Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie konsekutywne C-A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TU-TKCA-WT13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie konsekutywne C-A
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Tłumaczenie ustne, I rok, studia stacjonarne II stopnia, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Tłumaczenie ustne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Cele zajęć/przedmiotu:

C1 przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia konsekutywnego z języka obcego na polski

C2 przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia konsekutywnego (słownictwo, wiedza fachowa)

C3 rozwinięcie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego z języka obcego na polski

C4 rozwinięcie umiejętności korzystania z pamięci w tłumaczeniu konsekutywnym z języka obcego na polski

C5 przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka obcego w różnych rejestrach poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe ustne

C6 rozwinięcie umiejętności władania ładną i poprawną polszczyzną

C7 rozwinięcie umiejętności występowania publicznego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaawansowana znajomość języka obcego, średnio zaawansowana umiejętność tłumaczenia ustnego

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody i formy prowadzenia zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Pokaz i obserwacja

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 20

Czytanie wskazanej literatury 20

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 30

Inne (jakie?) – Indywidualne ćwiczenia 30


SUMA GODZIN 130

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 5


Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Współczesne teorie przekładu ustnego

Techniki tłumaczenia konsekutywnego

Techniki pamięciowe

Zasady wystąpień publicznych

Rejestry języka ojczystego i języka obcego oraz poprawność językowa

Tłumaczenie tekstów z różnych dziedzin tematycznych

Etyka zawodu

Literatura:

Zalecana literatura:

1. GILE, Daniel. 1985. « Les termes techniques en interprétation simultanée ». Meta : journal des traducteurs, vol. 30, numéro 3, pp. 199 – 210.

2. GILE, Daniel. 1991. Guide de l'interprétation à l'usage des organisateurs de conférences. Paris: Création Leterrier

3. GILE, Daniel. 1995. Regards sur la recherche en interprétation de conférence. Lille : Presses Universitaires de Lille

4. GILLIES, Andrew. 2001. Tłumaczenie ustne. Conference Interpreting. Poradnik dla studentów. A Student’s Companion. Kraków: Tertium

5. GILLIES, Andrew. 2007. Sztuka notowania: poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium

6. KOPCZYŃSKI, Andrzej. 1998. « Tłumacz konferencyjny: cień czy intruz? ». In: Pawlak, Zofia, Hartzell, James et Czolnowska, Anna (réd.). Ocena tłumaczenia ustnego. Materiały konferencji naukowej OB i SP Łódź 8-9.VI.1996. Łódź: Ośrodek Badań

i Studiów Przekładowych Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 71 – 85.

7. PÖCHHACKER, Franz. 2007. Introducing Interpreting Studies. London: Routledge

8. ROZAN, Jean-François. 2004. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym - Notetaking in Consecutive Interpreting. (tłum.) Kraków: Tertium

9. SELESKOVITCH, Danica et LEDERER, Marianne. 2001. Interpréter pour traduire. 4e édition revue et corrigée. Collection TRADUCTOLOGIE. Paris : Didier Érudition

10. SELESKOVITCH, Danica et LEDERER, Marianne. 2002. Pédagogie raisonnée de l’interprétation. Communautés européennes: Didier Érudition/Klincksieck

11. TRYUK, Małgorzata. 2004. L’interprétation communautaire. Des normes et des rôles dans l’interprétation. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych

12. TRYUK, Małgorzata. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

ma pogłębioną wiedzę na temat badań nad przekładem ustnym, zna najważniejsze teorie, metodologie i szkoły badawcze związane z przekładem ustnymi

przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia konsekutywnego z języka obcego na polski, powołując się na najważniejsze osiągnięcia naukowe w tym zakresie

potrafi przygotować się do tłumaczenia konsekutywnego na podstawie otrzymanych materiałów

zna zasady tłumaczenia konsekutywnego i potrafi je krytycznie omówić w odniesieniu do aktualnych tendencji badawczych

zna słownictwo języka obcego w różnych rejestrach

tłumaczy teksty napisane/wygłoszone w języku obcym należące do różnych rejestrów na język polski

korzysta z technik pamięciowych w tłumaczeniu konsekutywnym, jak również wyjaśnić zasadność ich użycia w określonych kontekstach na podstawie zdobytej wiedzy w zakresie przekładoznawstwa

potrafi występować publicznie

używa poprawnej polszczyzny w tłumaczeniu na język polski oraz ma świadomość konieczności poprawnego użycia języka polskiego celem podtrzymywania etosu zawodu

ma świadomość kulturowych, politycznych, społecznych, ekonomicznych i technicznych uwarunkowań tłumaczenia ustnego

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Krajewska, Justyna Woroch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.