Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-DPS1RPOR11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy reklamy
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy: Dziennikarstwo i kom. społ., studia stacj. I st. - przedmioty dla 3 sem., specj. reklama i promocja
E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Zdobycie wiedzy na temat historii reklamy i jej usytuowania we współczesnym marketingu relacyjnym

2. Pokazanie złożoności i wieloaspektowości procesu komunikacji reklamowej

3. Zdobycie praktycznej wiedzy potrzebnej do zarządzania komunikacją reklamową


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

- biblioteka

- zasoby online

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

metody podające, projektowe, aktywizujące, obrazowe

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

1. historia reklamy i jej usytuowanie we współczesnej ZKM

2. polityka reklamy

3. media reklamowe

Pełny opis:

1. reklama – zarys historyczny

2. reklama jako element marketingu; zintegrowana komunikacja marketingowa

3. cele reklamy

4. kulturotwórcze funkcje reklamy

5. reklama jako proces komunikowania masowego

6. polityka reklamy

7. fazy cyklu życiowego i cele polityki marketingowej i reklamowej

8. media reklamowe: ATL i BTL; właściwości, zalety i wady; planowanie mediów

Literatura:

Albin K., Reklama w telewizji, PWN, Warszawa 2002.

Albin K., Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, PWN, Warszawa 2002.

Budzyński W., Reklama techniki skutecznej perswazji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009.

Czarnecki A., Korsak R., Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, PWE, Warszawa 2001.

Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2000

Nowacki R., Reklama. Podręcznik, Diffin, 2005.

Efekty uczenia się:

wiedza:

1. ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym system komunikowania społecznego oraz zasady jego funkcjonowania, a także będącym przedmiotem jego oddziaływania

2. ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych, niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu komunikowania społecznego, a także pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji i organizacji społecznych oraz gospodarczych

3. ma wiedzę o środkach społecznego komunikowania, poglądach na temat ich roli w życiu społeczeństwa, rodzajach więzi społecznych w takich środkach i ich otoczeniu oraz historycznej ewolucji sposobów komunikowania

umiejętności:

1. posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych istotnych dla efektywnego funkcjonowania systemu komunikowania społecznego

2. posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów i działań promocyjno-reklamowych

3. posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do wykonywania zadań zawodowych w środkach społecznego przekazu, w działaniach promocyjno-reklamowych oraz zarządzaniu procesem komunikowania zgodnie ze studiowaną specjalnością

kompetencje społeczne:

1. rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy, umiejętności i kompetencji przez całe życie

2. potrafi pracować w grupie i ma świadomość znaczenia pracy zespołowej dla realizacji celów w pracy zawodowej i działalności publicznej

Metody i kryteria oceniania:

1. kontrola obecności na zajęciach

2. ocena aktywności na zajęciach

3. ocena projektu

4. kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Dorota Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.