Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki o komunikowaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-DPS1OWOK11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o komunikowaniu
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacj. I st. - przedmioty dla 1 sem.
E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Zdobycie wiedzy teoretycznej na temat komunikacji społecznej

2. Określenie czynników wpływających na efektywność komunikacji społecznej

3. Pokazanie złożoności i wieloaspektowości procesu komunikacji

4. Zaznajomienie z siatką pojęciową umożliwiającą precyzyjny opis procesu komunikowania

5. Zdobycie praktycznej wiedzy potrzebnej do zarządzania komunikacją społeczną


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

- biblioteka

- zasoby online

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

metody podające, problemowe, aktywizująceNakład pracy studenta (punkty ECTS):

6

Skrócony opis:

1. podstawy teoretyczne nauki o komunikowaniu

2. typy komunikowania ze względu na różne kryteria

3. ewolucja komunikowania społecznego

Pełny opis:

1. Nauka o komunikowaniu jako dyscyplina naukowa

2. Tradycje badawcze w komunikowaniu

3. Komunikowanie jako proces

4. Modele komunikacji

5. Etapy rozwoju komunikowania ludzkiego

6. Komunikowanie interpersonalne

7. Komunikowanie grupowe

8. Komunikowanie w organizacji

9. Komunikowanie publiczne i masowe

Literatura:

1. Goodman N. (2000), Wstęp do socjologii. Warszawa: Zysk i S-ka.

2. Griffin E. (2003), Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP.

3. Pisarek W. (2008), Wstęp do nauki o komunikowaniu, Kraków: Wyd. UJ.

4. McQuail D (2007), Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

wiedza:

1. ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o mediach, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych obszarów wiedzy

2.ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym system komunikowania społecznego oraz zasady jego funkcjonowania, a także będącym przedmiotem jego oddziaływania

3. ma wiedzę o determinantach efektywności procesu komunikowania społecznego, zmianach na rynku środków społecznego przekazu oraz o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian

umiejętności:

1. potrafi określić i ocenić przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) mających wpływ na efektywność systemu komunikowania społecznego

2. posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych istotnych dla efektywnego funkcjonowania systemu komunikowania społecznego

3. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków w pracy zawodowej i działalności publicznej

kompetencje społeczne:

1. rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy, umiejętności i kompetencji przez całe życie

2. jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, a przede wszystkim w zespołach realizujących zadania w zakresie komunikowania społecznego

3. potrafi wskazać metody i sposoby realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w zakresie komunikowania społecznego

Metody i kryteria oceniania:

1. pisemna recenzja wybranej publikacji dotyczącej komunikowania społecznego

2. kontrola obecności na zajęciach

3. ocena aktywności na zajęciach

4 egzamin problemowo-opisowy

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Paweł Łokić, Dorota Piontek, Maria Wąsicka-Sroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Dorota Piontek, Maria Wąsicka-Sroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Kinga Adamczewska, Dorota Piontek, Maria Wąsicka-Sroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.