Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego V (egzamin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grPNJN5-DLE56 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego V (egzamin)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską, studia stacj. I st., semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

rozwijanie zdolności krytycznych i samokrytycznych w odniesieniu do kultury własnej oraz kultury krajów niemieckojęzycznych, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz zdolność wypowiadania się w mowie w języku obcym na zadany temat, umiejętność pozyskiwania informacji z różnych źródeł, zarządzania informacjami oraz ich przetwarzania, umiejętność zróżnicowanego zastosowania środków leksykalnych w zależności od typu wypowiedzi (argumentacja, prezentacja, dyskusja), zdolność wykształcenia postawy samooceny i rozumienia innych postaw i zwyczajów oraz znajomość i umiejętność właściwego stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych (a zwłaszcza użycia rodzajnika, zdań wyrażonych w trybie warunkowym rzeczywistym i nierzeczywistym, czasowników rozdzielnych i nierozdzielnych oraz czasowników modalnych w wypowiedzi subiektywnej).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

moduł składa się z trzech zajęć kończących się egzaminem, student rejestruje się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

Pula roczna realizowana w semestrze zimowym i letnim:

Nowe techniki wymiany informacji i komunikacji

Choroby cywilizacyjne

Człowiek jako konsument w społeczeństwie konsumpcyjnym

Obraz Polaków w niemieckiej prasie oraz narodowe i płciowe stereotypy

Podstawowe struktury Unii Europejskiej oraz pozycja Polski w tych strukturach

Emancypacja kobiet w kontekście zawodowym i politycznym

Zagadnienia bioetyki

Problematyka kary śmierci i eutanazji

Aktualna problematyka z dziedziny polityki, gospodarki i kultury

Literatura:

Dreyer, H./ Schmitt, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch, München; Hall, K. / Scheiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Verlag für Deutsch; Köhler, C. u a..: Deutsche verbale Wendungen für Ausländer. Verlag Enzyklopädie Leipzig; Schmitz, W.: Übungen zu Präpositionen und synonymen Verben. Max Hueber Verlag; Übungen zu Schwerpunkten der deutschen Grammatik. Karl-Marx-Univ. Leipzig; teksty własne wykładowców dostosowane do tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Potrafi poprawnie gramatycznie i leksykalnie argumentować oraz formułować wnioski w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach

Przygotowuje poprawne gramatycznie i leksykalnie wypracowania pisemne w języku niemieckim oraz tłumaczy zdania na język niemiecki w zakresie wybranych tematów obowiązujących na zajęciach

Posiada podstawowe umiejętności przygotowania poprawnych gramatycznie i leksykalnie wystąpień ustnych w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ciągłości praktyki komunikacyjnej w języku niemieckim i uczenia się przez całe życie

Potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach

Ma podstawową świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej oraz wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych kultur

Potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi językowych w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach i potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie na zajęciach podczas dyskusji; sprawdzanie poprawności autokorekty; ocena testów leksykalnych, gramatycznych, tłumaczeń, wypracowań; ocena referatu, wskazanie błędów językowych i merytorycznych; ewaluacja dyskusji z wykazaniem braków i błędów; aktywność studenta w dyskusji; sprawdzenie uwzględnienia różnorodności perspektyw w ocenie problemu w wypowiedziach ustnych i pracach pisemnych podczas zajęć oraz na egzaminie pisemnym i ustnym; egzamin pisemny i ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Piotrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Piotrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Piotrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.