Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie pisemne tektów użytkowych niemiecko-polskie, polsko-niemieckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TPTUL-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie pisemne tektów użytkowych niemiecko-polskie, polsko-niemieckie
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Przekazanie praktycznej wiedzy translacyjnej z zakresu warsztatu pracy tłumacza pisemnego (narzędzia, pomoce), kompetencji translatorskiej (umiejętności, strategie), procesu translacji (fazy, operacje), translatu jako produktu tłumaczenia (wymogi jakościowe) oraz wiedzy językowej i ogólnej z zakresu przerabianych tekstów użytkowych

C2 Rozwinięcie umiejętności analizy kontrastywnej niemieckich i polskich tekstów użytkowych, analizy znaczeniowej tekstu oryginału dla celów translacyjnych oraz umiejętności poszukiwania informacji źródłowych i korzystania z pomocy

C3 Wykształcenie umiejętności tłumaczenia wybranych gatunków tekstów użytkowych (teksty informacyjne i apelatywne) z języka niemieckiego na język polski z uwzględnieniem specyficznych konwencji tekstowych

C4 Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy i oceny tłumaczenia na podstawie poznanych kryteriów (weryfikacja i korekta)

C5 Uświadomienie konieczności ciągłego doskonalenia praktycznych umiejętności językowych i translacyjnych w celu podnoszenia jakości wykonywanych tłumaczenia

C6 Rozwinięcie umiejętności pracy indywidualnej oraz zespołowej podczas wykonywania zadań translacyjnych (metody pracy i sposoby komunikacji)

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotów: Gramatyka opisowa i kontrastywna j. polskiego i niemieckiego, Analiza tekstu, Podstawy tłumaczenia pisemnego i Podstawy translatoryki, Kompozycja i redakcja tekstów użytkowych w ujęciu

kontrastywnym niemiecko-polskim, Podstawy leksykologii i leksykografii potwierdzone zaliczeniem z tych przedmiotów.


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do ćwiczeń przekazywane studentom na zajęciach, przesyłane elektronicznie lub dostępne po dokonaniu rejestracji na platformie e-learningowej Moodle Instytutu Lingwistyki Stosowanej: http://www.ils.amu.edu.pl/moodle.html Literatura przedmiotu dostępna w Czytelni Instytutu Lingwistyki Stosowanej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

prezentacja, analiza i interpretacja tekstów analogicznych, analiza i interpretacja oryginału, tłumaczenie zespołowe tekstów użytkowych,

tłumaczenie indywidualne jako zadanie domowe, komentarz i korekta, dyskusja, weryfikacja tłumaczenia przez wykładowcę, przez drugiego studenta i przez grupę, ćwiczenia leksykalno-terminologiczne.

Pełny opis:

Określenie zadania tłumaczeniowego, ustalenie celu i funkcji translatu

Przygotowanie do tłumaczenia: Określenie problemów translacyjnych na podstawie analizy porównawczej tekstów w języku niem. i pol., analizy znaczeniowej oryginału w j.niem. oraz dobór właściwych strategii dla ich rozwiązania

Przekład wybranych tekstów użytkowych z j.niem. na j.pol. z uwzględnieniem ww. czynników

Ocena jakości tłumaczenia wg poznanych kryteriów (adekwatność przekładu pod kątem językowym i funkcjonalnym)

Organizacja własnego warsztatu pracy,

doskonalenie umiejętności, poznanie metod pracy indywidualnej i zespołowej

Literatura:

DĄBSKA-PROKOP, U., Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000 (podstawowa terminologia przekładoznawcza)

HEJWOWSKI, K.,Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu

Warszawa 2008 KIELAR, B. Z., Zarys translatoryki, Warszawa 2013 (rozdz. 5,6,9,10,12).

LIPCZUK, R., Niemiecko-polski słownik tautonimów, Warszawa 1995 (wybór tautonimów wg częstotliwości występowania).

LUKSZYN J. (red. naukowy), Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa 1993 (podstawowa terminologia przekładoznawcza)

PIENKKOS J., Podstawy przekładoznawstwa: Od teorii do praktyki, Kraków 2003 (cz. I, rozdz. III-VI).

PISARSKA A., TOMASZKIEWICZ T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1996.

