Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna i dyplomacja w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbKID-DU11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna i dyplomacja w biznesie
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: język niemiecki i komunikacja w biznesie, rok II, studia II stopnia, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie umiejętności komunikowania się, identyfikowania barier w komunikacji interpersonalnej. Uświadomienie różnic między treścią przekazywanego komunikatu a jego odbiorem. Praca nad tworzeniem własnego wizerunku w sytuacjach zawodowych; Znajomość zasad dress code i savoir-vivre. Rozwijanie świadomości siebie w roli mówcy. Dbałość o poprawne użytkowanie języka niemieckiego oraz języka polskiego. Znajomość podstaw pracy głosem oraz komunikacji niewerbalnej, umiejętność występowania ze świadomym użyciem środków głosowych i środków niewerbalnych. Znajomość i rozumienie mechanizmów stresu i umiejętność radzenia sobie z nim

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Tak, platforma e-learningowa Wydziału Neofilologii

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaawansowana znajomość języka niemieckiego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Platforma e-learningowa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

nauczanie frontalne, przygotowanie krótkiego wystąpienia, dyskusja z grupą, praca w parach, praca indywidualna, prezentacja wypowiedzi (wystąpienie ustne)


Pełny opis:

Komunikacja interpersonalna – wprowadzenie

Bariery komunikacyjne

Savoir-vivre i dress code w pracy tłumacza

Tworzenie wizerunku a sukces zawodowy

Komunikacja niewerbalna a stres

Kultura języka

Literatura:

Argyle M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. 2002. Klippert, H.: Kommunikations-Training-Übungsbausteine für den Unterricht. Weinheim 2002. Kodeks tłumacza przysięgłego. TEPIS 2001. Martini, A.: Sprechtechnik - aktuelle Stimm, Sprech- und Atemübungen. Zürich 2004, Mikuta, M.: Kultura żywego słowa. Częstochowa 2001. Nęcka Z. Komunikacja międzyludzka, Rusinek, M./ Załazińska, A.: Retoryka podręczna. Kraków 2005,Orzechowski W. Komunikacja niejęzykowa a wiarygodność. UMCS 2007. Zgółka, T./Zgółka. H.: Językowy savoir-vivre. Warszawa 2001.Ulotki, broszury, materiały autentyczne przygotowywane przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Student/ka rozumie znaczenie prawidłowej komunikacji interpersonalnej

zna zasady poprawnego zachowania się w zależności od sytuacji zawodowej i realizowanego zadania

tworzy wypowiedzi z dbałością o wizerunek własny

przygotowuje pisemny wzór wystąpienia z dbałością o poprawność językową

ma świadomość roli elementów pozawerbalnych w komunikacji

kontroluje stres w sytuacjach zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta w dyskusji, ocena wystąpienia ustnego, wskazanie błędów merytorycznych, językowych, komunikacyjnych, ocena wypowiedzi, wskazanie błędów językowych, wskazanie elementów pozawerbalnych i ich roli w prezentacji, ocena umiejętności radzenia sobie ze stresem w trakcie prezentacji

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Fimiak-Chwiłkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Fimiak-Chwiłkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.