Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academically-oriented English practice: pronunciation: General British / General American

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-AOEP-PH-EL-1BA-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Academically-oriented English practice: pronunciation: General British / General American
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

English linguistics: Theories, interfaces, technologies

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- Rozwinięcie umiejętności artykulacji dźwięków angielskich we wszystkich kontekstach alofonicznych, z zachowaniem niezbędnych kontrastów fonemicznych.

- Wykształcenie świadomości społecznych znaczeń wymowy.

- Wyrobienie umiejętności świadomego kontrolowania swojej wymowy i niezależnej pracy nad nią.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Tak (częściowo): materiały, testowanie zagadnień, załączanie nagrań do oceny

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu językoznawstwa wprowadzonych w szkole średniej; znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Strona WA PNJA, WA Moodle, Biblioteka Neofilologii Collegium Novum

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Opisy artykulacyjne dźwięków mowy; słuchanie tekstów modelowych i powtarzanie; dryle fonetyczne, czytanie dialogów i tekstów; prezentacje ustne; testy percepcyjne; ćwiczenie transkrypcji fonemicznej; ekspozycja na źródła autentyczne (np. BBC); Ćwiczenia laboratoryjne; konsultacje indywidualne.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 (po obu semestrach)

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego . Następny semestr: 15-AOEP-PH-EL-1BA-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego . Następny semestr: 15-AOEP-PH-EL-1BA-22.)

Tresci kształcenia:

1. Monoftongi języka angielskiego.

2. Dyftongi języka angielskiego

3. Spółgłoski języka angielskiego

4. Formy słabe słów funkcyjnych

5. Podstawy cech suprasegmentalnych: akcent wyrazowy i zdaniowy oraz rytm

6. Rozwijanie świadomości wariantywności

Literatura:

Słowniki:

- Jones, D. 2006. Cambridge English pronouncing dictionary. (17th edition by P. Roach, J. Hartman and J. Setter. With CD-ROM.) CUP.

- Kenyon, J.S and T.A. Knott. 1953. A pronouncing dictionary of American English. G.C. Merriam Co.

- Lindsey, G. and Péter Szigetvári. CUBE pronunciation dictionary, with sound links: http://seas3.elte.hu/cube/

- Upton, C. and W. Kretzschmar. 2017. The Routledge Dictionary of Pronunciation for Current English. (2nd edition). Routledge.

- Wells, J. 2008. Longman pronunciation dictionary. (3rd edition. With CD-ROM.) Pearson Education.

Podręczniki:

British English

- Bowler, B. and S. Cunningham. 1991. Headway (Intermediate and Upper Intermediate) pronunciation. OUP.

- Bradford, B. 1988. Intonation in context. CUP.

- Brazil, D. 1994. Pronunciation for advanced learners of English. CUP.

- Espeseth, M. 1999. Academic listening encounters. CUP.

- Gimson, A.C. 1975. A practical course of English pronunciation. Edward Arnold.

- Hancock, M. 1995. Pronunciation games. CUP.

- Hancock, M. 2003. English pronunciation in use (Intermediate). CUP. [With audio CDs and CD-ROM.]

- Hewings, M. 2007. English pronunciation in use (Advanced). CUP. [With audio CDs and CD-ROM.]

- Morris-Wilson, I. 1984. English phonemic transcription. Blackwell.

- Mortimer, C. 1984. Elements of pronunciation. CUP.

- Nadstoga, Z. and W. Sobkowiak. 1997. The lighter side of English. Wiedza Powszechna.

- O’Connor, J.D. 1971. Advanced phonetic reader. CUP.

- O’Connor J.D. 1973. Phonetic drill reader. CUP.

- O’Connor, J.D. and G.F. Arnold 1973. Intonation of colloquial English. (2nd ed.) Longman.

- O’Connor, J.D. and J. Fletcher. 1991. Sounds English. Longman.

- Ponsonby, M. 1982. How now, brown cow? Pergamon Press.

- Reszkiewicz, A. 1981. Correct your English pronunciation. PWN.

- Sawala K., T. Szczegóła, and M. Jankowski. 2017. Say It Right - A Multimedia Course in English Pronunciation and Vocabulary 5.0. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena Krzysztof Sawala; Motivex.

- Thompson, I. 1985. Intonation practice. OUP.

- Vaughan-Rees, M. 1994. Rhymes and rhythm: A poem-based course for English pronunciation. Macmillan.

- Wells, J. 2006. English intonation: An introduction. CUP. [With audio CD.]

American English:

- Bifulco, B., A. Popiel, M. Woynarowski and G. Blick. 1996. Young people talk. Wydawnictwo Idea.

- Boyd, F. and D. Quinn. 1990. Stories from Lake Wobegon. Advanced listening and conversation skills. Longman.

