Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język specjalistyczny - technika i medycyna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbJStm-DU11
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język specjalistyczny - technika i medycyna
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: język niemiecki i komunikacja w biznesie, rok II, studia II stopnia, semestr letni
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie znajomości specyfiki języka specjalistycznego na obszarze tekstów technicznych i medycznych. Przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy w zakresie języka technicznego (wybrane dziedziny) oraz medycznego. Znajomość terminologii z zakresu techniki (wybrane dziedziny) i medycyny. Zapoznanie z cechami tekstów technicznych i medycznych. Przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia tekstów technicznych i medycznych. Rozwijanie umiejętności tłumaczenia pisemnego w kombinacjach językowcy niemiecki-polski, polski-niemiecki z zachowaniem rejestru i stylu języka. Rozwijanie umiejętności z zakresu redakcji tekstu. Dbałość o poprawność językową tłumaczenia w języku niemieckim oraz w języku polskim. Świadomość poziomu swojej wiedzy i potrzeby doskonalenia kompetencji tłumacza

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

zajęcia wspomagane platformą e-learningowa Wydziału Neofilologii

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaawansowana znajomość języka niemieckiego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Platforma e-learningowa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, metoda ćwiczeniowa / tłumaczenia

Pełny opis:

Tłumaczenie specjalistyczne - cechy charakterystyczne tekstów i medycznych (zróżnicowanie gatunkowe, budowa, styl)

Terminologia techniczna

Zasady tłumaczenia tekstów technicznych w kombinacjach językowych niemiecki-polski, polski-niemiecki

Tłumaczenie tekstów technicznych (wybrane dziedziny)

Terminologia medyczna

Zasady tłumaczenia tekstów medycznych w kombinacjach językowych niemiecki-polski, polski-niemiecki

Tłumaczenie tekstów medycznych (indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta, opisy jednostek chorobowych, karty informacyjne produktów leczniczych)

Tłumaczenie techniczne/medyczne a klient

Literatura:

Fischbach, H., Translation and Medicine, Amsterdam–Philadelphia 2008. Ganczar M, Rogowska B. Medycyna. Język niemiecki. Hueber 2007. Tafil-Klawe M., Klawe J. Słownik medyczny. polsko-niemiecki, niemiecko-polski. Mamet P./Mrózek, A.:, Języki specjalistyczne - zagadnienia dydaktyki i przekładu. 2003; Deutsch in der Medizin B1-C1. Hueber 2017. Szafrański M. Deutsch für Mediziner. PZWL 2008.Voellnagel A. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. TEPIS 1998. Niemiecko-polski słownik budowlany WNT 2013. Słownik techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki. REA 2008. Słownik techniczny polsko-niemiecki Rea 2012.

Ulotki, broszury, materiały autentyczne przygotowywane przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Student/ka zna terminologię z techniczną (wybrane dziedziny) i medyczną

charakteryzuje teksty techniczne i medyczne

przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia pisemnego w kombinacjach językowych niemiecki-polski, polski-niemiecki

przygotowuje się do tłumaczenia pisemnego o tematyce technicznej / medycznej na podstawie otrzymanych materiałów

kształtuje tekst tłumaczenia zgodnie z zasadami redakcji tekstu

dba o poprawność językową, odpowiedni rejestr i styl w tłumaczeniu

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i doskonalenia kompetencji tłumacza tekstów technicznych i medycznych

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne, ocenianie w dyskusji, ocenianie tłumaczeń

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda, Karolin Toledo Flores
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martin Stosik, Karolin Toledo Flores
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Gaińska, Martin Stosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)