Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oHLNIE-DL13 Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiej
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia germańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji wybranych utworów z okresu od początku piśmiennictwa w języku niemieckim do 1848 roku, w oparciu o literaturę przedmiotu wskazaną przez prowadzącego wraz z wykorzystaniem instrumentów analizy poznanych dzięki wykładom; rozumienie funkcji tekstu literackiego w procesach kulturowych; rozumienie specyfiki utworu literackiego jako wytworu konkretnej epoki historycznoliterackiej; umiejętność określenia szeroko rozumianego tła kulturowego tekstu, elementów biograficznych, przemian zachodzących w poetyce; pogłębianie zdolności krytycznych; umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej; umiejętność zdobywania i interpretacji danych z różnych źródeł; umiejętności badawcze, rozumienie innych kultur i zwyczajów; dbałość o kulturę języka.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

częściowo, dla studentów dostępny jest kurs towarzyszący na platformie moodle

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

informacja na zajęciach

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład z prezentacją, dyskusja, praca z tekstem, analiza przypadków, uczenie problemowe, metoda ćwiczeniowa, metoda badawcza, metody aktywizujące, praca w grupach, prezentacja multimedialna wybranych zagadnień z elementami wykładu

Skrócony opis:

Moduł składa się z proseminarium literaturoznawczego w wymiarze 30 h i wykładu w wymiarze 30 h, moduł kończy się egzaminem;Podczas omawiania tekstów literackich dopuszczalne jest wprowadzanie najważniejszych pojęć w języku niemieckim, jak i przytaczanie wybranych cytatów w języku oryginału (niemieckim).

Pełny opis:

Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego od początków piśmiennictwa do okresu oświecenia; Literatura niemiecka w okresie oświecenia; Literatura niemiecka epoki „Burzy i naporu”; Literatura klasyki weimarskiej; Literatura niemieckiego romantyzmu; Biedermeier, Junges Deutschland i okres przedmarcowy.

Literatura:

‒ Literatura prymarna:

Literatura wskazana na pierwszych zajęciach przez prowadzącego w oparciu o „Kanon lektur” dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej (http://www.germanistyka.amu.edu.pl/, zakładka „Materiały dydaktyczne”). Literatura prymarna dostępna w Bibliotece Filologicznej Novum i Bibliotece Uniwersyteckiej.

‒ Literatura sekundarna:

Literatura wskazana na pierwszych zajęciach przez prowadzącego, dostępna w Bibliotece Filologicznej Novum i Bibliotece Uniwersyteckiej, przykładowo:

Baumann, B., Oberle. B.: Deutsche Literatur in Epochen, München 1985 (i kolejne wydania); Best, O. F., Schmitt, H.-J. (Hrsg.): Die deutsche Literatur. Ein Abriß in Text und Darstellung in 16 Bänden, Bd. 1-10, Stuttgart (wszystkie wydania);

Borries, E. u. E. v.: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 1-5, München 1991 (i kolejne wydania); Glaser, H. A. (Hrsg.): Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 6-8, Reinbek 1980-1982;

Karolak Cz., Kunicki W., Orłowski H.: Dzieje kultury niemieckiej. Warszawa 2006;

Szyrocki M.: Dzieje literatury niemieckiej. Podręcznik. T. 1. Warszawa 1969.

Žmegač, V. (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jh. bis zur Gegenwart. Königstein 1984, Bd. 2.1, 2.2.

Efekty uczenia się:

student zna i rozumie kluczowe fakty i zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego od początków piśmiennictwa do roku 1848

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień i podstawowej terminologii literatury niemieckiego obszaru językowego od początków piśmiennictwa do roku 1848

wyszukuje, analizuje i selekcjonuje informacje z różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych) w odniesieniu do tematyki prowadzonych zajęć

formułuje krytyczne sądy na temat analizowanych utworów, zjawisk literackich i kulturowych z zakresu literatury niemieckiego obszaru językowego od początków piśmiennictwa do roku 1848

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa

wykazuje się otwartością wobec innych kultur i światopoglądów

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności w dyskusji, pisemna praca zaliczeniowa - forma pracy semestralnej lub kolokwium zaliczeniowego, test sprawdzający znajomość kluczowych zjawisk, autorów i pojęć literacko-kulturowych związanych z tematyką wykładu z okresu od początków literatury niemieckiej do roku 1848

egzamin pisemny,

Ocena z egzaminu pisemnego, pisemnych testów i prac zaliczeniowych (zgodność z tematem, właściwy dobór źródeł, właściwa struktura i argumentacja, dobór adekwatnych środków językowych, poprawność językowa):

• 5,0 (91-100%) – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,5 (85- 90%) – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 4,0 (76-84%) – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

• 3,5 (71-75%) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

• 3,0 (60-70%) - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

• 2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kornatowska, Łukasz Musiał, Ewa Płomińska-Krawiec
Prowadzący grup: Jerzy Kałążny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.