Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium kulturoznawcze I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grPKU-DL12 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Proseminarium kulturoznawcze I
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zdobycie wiedzy podstawowej z zakresu demokracji i systemów politycznych w krajach niemieckiego obszaru językowego; rozwinięcie umiejętności analizowania i interpretacji tekstów związanych z kulturą polityczną krajów niemieckiego obszaru językowego; zdobywanie i interpretacja danych dotyczących rozwoju demokracji i życia politycznego w krajach niemieckiego obszaru językowego po 1945 r., także rozwinięcie umiejętności poprawnego użycia specyficznego dla kultury politycznej i systemów państwowych Niemiec, Austrii i Szwajcarii słownictwa; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i wielokulturowej w życiu politycznym krajów niemieckiego obszaru językowego po 1945 r., a także kształtowanie postawy otwartości wobec inności

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

dyskusja z grupą na omawiane tematy; praca w parach lub grupach – zebranie argumentów i przedstawienie ich w plenum; przygotowywanie prezentacji multimedialnych przez studenta; wykonywanie schematów systemów politycznych i prezentowanie ich w grupie; rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem zdobytej wiedzy merytorycznej i słownictwa fachowego oraz prezentowanie ich w plenum; dyskusja z grupą uwzględniająca nowe trendy w kulturze politycznej; dyskusja z grupą uwzględniająca różne wartości kulturowe i światopoglądy

Pełny opis:

pojęcie kultury politycznej; pojęcie demokracji pośredniej i bezpośredniej; rozwój demokracji w Niemczech, Austrii i Szwajcarii po roku 1945; symbole narodowe krajów niemieckiego obszaru językowego; federalizm w Niemczech, Austrii i Szwajcarii; system polityczny Niemiec; system polityczny Austrii; system polityczny Szwajcarii;

Literatura:

Małgorzata Grzywacz/Justyna Krauze: Auf einen Blick. Elemente politischer Kultur im deutschen Sprachraum; Poznań 2006; Jerzy Serczyk, Włodzimierz Zientara: Politische Geschichte der Staaten des deutschsprachigen Raumes 1945-1990; Oswald Sigg: Die politischen Institutionen der Schweiz; Regensdorf, Zürich 1988; Fried Esterbauer: Das politische System Österreichs; Graz 1995; Otto Freundl, Fritz Blumöhr, Peter März: Die politische Ordnung in Deutschland; München 1994.

Efekty uczenia się:

ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu omawianych tematów; zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące omawianych kwestii w krajach niemieckiego obszaru językowego; wyszukuje informacje dot. omawianych kręgów tematycznych wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne; potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów typowych dla rozwoju omawianych zagadnień w krajach niemieckiego obszaru językowego; formułuje krytyczne sądy na temat omawianych zagadnień w języku niemieckim stosując poprawną językowo argumentację innych; przygotowuje wystąpienia ustne w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną, fonetyczną); ma umiejętności językowe w zakresie omawianej tematyki i potrafi wypowiadać się na te tematy w j. niemieckim; śledzi bieżące trendy dot. omawianych kręgów tematycznych, wykorzystując do tego celu różne media; ma świadomość różnorodności kulturowej i otwartości wobec inności;

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta w dyskusji; ocena ustnych wypowiedzi studenta na zajęciach, ocena zdobytych umiejętności na teście pisemnym; merytoryczna i językowa ocena prezentacji studentów na zajęciach; sprawdzanie opanowania wiedzy i umiejętności podczas wypowiedzi ustnych, przy rozwiązywaniu zadań w trakcie trwania zajęć oraz na teście pisemnym; sprawdzanie znajomości bieżących trendów podczas dyskusji i wypowiedzi ustnych studentów na zajęciach i na teście pisemnym; sprawdzenie uwzględnienia różnorodności perspektyw w ocenie problemu w wypowiedziach ustnych w trakcie trwania zajęć i na teście pisemnym;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Krauze-Pierz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Krauze-Pierz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Krauze-Pierz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.