Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oHLNIE-DL23 Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiej
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia germańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie ogólnej wiedzy na temat historii literatury niemieckiego obszaru językowego lat 1848-1918 obejmującej: epoki historyczno-literackie, prądy duchowe i artystyczne, jak również najważniejszych autorów i teksty literackie. W oparciu o teorię i metodologię z zakresu literaturoznawstwa rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy wybranych tekstów z lat 1848-1918 w kontekście społecznym i kulturowym zarówno podczas dyskusji, jak i w przygotowywanych pracach pisemnych. Zajęcia zakładają ponadto: kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na podstawie zróżnicowanych źródeł, dostrzeganie różnorodności kulturowej i wielokulturowej oraz dbałość o kulturę języka.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

częściowo, dla studentów dostępny jest kurs towarzyszący na platformie moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, dyskusja, praca z tekstem, analiza przypadków, metoda ćwiczeniowa, metody aktywizujące, praca w grupach

Skrócony opis:

Moduł składa się z proseminarium literaturoznawczego w wymiarze 30 h i wykładu w wymiarze 30 h, moduł kończy się egzaminem;Podczas omawiania tekstów literackich dopuszczalne jest wprowadzanie najważniejszych pojęć w języku niemieckim, jak i przytaczanie wybranych cytatów w języku oryginału (niemieckim).

Pełny opis:

Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego w okresie realizmu poetyckiego

Literatura niemiecka w okresie naturalizmu

Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego okresu modernizmu

Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego okresu ekspresjonizmu

Literatura niemiecka okresu I wojny światowej

Literatura:

‒ Literatura prymarna:

Literatura wskazana na pierwszych zajęciach przez prowadzącego w oparciu o „Kanon lektur” dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej (http://www.germanistyka.amu.edu.pl/, zakładka „Materiały dydaktyczne”). Literatura prymarna dostępna w Bibliotece Filologicznej Novum i Bibliotece Uniwersyteckiej.

‒ Literatura sekundarna

wskazana na (pierwszych) zajęciach przez prowadzącego, dostępna w Bibliotece Filologicznej Novum i Bibliotece Uniwersyteckiej, przykładowo:

‒ Baumann, B., Oberle. B.: Deutsche Literatur in Epochen, München 1985 (i kolejne wydania); Borries, E. u. E. v.: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 6-8, München 1991 (i kolejne wydania); Glaser, H. A. (Hrsg.): Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 6-8, Reinbek 1980-1982; Huyssen, Andreas (Hrsg.): Deutsche Literatur. Bürgerlicher Realismus, Stuttgart 1974; Schmähling, W. (Hrsg.): Deutsche Literatur. Naturalismus. Stuttgart 1977; Žmegač, V. (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jh. bis zur Gegenwart. Königstein 1984, Bd. 2.1, 2.2; Best, O. F., Schmitt, H.-J. (Hrsg.): Die deutsche Literatur. Ein Abriß in Text und Darstellung in 16 Bänden, Bd. 10-14, Stuttgart (wszystkie wydania)

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie kluczowe fakty i zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego okresu między realizmem a końcem pierwszej wojny światowej

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień i podstawowej terminologii literatury niemieckiego obszaru językowego z lat 1848-1914

wyszukuje, analizuje i selekcjonuje informacje z różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych) w odniesieniu do tematyki prowadzonych zajęć

formułuje krytyczne sądy na temat analizowanych utworów, zjawisk literackich i kulturowych z zakresu literatury niemieckiego obszaru językowego z lat 1848-1914

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa

wykazuje się otwartością wobec innych kultur i światopoglądów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studenta w dyskusji, pisemna praca zaliczeniowa - w formie pracy semestralnej lub kolokwium zaliczeniowego; test sprawdzający znajomość kluczowych zjawisk, autorów i pojęć literacko-kulturowych związanych z tematyką wykładu z okresu od początków literatury niemieckiej do roku 1848; egzamin pisemny

Ocena z egzaminu pisemnego, pisemnych testów i prac zaliczeniowych (zgodność z tematem, właściwy dobór źródeł, właściwa struktura i argumentacja, dobór adekwatnych środków językowych, poprawność językowa):

• 5,0 (91-100%) – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,5 (85- 90%) – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,0 (76-84%) – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 3,5 (71-75%) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

• 3,0 (60-70%) - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

• 2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kochanowska-Nieborak, Maciej Walkowiak
Prowadzący grup: Jerzy Kałążny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kochanowska-Nieborak
Prowadzący grup: Jerzy Kałążny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kochanowska-Nieborak
Prowadzący grup: Jerzy Kałążny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.