Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WLI-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilSkD
Przedmioty dla programu DLx-FilSkS
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie studentów z metodologią, teorią i krytyką literacką oraz krytyką przekładu, a także z wybranymi kategoriami estetycznymi

przekazanie niezbędnej wiedzy literaturoznawczej, dotyczącej najważniejszych zagadnień zdefiniowanych w europejskiej i skandynawskiej nauce o literaturze

przedstawienie i omówienie głównych kierunków w historii badań literackich

rozwinięcie zdolności postrzegania, doboru i zastosowania metod analizy tekstów literackich i paraliterackich

rozwinięcie umiejętności systematycznej pracy z tekstem oraz poddawania własnej pracy krytycznej ocenie

rozwinięcie umiejętności opisu, analizy, filologicznego komentowania

kształcenie umiejętności konstruowania i pisania podstawowych tekstów w zakresie krytyki literackiej i krytyki przekładu

zapoznanie studentów z podstawową literaturą przedmiotu oraz źródłami elektronicznymi


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Przedstawienie działów literaturoznawstwa, wyodrębnienie i opis najważniejszych elementów w poszczególnych działach oraz prezentacja rozwoju badań literackich

Przedstawienie podstawowych kategorii filologicznych, jak tekst kulturowy, kultura języka, słowa kultury, obrazy rzeczywistości, obrazy historii, kultura pamięci, stereotypy oraz pokazanie na wybranych przykładach z literatur środkowoeuropejskich i skandynawskich

Zapoznanie studentów z pojęciami narracji, konstrukcji i dekonstrukcji, a także z perspektywą autora i czytelnika XXI w.

Przedstawienie wybranych teorii z pogranicza literatury, filozofii, psychoanalizy i socjologii oraz wybitnych eseistów XX i XXI w. (Freud, Adorno, Derrida, Lyotard, Rorty)

Zapoznanie studentów z terminologią dotyczącą kategorii opisu literackiego, takich jak rodzaje narracji, perspektywy narratorskiej, konstrukcja postaci, a także miejsca i czasu w dziele literackim

Przedstawienie, lektura i umiejscowienie w epoce metod analizy dzieła, począwszy od drugiej połowy XIX w. po postmodernizm

Literatura:

Bachtin, M. 1982. Problemy literatury i estetyki, (przeł. W. Grajewski. Czytelnik.

Burzyńska, A.; Markowski, M. P. (red.). 2006. Teorie literatury XX wieku. Antologia. Znak.

Burzyńska, A.; Markowski, M. P. (red.). 2006, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Znak.

Chrząstowska B., Wysłouch S.1999. Poetyka stosowana. WSiP.

Culler, J.2002.Teoria literatury, (przeł. M. Bassaj). Prószyński i S-ka.

Głowiński, M. (red.), 2004, Narratologia. Słowo/Obraz/Terytoria.

Kaniewska, B.; Legeżyńska, A., 2005.Teoria literatury. Wydawnictwo UAM.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student:

Zna historię metod badania tekstów literackich i umiejscawia poszczególne metody w epoce historycznoliterackiej, wykazując świadomość filologiczną.

Zna i potrafi scharakteryzować poszczególne metody, odwołując się do twórców oraz najważniejszych przedstawicieli określonej metody.

Zna i potrafi wskazać właściwą metodę badawczą do analizy określonego tekstu literackiego.

Rozumie podstawową terminologię stosowaną w opisie procesu historycznoliterackiego oraz w analizie literackiej.

Zna i identyfikuje podstawowe kategorie opisu literackiego.

Wykazuje świadomość powiązania literaturoznawstwa z psychologią, filozofią i socjologią.

Metody i kryteria oceniania:

5,0 – bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących badań i teorii literackich, opisu dzieła

literackiego, poszczególnych trendów i twórców i wybranych literaturoznawczych modeli

analityczno-interpretacyjnych .

4,5 – jak wyżej, z niewielkimi niedociągnięciami.

4,0 – dobra znajomość zagadnień dotyczących badań i teorii literackich, opisu dzieła literackiego,

niewielkie braki w znajomości poszczególnych trendów i twórców oraz wybranych

literaturoznawczych modeli analityczno-interpretacyjnych.

3,5 – zadowalająca znajomość tematyki dotyczącej badań i teorii literackich, pewne braki w

wiedzy szczegółowej na temat poszczególnych trendów i twórców, wyraźne braki w rozumieniu

procesów historycznoliterackich.

3,0 – znajomość tematyki dotyczącej badań i teorii literackich na dostatecznym (minimalnie

wymaganym) poziomie, przewaga wiedzy o charakterze encyklopedycznym nad rozumieniem

procesów historycznoliterackich, wyraźne braki w wiedzy.

2,0 – niedostateczna znajomość tematyki dotyczącej badań i teorii literackich, niepełna wiedza

typu encyklopedycznego ze znaczącymi błędami merytorycznymi, brak rozumienia procesów

historycznoliterackich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sonia Ławniczak, Marek Rajch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Rajch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Rajch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.