Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WLI-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Filologia, specjalność filologia duńska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Filologia, specjalność filologia norweska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie studentów z metodologią, teorią i krytyką literacką oraz krytyką przekładu, a także z wybranymi kategoriami estetycznymi

przekazanie niezbędnej wiedzy literaturoznawczej, dotyczącej najważniejszych zagadnień zdefiniowanych w europejskiej i skandynawskiej nauce o literaturze

przedstawienie i omówienie głównych kierunków w historii badań literackich

rozwinięcie zdolności postrzegania, doboru i zastosowania metod analizy tekstów literackich i paraliterackich

rozwinięcie umiejętności systematycznej pracy z tekstem oraz poddawania własnej pracy krytycznej ocenie

rozwinięcie umiejętności opisu, analizy, filologicznego komentowania

kształcenie umiejętności konstruowania i pisania podstawowych tekstów w zakresie krytyki literackiej i krytyki przekładu

zapoznanie studentów z podstawową literaturą przedmiotu oraz źródłami elektronicznymi


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Przedstawienie działów literaturoznawstwa oraz wyodrębnienie i opis najważniejszych elementów w poszczególnych działach

Przedstawienie, lektura i umiejscowienie w epoce metod analizy dzieła, począwszy od drugiej połowy XIX w. po postmodernizm

Przedstawienie podstawowych kategorii filologicznych, jak tekst kulturowy, kultura języka, słowa kultury, obrazy rzeczywistości, obrazy historii, kultura pamięci, stereotypy oraz pokazanie na wybranych przykładach z literatur środkowoeuropejskich i skandynawskich

Krytyka literacka i krytyka przekładu, recepcja oryginału i tłumaczenia, kulturotwórcza rola tłumacza, zadania krytyka

Narracja, konstrukcje i dekonstrukcje, perspektywa autora, tłumacza i czytelnika XXI w.

Przedstawienie wybranych teorii z pogranicza literatury, filozofii, psychoanalizy i socjologii wybitnych eseistów XX i XXI w. (Freud, Adorno, Derrida, Lyotard, Rorty)

Historycznoliteracki kontekst skandynawski w zakresie powiązania tekstu i metody analizy, autorzy i dzieła ze Skandynawii, inspirujące dla twórców europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX w.

Literatura:

Bachtin, Michał, 1982, Problemy literatury i estetyki, przeł. Wincenty Grajewski, Czytelnik.

Chrząstowska B., Wysłouch S. (1999), Poetyka stosowana, WSiP.

Głowiński, Michał (red.), 2004, Narratologia, Słowo/Obraz/Terytorium.

Krysztofiak, Maria, 2011, Translatologiczna teoria i pragmatyka przekladu artystycznego, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Korwin-Piotrowska, Dorota, 2011, Poetyka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Maren-Grisebach, Manon, 1982, Methoden der Literaturwissenschaft, Francke Verlag.

Skwarczyńska, Stefania, 1984, Kierunki w badaniach literackich, PWN.

Kittel, Harald (ed.), 2004, Übersetzung Translation Traduction. de Gruyter.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Potrafi przedstawić historię metod badania tekstów literackich i umiejscowić poszczególne metody w epoce historycznoliterackiej, wykazując świadomość filologiczną

Zna i potrafi scharakteryzować poszczególne metody, odwołując się do twórców oraz najważniejszych przedstawicieli określonej metody

Zna i potrafi zastosować właściwą metodę badawczą do analizy określonego tekstu z literatury skandynawskiej, także w przekładach na j. polski, niemiecki lub angielski

Potrafi odwołać się w komentowaniu tekstów do podstawowych kategorii filologicznych oraz kategorii z dyscyplin pokrewnych

Potrafi przeprowadzić modelową analizę gatunkowo i estetycznie różnych tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem krótkich form prozatorskich oraz poezji

Potrafi sformułować samodzielnie podstawowe formy opisu dzieła, jak recenzja, informacja wydawnicza , nota o autorze i tłumaczu

Potrafi zdefiniować problemy recepcji literatury w języku oryginału oraz w przekładzie na języki obce

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

F: dyskusja w grupie, ocena prezentacji

P: egzamin pisemny

pytania/zadania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

1. Przykładowy temat prezentacji ustnej: Słowa-symbole we współczesnych literaturach skandynawskich, na podstawie przekładów na j. polski, niemiecki lub angielski

2. Przykładowy temat pracy pisemnej: Recenzja wybranej książki skandynawskiego autora, w przekładzie na j. polski, niemiecki lub angielski

3. Przykładowe pytanie z egzaminu pisemnego:

- Które czynniki utworu mogą stać się dominantami kompozycyjnymi ?

- Omów krótko kierunki pozytywistyczne w historii nauki o literaturze

Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Cymbrykiewicz
Prowadzący grup: Joanna Cymbrykiewicz, Marek Rajch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sonia Ławniczak, Marek Rajch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Rajch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.