Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academically-oriented English practice: written English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-AOEP-WR-EL-1BA-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Academically-oriented English practice: written English
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

English linguistics: Theories, interfaces, technologies

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Zapoznanie z formą akapitu ekspozycyjnego i opanowanie umiejętności jego rozpoznawania, konstruowania i pisania.

2. Zapoznanie z kilkoma podstawowymi retorycznymi modelami rozwijania akapitu ekspozycyjnego i opanowanie umiejętności ich rozpoznawania oraz konstruowania i pisemnej realizacji w akapicie.

3. Zapoznanie z zasadami tworzenia krótkich streszczeń i opanowanie umiejętności doboru informacji z tekstu źródłowego oraz pisania streszczenia w oparciu o tę informację.

4. Opanowanie komunikacyjnych, technicznych i kognitywno-organizacyjnych podstaw języka pisanego, takich jak styl, rejestr, interpunkcja, świadomość adresata, tworzenie tekstu jako proces.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/B2+. Pomyślne przejście rekrutacji na studia 1. stopnia na kierunek „English linguistics: Theories, interfaces, technologies” w UAM

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Strona WA PNJA, WAMU Moodle, Biblioteka Filologiczna Novum

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Czytanie i analiza tekstów - identyfikowanie myśli głównej i informacji szczegółowych.

2. Analiza przykładowych akapitów i streszczeń.

3. Przygotowanie argumentacji - metoda burzy mózgów

4. Przygotowanie planów akapitów.

5. Analiza błędów, poprawa błędów - indywidualnie i w grupie

6. Parafrazowanie.

7. Praca indywidualna i w grupie.

8. Praca z podręcznikiem (ćwiczenia stylistyczne, leksykalne, gramatyczne, interpunkcyjne).


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 ECTS (po obu semestrach)

Skrócony opis:

(Drugi semestr kursu dwusemestralnego. Opis kursu pod: 15-AOEP-WR-EL-1BA-12.)

Pełny opis:

(Drugi semestr kursu dwusemestralnego. Opis kursu pod: 15-AOEP-WR-EL-1BA-12.)

Treści kształcenia:

1. Czytanie, analiza i dyskusja akapitów wzorcowych w celu zidentyfikowania zasad organizacji typowego akapitu.

2. Ćwiczenia związane ze strukturą akapitu: idea przewodnia („controlling idea”), zdanie tematyczne / główne („topic sentence”), zdania rozwijające główne i podrzędne („major / minor supporting sentences”), zdanie podsumowujące, spójność (unity/cohesion), logika (coherence), kompletność.

3. Poznanie i wyćwiczenie poprzez pisanie i korektę 6 obowiązkowych typów rozwinięcia akapitu: przez listę / egzemplifikację, przez porównanie i różnice, przez klasyfikację, przez porządek przyczynowo-skutkowy (cause/effect), oraz 2 dodatkowych – przez definicję i przez opis / analizę.

4. Ćwiczenia z praktycznego użycia języka: rejestr i styl, zdania złożone (complex, compound), efektywny dobór słownictwa, połączenia logiczne i wyrażenia łączące, podstawowe zasady interpunkcji.

5. Pisanie i poprawa min. 5-6 (kilkuzdaniowych) streszczeń do tekstów współczesnych o tematyce ogólnej o długości 100-210 słów.

Literatura:

Arnaudet, Martin L. and Mary Ellen Barrett. 1990. Paragraph Development: A Guide for Students of English. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regents.

Hamp-Lyons, Liz and Ben Heasley. 2013. Study Writing: A Course in Writing Skills for Academic Purposes. Cambridge: Cambridge University Press.

Imhoof, Maurice and Herman Hudson.1975. From Paragraph to Essay. London: Longman.

Morenberg, Max and Jeff Sommers. 2008. The Writer's Options: Lessons in Style and Arrangement. New York: Pearson Longman.

Oshima, Alice and Ann Hogue. 2006. Writing Academic English. White Plains NY: Pearson Longman.

Packer, Nancy Huddleston and John Timpane. 1997. Writing Worth Reading: The Critical Process. Boston: Bedford/St. Martin's.

Smalley, Regina L., Mary K. Ruetten and Joann Rishel Kozyrev. 2011. Refining Composition Skills: Rhetoric and Grammar. Boston: Heinle ELT.

Smalzer, William R. 2005. Write to Be Read. Cambridge: Cambridge University Press.

Zemach, Dorothy E. and Lisa A. Rumisek. 2005. Academic Writing: From Paragraph to Essay. Oxford: Macmillan

Zemach, Dorothy E. and Carlos Islam. 2006. Writing in Paragraphs: From Sentence to Paragraph. Oxford: Macmillan.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

1. Potrafi skonstruować i napisać spójny, logiczny, wyczerpujący i generalnie poprawny językowo akapit ekspozycyjny o długości do 200 słów, także w warunkach ograniczenia czasowego (1-1,5 h).

2. Potrafi dobrać i zastosować w pisanym tekście właściwy retoryczny model rozwinięcia akapitu ekspozycyjnego, w zależności od postawionego bądź sformułowanego przez siebie tematu.

3. Potrafi napisać kilku zdaniowe, w miarę precyzyjne i obiektywne streszczenie tekstu ogólnego o długości ok. 100-210 słów z zachowaniem podstawowej poprawności gramatycznej i leksykalnej.

4. Potrafi analizować strukturę krótkiego tekstu ekspozycyjnego, i wykorzystać tę umiejętność w korekcie, samo-korekcie, dyskusji, przygotowaniu streszczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące);

F – prace pisemne

F - prace pisemne oceniane specjalnym arkuszem ocen;

F – dyskusja na forum grupy i w pod-grupach

P - egzamin pisemny

Kryteria oceniania:

Egzamin z praktycznej znajomości języka angielskiego po dwóch semestrach nauki, składający się z części pisemnej - esej i test gramatyczno-leksykalny oraz części ustnej - rozmowa z komisją egzaminacyjną na zadany temat. Oczekiwany stopień biegłości językowej po 1 roku studiów pierwszego stopnia B2+

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita umiejętność pisania akapitów i streszczeń pod względem struktury, zawartości i poprawności językowej

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra umiejętność pisania akapitów i streszczeń pod względem struktury, zawartości i poprawności językowej

dobry (db; 4,0): dobra umiejętność pisania akapitów i streszczeń pod względem struktury, zawartości i poprawności językowej

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca umiejętność pisania akapitów i streszczeń pod względem struktury, zawartości i poprawności językowej

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna umiejętność pisania akapitów i streszczeń pod względem struktury, zawartości i poprawności językowej

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczna umiejętność pisania akapitów i streszczeń pod względem struktury, zawartości i poprawności językowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zydorowicz
Prowadzący grup: Christopher Whyatt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Zydorowicz
Prowadzący grup: Christopher Whyatt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Orzechowska
Prowadzący grup: Kathryn Idema, Christopher Whyatt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Orzechowska
Prowadzący grup: Christopher Whyatt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.