Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TU-SM-WT14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Tłumaczenie ustne, I rok, studia stacjonarne II stopnia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Tłumaczenie ustne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele zajęć/przedmiotu:

 przekazanie wiedzy o podstawowych pojęciach z zakresu przekładoznawstwa;

 przekazanie wiedzy o różnych metodologiach badań przekładoznawczych;

 wskazanie praktycznych zastosowań badań przekładoznawczych;

 przekazanie wiedzy na temat różnych teorii przekładoznawczych na przestrzeni różnych epok;

 wyrobienie u studentów umiejętności rozpoznawania i opisu różnych typów tekstów ( literackich, specjalistycznych, medialnych, ustnych monologowych i dialogowych itp.) i charakteryzowania ich w terminach językoznawczych;

 wyrobienie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów przekładoznawczych związanych z tłumaczeniem różnych typów tekstów;

 rozwinięcie umiejętności pozyskiwania właściwej dokumentacji do rozwiązywania problemów tłumaczeniowych i naukowych;

 kształtowanie umiejętności zdawania sprawozdania z poczynionych lektur;

 kształtowanie umiejętności krytycznego podejścia do różnych poglądów


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Posiadanie tytułu licencjata na podstawie wcześniej przedłożonej pracy licencjackiej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody i formy prowadzenia zajęć:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda projektu

Prezentacja lektur

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 20

Czytanie wskazanej literatury 30

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 30

Przygotowanie projektu (planu badawczego)

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

Poszukiwanie korpusu 20


SUMA GODZIN 130

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 4


Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Podstawowe pojęcia z zakresu przekładoznawstwa

Wprowadzenie do metodologii badań przekładoznawczych

Przegląd różnych kierunków badawczych w dziedzinie: przekładoznawstwo

Klasyfikacja różnych typów tekstów

Problemy przekładowe w różnych typach tekstów

Pozyskiwanie materiałów korpusowych

Tworzenie bibliografii naukowej

Gromadzenie danych pochodzących z różnych źródeł

Sposoby cytowania źródeł w pracy naukowej

Literatura:

Zalecana literatura:

‒ Dąmbska-Prokop U., 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa: Edukator

‒ Florczak J., 2013, Tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck

‒ Guillemin-Flescher J., 1981, Syntaxe comparée du français et de l’anglais. Problèmes de traduction, Paris, Ophrys

‒ Hejwowski K., 2004, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

‒ Lederer M., 1994, La traduction aujourd’hui, Paris : Hachette

‒ Mounin G., 1963, Les problèmes théoriques de la traduction, Paris : Gallimard

‒ Pergnier M., 1993, Les fondemets socio-linguistiques de la traduction, Lille: Presses Universitaires de Lille

‒ Pisarska A., Tomaszkiewicz T., 1998, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań: Wyd. Naukowe UAM, (Wyd. II)

‒ Tomaszkiewicz T., 2006, Przekład audiowizualny, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

‒ Tomaszkiewicz T., 2006, Terminologia tłumaczenia, Poznań: Wyd. Naukowe UAM, (II wyd.)

‒ Vinay J.P. i Darbelnet J., 1977, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Paris : Didier

‒ Indywidualnie dobierana literatura do zainteresowań naukowych uczestników seminarium

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

wyjaśnia podstawowe pojęciach z zakresu przekładoznawstwa

zna różne metodologie badań przekładoznawczych

potrafi w praktyce zastosować pewne teoretyczne rozwiązania przekładoznawcze

zna różne teorie przekładoznawcze na przestrzeni różnych epok

potrafi rozpoznawać i opisywać różne typy tekstów (literackie, specjalistycznych, medialne, ustne monologowe i dialogowe itp.) i charakteryzować je w terminach językoznawczych

rozpoznaje i rozwiązuje problemy przekładoznawcze związane z tłumaczeniem różnych typów tekstów

Potrafi pozyskiwać właściwą dokumentację do rozwiązywania problemów tłumaczeniowych i naukowych

potrafi analizować różne teksty i źródła oraz przeprowadzać syntezę pozyskanych informacji

Potrafi spojrzeć krytycznie na różne poglądy

korzysta ze źródeł literaturowych; Internetu; banków danych i nowych technologii

Metody i kryteria oceniania:

 bardzo dobry (bdb; 5,0):znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

 dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

 dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

 dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

 dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

 niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Tomaszkiewicz, Barbara Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Aptacy, Maciej Mackiewicz, Beata Mikołajczyk, Janusz Taborek, Barbara Walkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)