Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbPZ-DU11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: język niemiecki i komunikacja w biznesie, rok II, studia II stopnia, semestr letni
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą w jednej z firm niemieckojęzycznych współpracujących z IFG w ramach programu studiów Język niemiecki i komunikacja w biznesie i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu języków specjalistycznych i komunikacji interkulturowej z rzeczywistością biznesową w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się w siedzibie jednej z firm, które współpracują z IFG

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje językowe, personalne, społeczne i interkulturowe przewidziane programem studiów dla kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie. O przyjęciu na praktykę do konkretnej firmy decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez przedstawicieli firmy

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacje udostępnia firma

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Praca w grupach

Tłumaczenie tekstów

Pokaz i obserwacja

Metoda ćwiczeniowa

Praca z tekstem / dokumentacją

Pełny opis:

Specyfika i funkcjonowanie firmy

Wiedza merytoryczna i językowa jako podstawa funkcjonowania w firmie

Relacje międzykulturowe w firmie (specyfika relacji między pracownikami, oraz pracownik-klient)

Zadania na określonym stanowisku pracy

Specyfika tłumaczeń biznesowych w firmie

Etyka zawodowa w firmie

Literatura:

Materiały udostępniane przez firmę

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie specyfikę firmy, jej funkcjonowanie, organizację pracy i dokumentację;

Zna i rozumie terminologię specjalistyczną używaną przez pracowników i klientów firmy,

Zna i rozumie zasady funkcjonowania struktury organizacyjnej i personalnej firmy,

Zna i rozumie formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w ramach korporacji

Zna i rozumie budowę i funkcjonowanie firmy jako instytucji bazującej na znajomości języków specjalistycznych i komunikacji interkulturowej

Potrafi posługiwać się językiem niemieckim specjalistycznym w zakresie obowiązków stażysty firmy, w której odbywa praktykę

Potrafi biegle posługiwać się językiem polskim i niemieckim w komunikacji ustnej i pisemnej w sytuacjach właściwych dla funkcjonowania firmy

Potrafi biegle tłumaczyć teksty z j. niemieckiego n j. polski oraz z j. polskiego na j. niemiecki teksty wykorzystywane w pracy firmy i w jej kontaktach z klientami

Potrafi posługiwać się zaawansowanymi technologiami informatycznymi właściwymi dla funkcjonowania firmy

Potrafi samodzielnie zdobywać nową wiedzą i poszerzać zdobytą na zajęciach wiedzę o nową wiedzę i praktyczne doświadczenia

Potrafi kierować pracą zespołu w warunkach stworzonych przez firmę, w tym także pracą zespołu wielokulturowego, jeżeli taki charakter ma firma

Jest gotów do aktywnego i zróżnicowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, w ramach której udziela się firma

Jest gotów do inicjowania i kultywowania kontaktów międzynarodowych i międzykulturowych w ramach działalności firmy

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w ramach firmy

Jest gotów do świadomego przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także do dbałości o dorobek i tradycje wykonywanego zawodu

Jest gotów do organizowania działalności kulturalnej na rzecz środowiska publicznego, z którym współpracuje firma

Metody i kryteria oceniania:

Opinia opiekuna praktyk. Sprawdzenie podczas rozmowy ewaluacyjnej. Opinie klientów

5,0 – bardzo dobre wywiązanie się z zadań studenta – praktykanta, uzyskanie bardzo dobrej oceny opiekuna praktyki w firmie, wykazanie zaangażowania w czasie realizacji zadań, kreatywność, głęboka refleksja po praktyce

4,5 – bardzo dobre wywiązanie się z zadań studenta – praktykanta, uzyskanie bardzo dobrej oceny opiekuna praktyki w firmie

4,0 – rzetelne wywiązanie się z zadań studenta – praktykanta, uzyskanie dobrej oceny opiekuna praktyki w firmie

3,5 – zadowalające wywiązanie się z zadań studenta – praktykanta, uzyskanie dobrej oceny opiekuna praktyki w firmie

3,0 - zadowalające wywiązanie się z zadań studenta – praktykanta, uzyskanie dostatecznej oceny opiekuna praktyki w firmie

2,0 – zaniedbanie wykonania zadań studenta – praktykanta, negatywna ocena opiekuna praktyki w firmie, naruszenie zasad etyki zawodowej i dyscypliny pracy w firmie

Praktyki zawodowe:

trzy miesiące, 210 h praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 210 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kęsicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 210 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kęsicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 210 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kęsicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 210 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kęsicka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.