Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury rosyjskiej III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grHLROSk-DL35 Kod Erasmus / ISCED: 09.202 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury rosyjskiej III
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wprowadzenie i zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z historii literatury rosyjskiej od 1956-1918 r., życiem i twórczością pisarzy tego okresu, problematyką ideową oraz wartościami artystycznymi ich utworów; zapoznanie z procesem historycznoliterackim w danej epoce; zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi biografii najważniejszych twórców epoki i ich najważniejszymi dziełami; kształtowanie umiejętności analizy wybranych utworów literackich z kanonu lektur; kształtowanie umiejętności wykonania pisemnej pracy literaturoznawczej w języku rosyjskim; rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego; kształtowanie umiejętności przeprowadzania kwerendy bibliograficznej i korzystania z opracowań naukowych i źródeł bibliograficznych;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

W przyszłości przewiduje się włączenie nauczania zdalnego

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu literatury rosyjskiej (w zakresie programu I roku studiów) oraz ogólnej wiedzy o kulturze

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Praca w grupach

Skrócony opis:

w sytuacjach uzasadnionych poziomem znajomości języka rosyjskiego na zajęciach używa się również języka polskiego

Pełny opis:

charakterystyka procesu historycznoliterackiego z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych epok (lata 60., 70., 80. Srebrny Wiek) oraz rozwoju poszczególnych rodzajów literackich; literaturocentryzm kultury rosyjskiej, przyczyny, odniesienie do innych kultur europejskiej; literatura rosyjska w kontekście dyskusji światopoglądowych i społecznych epoki; spór okcydentalistów ze słowianofilami; poczwiennictwo w kontekście idei Sołowjowa; literatura rosyjska w kontekście ówczesnych idei filozoficznych i etycznych (np. idealizm niemiecki, pozytywizm, systemy Schopenhauera, Feuerbacha, Nietschego); wybrane zagadnienia życia i twórczości Iwana Gonczarowa; wybrane zagadnienia życia i twórczości Fiodora Dostojewskiego; wybrane zagadnienia życia i twórczości Lwa Tołstoja; wprowadzenie do pisania literaturoznawczej pracy naukowej; wyznaczniki formalne stanu badań, zasady przeprowadzania kwerendy bibliograficznej, kompozycja i sposób prezentacji poglądów badaczy, podstawy stylu naukowego, wymogi formalne, sporządzanie przypisów i bibliografii; wybrane zagadnienia życia i twórczości Antona Czechowa; twórczość związana z ruchem narodnickim, specyfika i znaczenie w procesie historycznoliterackim; twórczość Mikołaja Niekrasowa; naturalizm w kulturze rosyjskiej; rozwój dramatu i teatru; Wielka Reforma Teatralna; specyfika Srebrnego Wieku na tle modernizmu europejskiego; symbolizm, akmeizm, futuryzm; związek z Rosyjskim renesansem prawosławnym; wybrane zagadnienia życia i twórczości Andreja Biełego; wybrane zagadnienia życia i twórczości Aleksandra Błoka; wybrane zagadnienia życia i twórczości Leonida Andrejewa; wybrane zagadnienia życia i twórczości Maksyma Gorkiego; wybrane zagadnienia życia i twórczości Fiodora Sołoguba;

Literatura:

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, t. II, Warszawa 1976; Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red. A. Drawicza, Warszawa 1997; G. Porębina, St. Poręba, Historia literatury rosyjskiej 1917-1991, Katowice 1994; T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996; Literatura rosyjska w zarysie pod red. Zb. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975; Г.Н. Поспелов, История русской литературы XIX века, Москва 1991; А.Г. Соколов, История русской литературы конца XIX – начала ХХ века, Москва 2006; Z. Barański, J. Litwinow, Rosyjskie manifesty literackie. cz.1, (Przełom XIX i XX wieku), Poznań 1974; Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku – cykl Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego; И. Гарин, Серебряный век в 3 томах, Москва 1999; М. Г. Зельдович, Л.Я. Лившиц, Русская литература XIX в. Хрестоматия критических материалов, Москва 1964; A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do Renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005; M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970; R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”. Od „Biednych ludzi” do „zbrodni i kary”, Warszawa 1964; B. Urbankowski, Dostojewski: dramat humanizmów, Warszawa 1994; M. Bohun, Fiodor Dostojewski i idea upadku cywilizacji europejskiej, Katowice 1996; Tołstoj w oczach krytyki światowej, pod red. P. Hertza, Warszawa 1971; А. Semczuk, Lew Tołstoj, Warszawa 1967; О.В. Сливицкая, «Истина в движении»: О человеке в мире Л. Толстого, Москва 2009; О.В. Сливицкая, «Война и мир» Л.Н. Толстого: проблемы человеческого общения, Ленинград 1988; В творческой лаборатории Чехова, под ред. Л.Д. Опульской, З.с. Паперного и С.Е. Шаталова, Москва 1974; А.П. Чудаков, Поэтика Чехова, Москва 1971; R. Śliwowski, Antoni Czechow, Warszawa 1965.

