Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckiej IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oHLNIE-DL44 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiej IV
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, grupa 0, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z kluczowymi zjawiskami w literaturze niemieckojęzycznej okresu od 1945 roku do współczesności; kształtowanie umiejętności krytycznego analizowania i interpretowania wybranych utworów literackich omawianego okresu z uwzględnieniem ich kontekstu politycznego i społeczno-kulturowego; rozwinięcie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i multimedialnych; kształtowanie refleksyjnej postawy wobec języka i dbałości o kulturę słowa; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów w języku niemieckim.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

częściowo tak

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

e-learning (w zależności od prowadzącego)

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Skrócony opis:

moduł Literaturoznawstwo IV składa się z 60h i kończy się egzaminem

Podczas omawiania tekstów literackich dopuszczalne jest używanie języka polskiego, jednak analizowane fragmenty przytaczane są w języku oryginalnym (niemieckim); również podsumowanie zajęć odbywa się w języku niemieckim.

Pełny opis:

Literatura i komunikacja literacka pierwszych lat powojennych na tle wydarzeń politycznych i społeczno-kulturowych

Podział Niemiec i jego konsekwencje dla formowania się systemów komunikacji literackiej w RFN i NRD

Główne linie rozwoju literatury w RFN

Literatura NRD

Powojenna literatura austriacka

Niemieckojęzyczna literatura szwajcarska

Obrachunki z niemiecką przeszłością (nazizm, podział Niemiec, upadek NRD)

Literatura wobec zjednoczenia Niemiec

Literatura wobec wyzwań współczesności (w szczególności wobec wyzwań społeczeństwa wielokulturowego) w państwach niemieckiego obszaru językowego

Literatura:

Literatura prymarna:

Literatura prymarna wskazana na pierwszych zajęciach przez prowadzącego w oparciu o „Kanon lektur” (część 4) dostępny na stronie Instytutu Filologii Germańskiej (http://www.germanistyka.amu.edu.pl/ (zakładka „Materiały dydaktyczne”).

Literatura sekundarna wskazana na (pierwszych) zajęciach przez prowadzącego:

E. Bahr (Hg.), Geschichte der deutschen Literatur, 3. Band: Vom Realismus bis zur Gegenwartsliteratur, Tübingen 1988; V. Žmegac, Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3. Band: 1918-1980, Königstein/Ts. 1984; W. Emmerich, Kleine Literaturgeschichte der DDR, Frankfurt/M. 1989; W. Barner, Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart, München 1994; S. Kaszyński, Kurze Geschichte der österreichischen Literatur, Frankfurt/M. 2012; W. Beutin u.a., Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart/Weimar 2013; H.-J. Knobloch/H. Koopmann (Hg.), Deutschsprachige Gegenwartsliteratur, Tübingen 1997; U. Pörksen/B. Busch (Hg.), Eingezogen in die Sprache, eingekommen in die Literatur. Positionen des Schreibens in unserem Einwanderungsland, Göttingen 2008; K. Zeyringer, Österreichische Literatur seit 1945. Überblicke, Einschnitte, Wegmarken, Innsbruck/Wien 2008; H. Wiegemann, Die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts, Würzburg 2005

Efekty uczenia się:

student/ka rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego po roku 1945

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień powojennej literatury niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej

analizuje procesy i zjawiska literackie i kulturowe omawianego okresu z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań literackich

formułuje samodzielne i krytyczne sądy w języku niemieckim na temat omawianych utworów i zjawisk literackich

wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych)

przygotowuje wystąpienie ustne w języku niemieckim dotyczące wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej po roku 1945

przygotowuje pracę pisemną w języku niemieckim dotyczącą wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej po 1945 r., zachowując właściwą strukturę i argumentację

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa

wykazuje się otwartością wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny. Pisemna praca zaliczeniowa - może to być praca pisemna semestralna na wybrany temat zaproponowany przez studenta lub wykładowcę lub kolokwium zaliczeniowe (do wyboru prowadzącego). Test ze znajomości lektur. Referat / Prezentacja multimedialna. Ocena aktywności w dyskusji

Kryteria oceniania referatu:

Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji dotyczących omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł; poszanowanie własności intelektualnej; samodzielność; właściwa struktura i argumentacja; poprawność językowa; sposób prezentacji.

Pisemna praca zaliczeniowa do wyboru prowadzącego: praca semestralna, kolokwium:

Zgodność z tematem; właściwy dobór źródeł; umiejętna analiza omawianych zjawisk w oparciu o poprawnie przytaczaną literaturę przedmiotu; właściwa struktura i argumentacja; dobór adekwatnych środków językowych; poprawność językowa; poszanowanie własności intelektualnej.

Ocena aktywności w dyskusji: częstotliwość wypowiedzi, trafność przytaczanych argumentów, adekwatność środków językowych, otwartość na opinie innych, zaangażowanie w pracę w grupach

Skala ocen dla egzaminu pisemnego oraz pisemnej pracy zaliczeniowej:

5,0 znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie bardzo dobrym

4,0 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie dobrym

3,5 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Denka, Magdalena Kardach
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.