Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WMON-ZU14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

W odróżnieniu od luźno ze sobą powiązanych wykładów kursowych wykład monograficzny ma na celu naświetlenie danego zagadnienia z różnych punktów widzenia, w sposób wyczerpujący przedstawiając różne podejścia do danej problematyki lub ewentualnie dokonując historycznego rysu prezentującego ewolucję obchodzenia się z danym problemem badawczym. Wybrany wykład monograficzny jest w ścisłej korelacji z obraną specjalizacją oraz realizowanym w ramach seminarium projektem pracy magisterskiej (w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, dydaktyki języków obcych lub translatologii). Wykład (ze względu na ograniczone ramy interakcji) służy przede wszystkim zapoznaniu studentów z określonymi treściami i wiedzą. Ponadto służy on kształceniu umiejętności i kompetencji społecznych, gdyż i same treści mogą być refleksyjnym odniesieniem do owych umiejętności i kompetencji (np. w przypadku praktycznie zorientowanych treści z zakresu translatologii, dydaktyki, języka fachowego, pragmatyki lingwistycznej, interkulturowości, poszczególnych metodologii badawczych itp.). Student powinien posiąść wiedzę o współczesnych tendencjach rozwoju dziedzin naukowych i umiejętność stosowania ich we własnych badaniach. Powinien też być świadom społecznej i etycznej odpowiedzialności związanej z publikowaniem i praktycznym stosowaniem wniosków badawczych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Wykłady oferowane są w zależności od oferty seminariów magisterskich i wspomagają je merytorycznie. Są to: teoria literatury, językoznawstwo germanistyczne, translatologia, teoretyczne podstawy dydaktyki i literatury języka obcego, kulturoznawstwo.

Pełny opis:

Wybrane aspekty językoznawcze, literaturoznawcze, kulturoznawcze, translatologiczne oraz dydaktyczno-metodyczne

Literatura:

w gestii osoby prowadzącej Wykład monograficzny

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach; literaturoznawczych, językoznawczych, kulturoznawczych, translatologicznych lub dydaktycznych będących przedmiotem wykładu

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię specjalistyczną wybranych zagadnień wykładu, potrafi adekwatnie i precyzyjnie ją stosować;

Posiada wiedzę o metodologii badań (uwzględniającą ich historyczny rozwój) w zakresach odnoszących się do poszczególnych zagadnień wykładu;

Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych poglądów, dobór metod, opracowanie i prezentację wyników;

Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania zdobytej na wykładzie wiedzy w ramach pracy własnej: poprzez zgłębianie literatury przedmiotu, poszukiwania własne oraz konsultacje z wykładowcą;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub kolokwium (P)

Aktywność, znajomość zagadnienia (F)

5 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Piontek, Maciej Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.