Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grJKPR-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.303 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską, studia stacj. I st., semestr 6
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wprowadzenie i zapoznanie z przedmiotem i zadaniami językoznawstwa konfrontatywnego, przekazanie wiedzy na temat aspektów badań kontrastywnych i prezentacja typów kontrastów językowych

przygotowanie do analizy o charakterze kontrastywnym obejmującej poszczególne płaszczyzny polskiego i rosyjskiego sytemu językowego

wyrobienie umiejętności wskazywania różnic na poszczególnych poziomach sytemu języka polskiego i rosyjskiego

rozwijanie zdolności unikania błędów wynikających z interferencji językowej

utrwalenie wiedzy teoretycznej z zakresu gramatyki języków słowiańskich

rozwijanie umiejętności komunikacji oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Przedmiot i zadania językoznawstwa konfrontatywnego. Aspekty opisu kontrastywnego. Typy kontrastów językowych.

Kontrasty na płaszczyźnie fonologicznej. Porównanie cech akcentu w języku polskim i rosyjskim. Akcentuacja wyrazów polskich i rosyjskich. Porównanie systemu samogłoskowego i spółgłoskowego języka polskiego i rosyjskiego.

Różnice w alfabecie. Najważniejsze reguły ortograficzne języka polskiego o rosyjskiego.

Porównanie rzeczowników polskich i rosyjskich. Różnice w obrębie rzeczownikowych kategorii gramatycznych. Typy deklinacyjne rzeczowników polskich i rosyjskich.

Porównanie przymiotników polskich i rosyjskich. Różnice w obrębie kategorii gramatycznych przymiotników. Typy odmiany przymiotników polskich i rosyjskich.

Porównanie liczebników polskich i rosyjskich. Różnice w łączliwości liczebników. Kategorie gramatyczne i typy odmiany polskich i rosyjskich liczebników.

Porównanie zaimków polskich i rosyjskich. Różnice w obrębie poszczególnych klas zaimków i typach ich odmiany.

Porównanie czasowników polskich i rosyjskich. Różnice w obrębie kategorii gramatycznych czasownika. Typy koniugacji czasowników w obu językach.

Tworzenie imiesłowów w języku polskim i rosyjskim.

Porównanie przysłówków polskich i rosyjskich. Leksykalno-gramatyczne klasy przysłówków. Tworzenie i stopniowanie przysłówków w języku polskim i rosyjskim..

Porównanie polskich i rosyjskich synsemantycznych części mowy. Różnice w znaczeniu i użyciu przyimków, spójników, wykrzykników partykuł.

Literatura:

1. I. Dulewiczowa – Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Fonetyka i fonologia. Grafia i ortografia, Warszawa 1993.

2. I. Maryniakowa – Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia

ze słowotwórstwem, Warszawa 1993.

3. T. Wójcik – Gramatyka języka rosyjskiego. Studium kontrastywne, Warszawa 1975.

4. T. Wójcik, Zagadnienia teoretyczne polsko-rosyjskiej gramatyki kontrastywnej, Kielce 1977.

5. S. Szadyko, Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2004.

6. A. Bogusławski, S. Karolak, Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym, Warszawa 1970

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

określić zadania i cele językoznawstwa konfrontatywnego, przedstawić aspekty badań porównawczych oraz typy kontrastów językowych

prawidłowo dokonywać analizy konfrontatywnej poszczególnych płaszczyzn systemów językowych

wskazywać na różnice i podobieństwa w polskim i rosyjskim systemie językowym na wszystkich jego płaszczyznach

wytłumaczyć pochodzenie różnic gramatycznych i ortograficznych między językiem polskim i rosyjskim

unikać błędów językowych wynikających z interferencji pomiędzy językami pokrewnymi

zastosować zdobytą wiedzę w kształtowaniu i wzbogacaniu własnych wypowiedzi ustnych i prac pisemnych, jest zorientowany na poprawność gramatyczną i ortograficzną

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzenie prac domowych, ocena wypowiedzi; kolokwium pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yury Fedorushkov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.