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course is an up-to-date introduction to the neuroscience of language. It guides students through all of the major areas of investigation, beginning with fundamental aspects of brain structure and function, and then proceeding to cover the perception and production of speech, the processing of language, the formulation and comprehension of complex expressions, including words, complete sentences, and entire stories.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Rozwój badań neuropsychologicznych

2. Organizacja systemu nerwowego

3. Struktura i aktywność elektryczna mózgu

4. Metody badawcze w neurojęzykoznawstwie i neurokognitywistyce

5. Anatomia mózgu

6. Struktury mózgu (korowe i podkorowe) odpowiedzialne za mowę – percepcję i produkcję dźwięków mowy

7. Percepcja dźwięków i prozodii języka

8. Systemy korowe i podkorowe zaangażowane w pisanie i czytanie

9. Produkcja, reprezentacja i rozumienie słów

10. Produkcja i rozumienie zdań, oraz dyskursu

Literatura:

Kemmerer, D. 2015. Cognitive Neuroscience of Language. Psychology Press.

Kolb, B. - I. Whishaw. 2009. Fundamentals of human neuropsychology (6th ed.) Worth Publishers.

Sternberg, R. 2009. Cognitive psychology (5th ed.) Wadsworth.

Brown, C. - P. Hagoort. 2003. The neurocognition of language. OUP.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. Potrafi nazwać, zlokalizować w mózgu i określić funkcje podstawowych struktur mózgu ze szczególnym naciskiem na struktury zaangażowane w procesy i funkcjonowanie języka, pamięci, emocji i świadomości

2. Potrafi wyliczyć i omówić zastosowanie najnowszych technologii do badań mózgu w zakresie języka i innych funkcji poznawczych

3. Potrafi omówić koncepcje organizacji i reprezentacji wiedzy w umyśle i wskazać zależności między koncepcjami teoretycznymi a badaniami empirycznymi

4. Potrafi wskazać cel, pytania i hipotezy badawcze, oraz określić metodykę badań omawianych w czytanych podręcznikach oraz artykułach naukowych

5. Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat biologicznych i psychologicznych podstaw języka

6. Potrafi współpracować w grupie w celu krytycznej oceny analizowanych treści: określenia celu, prezentacji i logiki omawianego materiału oraz wskazania celu, pytania/hipotezy badawczej oraz metodyki badań w omawianym rozdziale/artykule

7. Potrafi podjąć merytoryczną dyskusję, skrytykować wystąpienia innych, odpowiedzieć na krytykę własnych argumentów

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

F - test kontrolny z przygotowania do zajęć, ocena ustna prezentacji/udziału w dyskusji (w zakresie merytorycznym i formy wypowiedzi);

P - test z opanowania omawianej wiedzy;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bromberek-Dyzman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.