Kanon lektur: I. Gonczarow, Obłomow; F. Dostojewski, Biedni ludzie, Zbrodnia i kara, Idiota, Biesy (fragmenty), Bracia Karamazow; L. Tołstoj, Wojna i pokój (fragmenty), Anna Karenina, Zmartwychwstanie, Sonata Kreuzerowska; M. Leskow, Mańkut, Anioł z pieczęcią (Запечатленный ангел); W. Garszyn, Czerwony kwiatek; A. Ostrowski, Burza; M. Sałtykow-Szczedrin, Historia jednego miasta (fragmenty); M. Niekrasow, Mróz-Czerwony nos; A. Czechow, Śmierć urzędnika, Kameleon, Mewa, Trzy siostry, Sala nr 6; I. Bunin, Wieś, Udar słoneczny, L. Andrejew, Życie człowieka, Opowieść o siedmiu powieszonych; F. Sołogub, Mały bies; A. Bieły, Petersburg; A. Błok, Buda jarmarczna, Dwunastu, Nieznajoma; W. Majakowski, Obłok w spodniach, Misterium Buffo (fragmenty); M. Gorki, Czełkasz, Na dnie; Liryka (do wyboru 4 wiersze/poematy z 10 zaproponowanych przez prowadzącego): A. Fet, F. Tiutczew, K. Balmont, A. Achmatowa, O. Mandelsztam, W. Chlebnikow, L. Gumilow, M. Cwietajewa.

Uzupełniające: F. Dostojewski, Biesy (całość), Notatki z podziemia, Łagodna; L. Tołstoj, Wojna i pokój (całość), Śmierć Iwana Ijicza, Żywy trup, Ciemna potęga; M. Leskow, Oczarowany pielgrzym; M. Sałtykow-Szczedrin, Państwo Gołowlewowie; A. Ostrowski, Las; A. Czechow, Kapral Priszibiejew, Step, Człowiek w futerale, Wiśniowy sad, Wujaszek Wania; I. Bunin, Lekki oddech, Pan z San Francisco, Sny Czanga; I. Kuprin, Pojedynek; L. Andrejew, Życie Wasilija Fiwiejskogo; A. Błok, Scytowie; W. Majakowski, Dobrze!; Łaźnia; M. Gorki, Starucha Izergil, Makar Czudra, Konowałow.

Efekty uczenia się:

student/ka ma uporządkowaną wiedzę na temat rosyjskiego procesu historycznoliterackiego w latach 1856-1918; ma uporządkowaną wiedzę na temat epok i prądów literackich w latach 1856-1918; posiada uporządkowaną wiedzę nt. zjawisk decydujących o specyfice literatury rosyjskiej i jej uprzywilejowanego miejsca w rosyjskiej kulturze materialnej i duchowej; ma uporządkowaną wiedzę nt. roli i form krytyki literackiej; ma podstawową wiedzę nt. biografii najważniejszych twórców; posiada uporządkowaną wiedzę, dotyczącą najważniejszych utworów, historii ich powstania oraz recepcji; potrafi dokonać analizy i interpretacji najważniejszych utworów literackich epoki, angażując zdobytą wiedzę teoretyczną i historycznoliteracką; potrafi napisać stan badań w zakresie tematyki literaturoznawczej; potrafi pracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Test / ocena znajomości lektur

Praca pisemna

Ocena w dyskusji

Egzamin ustny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – wystarczająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niewystarczająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Waligórska-Olejniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Humeniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.