- Cook, A. 2000. American accent training. A guide to speaking and pronouncing colloquial American English. (2nd ed.) Hauppauge, NY: Barrons.

- Dąbrowski, K. 1991. American kaleidoscope. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

- Gilbert, J.B. 1984. Clear speech. CUP.

- Hagen, S. and P. Grogan. 1992. Sound advantage. A pronunciation book. Prentice Hall.

- Jones, L. and C. Von Baeyer. 1983. Functions of American English. CUP.

- Leigh, S. 1990. Tuning in the USA. (Radio plays.)

- Orion, G.F. 1990. Pronouncing American English. Newbury House Publishers.

- Prator, C. and B. Robinett. 1985. Manual of American English pronunciation. Harcourt College.

- Sawala K., T. Szczegóła, and M. Jankowski. 2017. Say It Right - A Multimedia Course in English Pronunciation and Vocabulary 5.0. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena Krzysztof Sawala; Motivex.

- Tillit, B. and M.N. Bruder.1985. Speaking naturally. CUP.

- Trager, E.C. 1982. Pd’s in depth. Prentice-Hall.

- Wong, R. 1987. Teaching pronunciation. Prentice-Hall.

- Weinstein, N. 1982. Whaddaya say? Prentice-Hall.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- umie artykułować dźwięki angielskie z zachowaniem niezbędnych kontrastów fonemicznych.

- stosuje podstawowe procesy alofoniczne języka angielskiego we własnej wymowie.

- umie artykułować słowa z uwzględnieniem poprawnego akcentu wyrazowego.

- ma świadomość znaczenia społecznego niektórych wariantów wymowy angielskiej.

- potrafi pracować nad swoją wymową samodzielnie.

- potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych ustnych wypowiedzi językowych i modyfikować je pod kontrolą wykładowcy/opiekuna naukowego.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz konieczności ich stałej aktualizacji w kontekście wykonywanego zawodu.

- jest gotów do krytycznej oceny możliwości i ograniczeń wynikających z uzyskanej na danym kierunku kompetencji językowej.

- jest gotów do ciągłego dokształcania się, ciągłości praktyki komunikacyjnej w języku angielskim i uczenia się przez całe życie.

- jest gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych lub argumentów i otwartości na nowe idee.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Ocena formująca: sprawdzenie przygotowania do zajęć; obserwacja i komentarz podczas ćwiczeń na zajęciach; oceny nagrań i zadań zaliczeniowych. Ocena podsumowująca – ocena podczas końcowego egzaminu ustnego

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student posiada dystynktywne cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, znakomicie opanował wszystkie fonemy, poprawnie akcentuje słowa wielosylabowe, stosuje formy słabe, wpływ języka ojczystego jest znikomy

dobry plus (+db; 4,5): student posiada dystynktywne cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, bardzo dobrze opanował wszystkie fonemy, poprawnie akcentuje słowa wielosylabowe, stosuje formy słabe, sporadycznie popełnia drobne błędy; wpływ języka ojczystego jest minimalny;

dobry (db; 4,0): student posiada dystynktywne cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, dobrze opanował podstawowe fonemy, poprawnie akcentuje słowa wielosylabowe, stosuje formy słabe, popełnia sporadyczne błędy; wpływ języka ojczystego jest minimalny

dostateczny plus (+dst; 3,5): student posiada cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, w zadowalającym stopniu opanował podstawowe fonemy, jednak nadal popełnia okazjonalne błędy w produkcji kontrastów dźwięków lub akcentowaniu wyrazów, nie stosuje form słabych we wszystkich potencjalnych kontekstach; okazjonalna interferencja z języka ojczystego nie zakłóca komunikacji

dostateczny (dst; 3,0): student posiada cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, dostatecznie opanował podstawowe fonemy, jednak nadal popełnia okazjonalne błędy w produkcji kontrastów dźwięków lub akcentowaniu wyrazów, nie stosuje form słabych we wszystkich potencjalnych kontekstach; okazjonalna interferencja z języka ojczystego nie zakłóca komunikacji

niedostateczny (ndst; 2,0): student nie posiada dystynktywnych brytyjskich i amerykańskich cech wymowy, popełnia poważne błędy w podstawowych kontrastach fonemicznych (np. pary typu FLEECE vs KIT, kontrast dźwięczności na końcu słowa, kontrast długości samogłosek); błędnie akcentuje wyrazy wielosylabowe a nawet dwusylabowe, nie stosuje form słabych, nie potrafi monitorować własnej wymowy, nie posiada świadomości językowej, ani umiejętności kontrolowania i poprawy własnych błędów; zauważalna jest silna interferencja z języka ojczystego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Kul, Paula Orzechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Balas, Paula Orzechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.