SNELL-HORNBY M., HÖNIG H.G., KUSSMAUL P., SCHMITT P.A. (Hrsg.) Handbuch Translation, Tübingen 1999 (Teil C und Teil D Aspekte des Übersetzens, G.108 Übersetzungskritik)

STOLZE R., Übersetzungstheorien. Eine Einführung, Tübingen 2005 (6. Äquivalenzdiskussion, 14. Übersetzungsproblme).

TOMASZKIEWICZ T., Terminologia tłumaczenia, Poznań 2004 .(podstawowa terminologia przekładoznawcza)

Artykuły naukowe z czasopism przekładoznawczych traktujące o takich problemach tłumaczenia, jak przekład nazw własnych, tautonimy, problemy terminologiczne (m.in. synonimia i polisemia), strategie i techniki tłumaczenia, klasyfikacje błędów tłumaczeniowych, narzędzia i pomoce tłumacza,

Słowniki jedno- i dwujęzyczne, ogólne i specjalistyczne.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu procesu translacji pisemnej oraz zasad realizacji zadań translacyjnych w tym zakresie

dokonuje analizy kontrastywnej tekstów w obu językach roboczych oraz analizy znaczeniowej oryginału, zna pomoce i strategie przekładu tekstów użytkowych oraz potrafi je zastosować zgodnie z zadaniem translacyjnym

tłumaczy teksty użytkowe z j. niem. na j. pol. z uwzględnieniem różnic w konwencjach tekstowych oraz zgodnie z celem i funkcją translatu w kulturze docelowej

ocenia wykonane tłumaczenie, określa problemy i błędy, dokonuje korekty oraz uzasadnia podejmowane przy tym decyzje translatorskie

rozumie potrzebę doskonalenia umiejętności językowych (znajomości języka ojczystego i obcego jako podstawowego narzędzia) i translacyjnych w celu podnoszenia jakości wykonywanych tłumaczeń

efektywnie organizuje indywidualny warsztat pracy oraz współpracuje w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Frekwencja na zajęciach

Przygotowanie do zajęć

Zapoznanie ze wskazaną literaturą fachową przedmiotu (wymagana wiedza teoretyczna)

Wykonywanie tłumaczeń tekstów w ramach zadań domowych (samodzielne tłumaczenie tekstów, oddanie wszystkich tłumaczeń, terminowość w wywiązaniu się z obowiązków)

Aktywność na ćwiczeniach

Śródsemestralne testy leksykalno-terminologiczne, oceniane zgodnie z zasadami:

bdb 92-100%

db+ 85-91%

db 76%-84%

dst+ 68-75%

dst 60%-67%

ndst 0-59%

Test zaliczeniowy z wiedzy teoretycznej, kryteria oceny jak wyżej.

Test zaliczeniowy z umiejętności (wykonanie tłumaczenia tekstu)

Szczegółowe kryteria oceny tłumaczenia zaliczeniowego:

5 bardzo dobre tłumaczenie, znakomite wykorzystanie zdobytej wiedzy o gatunkach tekstów i zasadach ich przekładu.

4+ bardzo dobre tłumaczenie z niewielkimi usterkami technicznymi, bardzo dobre wykorzystanie zdobytej wiedzy o gatunkach tekstów i ich zasadach ich tłumaczeniach;

4 dobre tłumaczenie jednakże z usterkami technicznymi i błędami gramatycznymi/ortograficznymi i/lub stylistycznymi, dobre wykorzystanie zdobytej wiedzy o gatunkach tekstów i zasadach ich tłumaczenia;

3+ akceptowalne tłumaczenie jednakże z usterkami technicznymi i błędami gramatycznymi/ortograficznymi i/lub stylistycznymi, dobre wykorzystanie zdobytej wiedzy o gatunkach tekstów i zasadach ich tłumaczenia;

3 akceptowalne tłumaczenie jednakże z licznymi usterkami technicznymi i błędami gramatycznymi/ortograficznymi i/lub stylistycznymi, dostateczne/podstawowe wykorzystanie zdobytej wiedzy o gatunkach tekstów i zasadach ich tłumaczenia;

2 słabe lub nie akceptowalne tłumaczenie z licznymi usterkami technicznymi i błędami gramatycznymi/ortograficznymi i/lub stylistycznymi, brak oddania sensu tekstu oryginalnego, brak wykorzystania wiedzy o gatunkach tekstów i zasadach ich tłumaczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Rybszleger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.