Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckiej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oHLN-ZL12 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiej I
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: filologia germańska, studia niestacjonarne licencjackie, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie wiedzy z zakresu kluczowych zjawisk literackich na obszarze niemieckojęzycznym w latach 1918-1945, tzn. w okresie Republiki Weimarskiej oraz Trzeciej Rzeszy; znajomość reprezentatywnych dla tego okresu utworów literackich; znajomość głównych tendencji, zjawisk literackich na obszarze Niemiec w latach 1918-1945, umiejętność porozumiewania się z ekspertami w tej dziedzinie, doceniania różnorodności kulturowej i wielokulturowej, rozwijanie zdolności krytycznych; rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnych, umiejętności zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł), umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności badawczych; pogłębienie kreatywności, rozumienia innych kultur i zwyczajów; rozwijanie zdolność do samodzielnej pracy

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Pełny opis:

Kluczowe tendencje w literaturze niemieckojęzycznej po I wojnie światowej

Kluczowe tendencje w literaturze niemieckiej w okresie Republiki Weimarskiej

Najważniejsze informacje dotyczące tzw. „Neue Sachlichkeit” w literaturze niemieckiej

Kluczowe informacje na temat literatura niemieckiej w III Rzeszy

Kluczowe informacje dotyczące literatury tzw. emigracji wewnętrznej

Kluczowe informacje na temat literatury niemieckiej na emigracji

Najważniejsze informacje na temat literatury niemieckojęzycznej w okresie II wojny światowej

Literatura:

Literatura prymarna:

Literatura wskazana przez prowadzącą/prowadzącego na pierwszych zajęciach w semestrze.

Literatura sekundarna:

Literatura wskazana przez prowadzącą/prowadzącego, przykładowo: E. Bahr (Hg.), Geschichte der deutschen Literatur, 3. Band: Vom Realismus bis zur Gegenwartsliteratur, Tübingen 1988; B. Baumann / B. Oberle, Deutsche Literatur in Epochen, Ismaning 1985; W. Beutin (u.a.), Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart (u.a.) 2013; H. Hürten (Hg.), Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung. Bd. 9, Weimarer Republik und Drittes Reich: 1918-1945, Stuttgart 2000; G. Pankau, Einführung in die Literatur der Neuen Sachlichkeit, Darmstadt 2010; H. R. Paucker (Hg.), Die deutsche Literatur. Ein Abriss in Text und Darstellung: Neue Sachlichkeit, Literatur im 3. Reich und im Exil, Bd. 15, Stuttgart 1993; H. Wiegemann, Die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts, Würzburg 2005; V. Žmegac, Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3. Bd.: 1918-1980, Königstein - Ts. 1984.

Efekty uczenia się:

student/ka rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego od roku 1918 do 1945

ma uporządkowaną wiedzę na temat wybranych zagadnień niemieckojęzycznych w tym okresie

formułuje samodzielne i krytyczne sądy w języku niemieckim na temat omawianych utworów i zjawisk literackich

analizuje procesy i zjawiska literackie i kulturowe omawianego okresu z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań literackich

wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych)

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa

wykazuje się otwartością wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

test ze znajomości lektur, ocena w dyskusji, pisemna praca zaliczeniowa: może mieć formę pracy semestralnej na wybrany temat (zaproponowany przez wykładowcę lub studenta) lub kolokwium zaliczeniowego

Pisemna praca zaliczeniowa (do wyboru prowadzącego: praca semestralna, kolokwium):

Zgodność z tematem; właściwy dobór źródeł; umiejętna analiza omawianych zjawisk w oparciu o poprawnie przytaczaną literaturę przedmiotu; właściwa struktura i argumentacja; dobór adekwatnych środków językowych; poprawność językowa; poszanowanie własności intelektualnej.

Ocena aktywności w dyskusji: przygotowanie do zajęć (znajomość tekstów wskazanych przez prowadzącego), częstotliwość wypowiedzi, trafność przytaczanych argumentów, adekwatność środków językowych, kultura języka, otwartość na opinie innych.

Skala ocen dla testu i pisemnej pracy zaliczeniowej :

5,0 znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie bardzo dobrym

4,0 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie dobrym

3,5 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.