Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-PPS2RPOR11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy reklamy
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy: Politologia - studia II stopnia - wykaz przedmiotów
Politologia - wykaz przedmiotów
Politologia, studia stacj. II st. - przedmioty dla 2 sem., specj. reklama i promocja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

POLITOLOGIA – kierunek OGÓLNOAKADEMICKIPoziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 – Zdobycie wiedzy na temat procesów twórczych w reklamie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów życia politycznego


C2 – Nabycie umiejętności wstępnego projektowania przekazów audiowizualnych w komunikacji marketingowej


C3 - Pozyskanie kompetencji społecznych umożliwiających wykorzystywanie reguł sztuki reklamy w komunikacji politycznej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:


Student, który rozpoczyna zajęcia z modułu:


- ma podstawową wiedzę o społeczeństwie, państwie i prawie;


- potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach i opracowaniach;


- ma potrzebę poszerzenia wiedzy o życiu społecznym i przekazywania jej innym;


- rozumie znaczenie takiej wiedzy w pracy zawodowej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka WNPiD

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład konwersatoryjny, case study, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny pracy z wykładowcą: 30

Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć 20

Czytanie wskazanej literatury 15

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 15

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie pracy semestralnej 10

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 20

Suma: 120h - 4 ECTS

Pełny opis:

TK_01 - Komunikat reklamowy na tle zjawisk społecznych i kulturowych (P_W01, P_W02, P_K01)

TK_02 –Techniki twórczego myślenia i pracy zespołowej w branżach kreatywnych (P_W02, P_U01, P_U02, P_K01)

TK_03 – Struktura i elementy reklamy telewizyjnej (P_U01, P_U02, P_K01)

TK_04 – Struktura i elementy reklamy radiowej (P_U01, P_U02, P_K01)

TK_05 - Chwyty kreatywne w budowaniu przesłania przekazów audiowizualnych (P_U01, P_U02, P_K01)

TK_06 – Polityk jako bohater narracji filmowej (P_W01, P_W02, P_K02)

TK_07 - Reżyser na planie spotu reklamowego, społecznego i politycznego (P_W01, P_U01, P_U02)

TK_08 – Sterowanie wizerunkiem polityka i praca doradcy medialnego (P_K01, P_K02)

TK_09 – Metodyka oddziaływania obrazu i dźwięku w przekazie wartości (P_W02, P_U01, P_K01)

TK_10 - Partycypacyjny udział elektoratu w tworzeniu idei przekazu (P_W01, P_K01, P_K02)

TK_11 – Techniki gry aktorskiej w zastosowaniu marketingu politycznego (P_W02, P_K01)

TK_12 – Metafory i analogie w pracy kreatora spotów wyborczych (P_W02, P_K01)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

- Grębowiec J., Pragmatyka reklamy, Universitas 2017

- Murdoch A., Kreatywność w reklamie, PWN Warszawa 2019

- Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wrocław 2004

- Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne -Naukowe 2008

- Cialdini Robert B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP Gdańsk 2016

- Cymanow-Sosin K., Metafory we współczesnej reklamie, Wydawnictwo Naukowe Grado 2010

- Duda A., Język mitu w reklamie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

- Grzybczyk K., Prawo reklamy, Wolters Kluwer 2012

- Jabłoński A., Skuteczna reklama na Facebook, wyd: Grupa Marketer 2019

- Jastrzębski J. Przestrzenie mediów i dziennikarstwa, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019

Efekty uczenia się:

P_W01 - Student zna i rozumie rolę działań reklamowych w obszarze marketingu politycznego (K_W11, K_W12, K_W13)

P_W02 - Student zna i rozumie dynamikę rozwoju technik reklamowych i wiąże je z potrzebami promowania wartości życia społeczno-politycznego (K_W08, K_W11, K_W13)

P_U01 - Absolwent potrafi zanalizować i trafnie zinterpretować cele kampanii promocyjnej uwzględniając jej obecność w życiu konkretnych środowisk. (K_U01, K_U02, K_U06, K_U07)

P_U02 - Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w tworzeniu scenariuszy reklamy telewizyjnej oraz radiowej (K_U08, K_U09, K_U13)

P_K01 - Absolwent jest gotów do podjęcia współpracy z zespołami kreatywnymi w agencjach reklamowych specjalizujących się w budowaniu wizerunku polityków i instytucji życia społecznego (K_K02, K_K03, K_K04, K_K10)

P_K02 - Absolwent jest gotów do podjęcia roli doradcy politycznego w zakresie kreowania medialnego wizerunku osób i organizacji (K_K07, K_K08, K_K12)

Metody i kryteria oceniania:

OCENA FORMUJĄCA – ocena ciągła na podstawie aktywności i obecności na zajęciach

OCENA PODSUMOWUJĄCA – praca pisemna w postaci projektu, kolokwium ustne.

KRYTERIA OCENIANIA:

5,0 - znakomita wiedza, bardzo dobrze opanowane umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

4,5 - pogłębiona wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadawalająca wiedza, wyuczone umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 - podstawowa wiedza, opanowane najważniejsze umiejętności oraz wykształcone podstawowe kompetencje personalne i społeczne

2,0 - niezadawalająca wiedza, nieopanowane umiejętności oraz niewykształcone kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Borowczyk
Prowadzący grup: Krzysztof Borowczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.