Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Składnia języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grSYNkk-DL11
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Składnia języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Głównym celem modułu jest opanowanie teoretycznej wiedzy z zakresu składni języka niemieckiego oraz pozyskanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i w samokształceniu. Moduł ma również w zamyśle wsparcie zdobywania umiejętności ana¬li¬tycz¬nych w odniesieniu do jego treści oraz umiejętności porozumiewania się z ekspertami z da¬nej dziedziny

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

-

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Rozwiązywanie zadań

Metoda ćwiczeniowa

Praca w grupach

Skrócony opis:

do modułu należy też egzamin 09-grSYNkk-DLE3

Pełny opis:

Obszar badawczy składni języka niemieckiego.

Funkcje składniowe i kategorie morfologiczne. Metodologia.

Wybrane współczesne teorie składniowe. Walencja.

Topologiczny model zdania. Szyk wyrazów w języku niemieckim.

Zdania złożone. Analiza zdań wielokrotnie złożonych języka niemieckiego

Literatura:

Czochralski, Jan (1998): Gramatyka niemiecka dla Polaków. Warszawa.

Darski, Józef (2010): Deutsche Grammatik. Ein völlig neuer Ansatz. Frankfurt am Main: Lang Verlag.

Duden (2005). Die Grammatik. Band 4, 7. Auflage. Dudenverlag, Mannheim u. a.

Dürscheid, Christa (2012): Syntax: Grundlagen und Theorien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Engel, Ulrich (2004): Deutsche Grammatik. München: Iudicum.

Erben, Johannes (1998): Grundzüge der deutschen Syntax. Berlin: Weidler.

Eroms, Hans-Werner (2000): Syntax der deutschen Sprache. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (2000): Übungsgrammatik Deutsch. Berlin, München u. a.: Langenscheidt.

Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin, München u.a.: Langenscheidt.

Jung, Walter (1961): Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig: Bibliographisches Institut.

Musan, Renate (2013): Satzgliedanalyse. Heidelberg: Winter.

Pittner, Karin/Berman, Judith (2008): Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr.

Poźlewicz, Agnieszka/ Duch-Adamczyk, Justyna/ Schatte, Christoph (2013): Syntax des Deutschen im Abriss. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Sternefeld, Wolfgang (2006): Syntax. Eine morphologisch motivierte generative Beschreibung des Deutschen. Band 1 und 2. Tübingen: Stauffenburg.

Taborek, Janusz (2008): Subjektsätze im Deutschen und im Polnischen. In: Karolak, Czesław (Hrsg.): Posener Beiträge zur Germanistik. Band 21. Frankfurt/Main, Berlin u.a.: Peter Lang.

http://hypermedia.ids-mannheim.de/...

Efekty uczenia się:

student/ka orientuje się w terminologii z zakresu składni języka niemieckiego.

Umiejętnie stosuje terminologię w celach analitycznych na zajęciach oraz w kontaktach z ekspertami z danej dziedziny.

Posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie składni języka niemieckiego.

Na podstawie zdobytej wiedzy rozpoznaje i ocenia zjawiska w danym zakresie, przy czym wskazuje na zróżnicowane struktury języka niemieckiego.

Ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności w kontekście wykonywanego zawodu.

Samodzielnie korzysta ze słowników syntaktycznych i walencyjnych języka niemieckiego

Potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk językowych i struktur składniowych języka.

Posługuje się głównymi współczesnymi teo¬riami składni języka niemieckiego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Kolokwium pisemne

Test

Sprawdzenie na zajęciach

Ocena końcowa z konwersatorium to albo (1) suma ocen uzyskanych podczas całego semestru z testów cząstkowych albo (2) ocena wystawiona na podstawie kolokwium pisemnego z całego materiału – do wyboru prowadzącego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z konwersatorium

• od 50% - dst

• od 60% - dst+

• od 70% - db

• od 80% - db+

• od 90% - bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)