Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

P5 Tłumaczenie wspomagane komputerowo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TWK-DL11
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: P5 Tłumaczenie wspomagane komputerowo
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FGR
Przedmioty dla programu S1-FGR
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przeszkolenie studentów w zakresie efektywnego wykorzystywania w pracy tłumacza narzędzi wspomagających tłumaczenie i zarządzanie terminologią (CAT).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji „Języki specjalistyczne i translatoryka” po drugim semestrze z oferty IFG

Pełny opis:

Wprowadzenie do komputerowych narzędzi wspomagania tłumaczenia; instalacja i charakterystyka części składowych; edytor i pamięć tłumaczeniowa; biteksty i aligning; zarządzanie terminologią; praca z oprogramowaniem wspomagającym tłumaczenie – ćwiczenia praktyczne; wykorzystywanie zasobów internetowych w pracy tłumacza

Literatura:

Bogucki, Ł.: Tłumaczenie wspomagane komputerowo, Warszawa 2009; Eckstein. M. /R. Sosnowski: Komputer w pracy tłumacza, Kraków 2004

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę ogólną (terminologię, teorie i metodologie) z zakresu komputerowych narzędzi wspomagania tłumaczenia; umie posługiwać się zaawansowanymi technologiami informacyjnymi w zakresie niezbędnym dla wykonania konkretnych zadań związanych z tłumaczeniem; potrafi organizować bazę terminologiczną i zarządzać terminologią; potrafi korzystając z zasobów internetowych samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę fachową z dziedziny; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i potrzeby doskonalenia kompetencji tłumacza

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; ocena tłumaczenia na zajęciach; sprawdzanie umiejętności podczas ćwiczeń; dyskusja i ocena projektu tłumaczeniowego (zaliczenie końcowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Taborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)