Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WJE-22
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FSn
Przedmioty dla programu S1-FSs
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa ogólnego, przedmiotu badań i zakresu dziedziny, szkic historii językoznawstwa

Określenie metod badawczych i relacji między językoznawstwem a innymi dyscyplinami naukowymi

Przedstawienie struktury języka: fonetyki, fonologii, morfologii i składni

Wytworzenie umiejętności analizy zjawisk językowych

Stworzenie umiejętności korzystania ze źródeł językoznawczych, dostępnych w sieci internetowej

Wskazanie praktycznych zastosowań wiedzy językoznawczej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Językoznawstwo – definicja przedmiotu, pozycja językoznawstwa wśród innych nauk, historia myśli językoznawczej, współczesne gałęzie językoznawstwa

Struktura języka, przedmiot badań fonologii, morfologii, składni, semantyki, pragmatyki

Słowo a pismo, oralność i piśmienność.

Prezentacja najważniejszych kierunków badań językoznawczych: socjolingwistyka, psycholingwistyka, językoznawstwo historyczne itp.

Najważniejsze narzędzia w pracy z językiem: słowniki, bazy danych, korpusy, taggery itp.

Literatura:

Zalecana literatura:

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego pod red. Kazimierza Polańskiego, 1995. Wrocław

Gołąb, Zbigniew & Adam Heinz & Kazimierz Polański, 1968. Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa: PWN

Grzegorczykowa, Renata. 2008. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: PWN

Ludy i języki świata pod red. Krystyny Damm i Aldony Mikusińskiej, 2000. Warszawa: PWN

Lyons, John, 1975. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa

Maciejewski, Witold, 1999. Świat języków. Wielka Encyklopedia Geografii Świata t. XIV. Poznań

Majewicz, Alfred, 1989. Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa

Milewski, Tadeusz, 2004 [1965]. Językoznawstwo. Warszawa: PWN

Nagórko, Alicja, 1998. Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: PWN

Weinsberg, Adam, 1983. Językoznawstwo ogólne. Warszawa: PWN

Wróbel, Henryk, 2001. Gramatyka języka polskiego. Kraków: Od Nowa

Literatura uzupełniająca:

Gussenhoven, Carlos & Haike Jacobs, 2000. Understanding Phonology. London: Arnold

Haspelmath, Martin, 2002. Understanding Morphology. London: Arnold

McMahon, April, 1996. Understanding Language Change. Cambridge: CUP

Tallerman, Maggie. 2005. Understanding Syntax. London: Hodder Arnold

Vater, Heinz. 2002. Einfürung in die Sprachwissenschaft. München: Fink

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student:

Potrafi wymienić podstawowe jednostki języka oraz działy językoznawstwa opisujące te jednostki i ich własności, a także rozróżnić typy i metody badań językoznawczych.

Zna najważniejsze szkoły myśli językoznawczej i ich założenia

Zna najważniejsze obszary współczesnych badań językoznawczych takie jak socjolingwistyka, psycholingwistyka, neurolingwistyka,

językoznawstwo historyczne, potrafi wymienić najważniejsze ich osiągnięcia.

Swobodnie posługuje się podstawową terminologią językoznawczą.

Potrafi korzystać z podstawowych narzędzi takich jak słowniki elektroniczne, korpusy, bazy danych np. WALS.

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): Student bardzo dobrze opanował materiał zajęć, swobodnie posługuje się terminologią językoznawczą, swobodnie korzysta z narzędzi pracy językoznawcy.

dobry plus (+db; 4,5): Student bardzo dobrze opanował materiał zajęć, swobodnie posługuje się terminologią językoznawczą, potrafi korzystać z niektórych narzędzi pracy językoznawcy.

dobry (db; 4,0): Student dobrze opanował materiał zajęć, posługuje się terminologią językoznawczą z drobnymi usterkami, potrafi korzystać z niektórych narzędzi pracy językoznawcy.

dostateczny plus (+dst; 3,5): Student zadowalająco opanował materiał zajęć, posługuje się terminologią językoznawczą z błędami, potrafi korzystać z niektórych narzędzi pracy językoznawcy przy wsparciu prowadzącego.

dostateczny (dst; 3,0): Student opanował materiał zajęć w stopniu dostatecznym, ma kłopot z posługiwaniem się terminologią językoznawczą, nie potrafi korzystać z narzędzi pracy językoznawcy.

niedostateczny (ndst; 2,0): Student nie opanował materiału zajęć ani terminologii językoznawczej, nie potrafi też korzystać z narzędzi pracy językoznawcy.i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Skrzypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Nicole Nau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)