Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WST-TP11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do strategii tłumaczeniowych
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańską,

filologia angielska z filologią romańską,

filologia germańska z filologią angielską,

filologia germańska z filologią romańską,

filologia romańska z filologią angielską,

filologia romańska z filologią germańską

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

przekazanie wiedzy o istniejących strategiach i technikach tłumaczenia

przekazanie wiedzy o związkach intertekstualnych (cytat, aluzja, nawiązanie) i sposobach ich tłumaczenia

przekazanie wiedzy o rodzaju popełnianych przez tłumaczy błędów

zapoznanie studentów z pojęciem cahier des charges / translation brief i jego funkcją w procesie przekładu

ukazanie zależności między typem tekstu, odbiorcą przekładu i zleceniodawcą a strategią i technikami tłumaczenia, które się stosuje

wyrobienie u studentów umiejętności dobierania strategii i technik tłumaczenia w zależności od rodzaju tekstu, odbiorcy i wymagań zleceniodawcy

wyrobienie umiejętności rozpoznawania technik tłumaczenia zastosowanych przez innych tłumaczy

wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów tłumaczeniowych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

język wykładowy w zależności od filologii: angielski, francuski lub niemiecki

Pełny opis:

strategie tłumaczenia i techniki tłumaczenia według Petera Newmarka oraz innych badaczy przekładu

rodzaje błędów tłumaczeniowych

tłumaczenie tekstów naukowych

tłumaczenie tekstów artystycznych

tłumaczenie tekstów specjalistycznych

związki intertekstualne i ich rodzaje (cytat, aluzja, nawiązanie)

przekładanie tytułów tekstów

Literatura:

Baker M. (red.) (1998) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London-New York: Routledge.

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. & Nycz R. (2004) Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Fordoński K. (2000) „Egzotyzować defamiliaryzację” [w:] W. Kubiński, O. Kubińska & T. Z. Wolański (red.), Przekładając nieprzekładalne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Lewicki R. (2000) Obcość w odbiorze przekładu. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Martuszewska A. (2000) „Presupozycje odbiorcy przekładu” [w:] W. Kubiński, O. Kubińska & T. Z. Wolański (red.), Przekładając nieprzekładalne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Newmark P. (1987) A Textbook of Translation. New York-London: Shanghai Foreign Language Education Press.

Shuttleworth M. & M. Cowie (1997) Dictionary of Translation Studies. Manchester: St. Jerome Publishing.

Skibińska E. (red.) (2009) Przypisy tłumacza. Wrocław – Kraków: Księgarnia Akademicka.

Tomaszkiewicz T. (przekł. i adapt.) (2004) Terminologia tłumaczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Efekty uczenia się:

student rozumie i stosuje terminologię związaną ze strategiami i technikami tłumaczenia

rozumie rolę, jaką pełni cahier des charges / translation brief w procesie przekładu

umie dobrać techniki tłumaczenia do typu tekstu, celu i do odbiorcy przekładu

rozpoznaje rodzaje związków intertekstualnych i zna sposoby ich tłumaczenia

umie rozwiązywać w praktyce problemy tłumaczeniowe

wie, jakie techniki tłumaczenia stosuje się, przekładając teksty naukowe, artystyczne, specjalistyczne, parodystyczne, humorystyczne, etc.

dostrzega różnicę między błędem językowym a błędem tłumaczeniowym

potrafi odnieść się krytycznie do istniejących przekładów i określić zastosowane w nich strategie i techniki tłumaczenia

Metody i kryteria oceniania:

F – wspólne wykonanie ćwiczeń polegających na określaniu technik tłumaczenia

P – seria indywidualnych ćwiczeń, polegająca na określeniu techniki tłumaczenia zastosowanej w konkretnych przypadkach, a następnie weryfikowanie rezultatów przez innych studentów

F – wspólne analizowanie najczęściej spotykanych błędów tłumaczeniowych

P – określenie przez studentów rodzaju błędów pojawiających się w konkretnym tłumaczeniu, poprzez analizę porównawczą tekstu wyjściowego i docelowego

F – dyskusja nad zasadami rządzącymi tłumaczeniem tekstów naukowych w oparciu o konkretny tekst tłumaczony na zajęciach.

P - przygotowanie przez studentów własnego przekładu tekstu naukowego w oparciu o ogólne zasady oraz zaproponowanie przez studentów sposobu rozwiązania danego problemu traduktologicznego; ocenianie indywidualnych propozycji przez grupę

F - krytyczna analiza strategii i technik towarzyszących przekładowi artystycznemu

P - przygotowanie przez studentów tłumaczenia tekstu artystycznego i uzasadnienie użycia poszczególnych technik tłumaczenia

F - dyskusja nad zasadami rządzącymi przekładem tekstów specjalistycznych oraz porównanie konkretnych rozwiązań zastosowanych przez studentów w pracy nad polską wersją tekstu obcojęzycznego

P - przygotowanie przez studentów własnego tłumaczenia fragmentu tekstu specjalistycznego i wyjaśnienie zastosowania poszczególnych technik tłumaczenia.

F - analiza związków intertektualnych i określenie problemów związanych z ich transferem do innego języka

P - przygotowanie przez studentów przekładów tekstu zawierającego związki intertekstualne i weryfikacja zastosowanych przez nich strategii i technik tłumaczenia

F - analiza porównawcza tytułów i dyskusja nad związkiem między formą tytułu tekstu docelowego a odbiorcą przekładu

P - wyszukanie kilku przykładów tłumaczenia filmów lub tekstów literackich i omówienie ich pod kątem formy, strategii i odbiorcy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Czubińska, Maciej Drynda, Marta Kajzer-Wietrzny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)