Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P3 Tłumaczenie tekstów fachowych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TTF-ZL22 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: P3 Tłumaczenie tekstów fachowych II
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: filologia germańska, studia niestacjonarne licencjackie, semestr 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie praktycznej umiejętności przekładu różnych gatunków tekstów fachowych; zaznajomienie studenta z podstawową terminologią fachową wybranych dziedzin wiedzy, do których odnoszą się teksty fachowe omawiane na zajęciach; doskonalenie sprawności językowej w zakresie wybranych dziedzin; dalsze pogłębianie wiedzy i kompetencji językowej z dziedzin omawianych w semestrze zimowym

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Metoda projektu

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru modułu translatorskiego z oferty IFG po 2. semestrze

Pełny opis:

Zasady sporządzania tłumaczeń zwykłych i poświadczonych

Tłumaczenie tekstów z zakresu różnych dziedzin specjalistycznych (prawo i sądownictwo, ekonomia i handel, medycyna, teksty techniczne) – wybór dziedzin opcjonalny

Tłumaczenie ustne środowiskowe (np. dla potrzeb szpitala, urzędów, sądu, policji, negocjacje handlowe itp.) – opcjonalnie

Literatura:

‒ Ammann M. Grundlagen der modernen Translationstheorie. Ein Leitfaden für Studierende. Heidelberg 1989;

‒ Kautz U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, Goethe Institut, 2000;

‒ Pieńkos J. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. PWN, Warszawa 1996;

‒ Kubacki A.D., Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Translegis 2011;

‒ Iluk J., Kubacki A.D., Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych.Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen; Gnome 2003;

‒ Marschner Harald, Wzory umów i pism/ Musterverträge und -schriftsätze, tom 10; C.H.Beck 2007;

‒ Tryuk M. Przekład ustny środowiskowy, Warszawa 2006; Cieślik B., Laska L., Rojewski M., Egzamin na tłumacza przysiegłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty; C.H. Beck 2010;

‒ Kierzkowska Danuta, Tłumaczenie prawnicze, Translegis 2008;

‒ Poznański J. (opracowanie), Kierzkowska D. (redakcja), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych; Translegis 2007,

‒ Kierzkowska D. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011, Translegis 2011.

Efekty uczenia się:

student/ka zna i rozpoznaje specyfikę procesu przekładu tekstów fachowych

ma wiedzę specjalistyczną z określonych obszarów tematycznych

zna konstrukcje leksykalno-gramatyczne typowe dla języka fachowego w języku ojczystym i docelowym

potrafi przekazać treść tekstu fachowego z zachowaniem odpowiedniego rejestru i stylu języka

potrafi samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę fachową z dziedziny

potrafi dokonać weryfikacji tłumaczenia

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i jej ograniczenia oraz potrzeby doskonalenia kompetencji tłumacza

Metody i kryteria oceniania:

do wyboru prowadzącego: kolokwium pisemne, test, projekt

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Fimiak-Chwiłkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.