Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język tamilski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TAMIL-66
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język tamilski
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-INDOX
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język tamilski
Kierunek studiów:

Filologia, indologia.Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego (leksykalnie, gramatycznie, fonetycznie) konstruowania wypowiedzi w języku tamilskim w zakresie wybranych tematów z użyciem specyficznego dla danego tematu słownictwa. Ćwiczenie umiejętności prowadzenia dialogów na dany temat; umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na tamilski i odwrotnie w zakresie leksyki obowiązujących tematów. Kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności. Zdobywanie pogłębionej wiedzy z zakresu kultury, literatury i historii Indii Południowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego obszaru.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość podstawowej terminologii gramatycznej, w tym składniowej i fonetycznej, znajomość materiałów z poprzednich semestrów zajęć.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Informacja na temat materiałów podawana jest na zajęciach.
Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia, zadania domowe, projekty.Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Poznawanie kolejnych zakresów tematycznych i materiału gramatycznego.

Pełny opis:

Zakres tematyczny związany z tamilską literaturą współczesną

Zakres tematyczny związany z drawidyjskim folklorem

Zakres tematyczny związany z różnicami kulturowymi między światem Zachodu a Indiami i złożonością kulturową subkontynentu indyjskiego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Indii Południowych.

Słowotwórstwo – zagadnienia wybrane. Słowa echo, wyrazy dźwiękonaśladowcze. Rzeczowniki czynno-imiesłowowe, tzw. rzeczowniki odczasownikowe.

Umiejętność praktycznego zastosowania ww., tj.: umiejętność formowania bardziej złożonych i gramatycznie poprawnych wypowiedzi z właściwie dobranym słownictwem.

Tłumaczenie fragmentów tekstów literackich.

Literatura:

Jesudasan, C., Jesudasan, H., A History of Tamil Literature, Calcutta 1961

Lehmann, T. 1989. A Grammar of Modern Tamil. Pondicherry. Pondicherry Institute of Linguistics and Culture.

Masilamani-Meyer, E. 2004. Guardians of Tamilnadu: Folk deities, folk religion, Hindu themes. Halle

Nilakanta Sastri, K. A. 1976., OUP India

Rajaram, S. 1987. A Intensive Course in Tamil. Mysore: Central Institute of Indian Languages

Shulman, D.D. 1980. Tamil Temple Myths. Princeton

Whitehead, H. 1988. The Village Gods of South India. Delhi

Zvelebil, K.V. 1974. Tamil Literature. Wiesbaden

Teksty, dialogi, filmy, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, uzupełnione o własne materiały prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu kultury, literatury i historii Indii Południowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego obszaru

2. Ma rozszerzoną świadomość kompleksowej natury języka tamilskiego, jego historycznej złożoności i zmienności a także jego powiązania z językami drawidyjskimi i innymi językami jako źródłami zapożyczeń.

3. Umie bardzo sprawnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników dwujęzycznych i jednojęzycznych oraz multimedialnych źródeł informacji.

4. Analizuje krytycznie przyczyny i przebieg omawianych na zajęciach zjawisk językowych, literackich lub kulturowych.

5. Potrafi korygować złożone błędy w dłuższych wypowiedziach ustnych i pisemnych w zakresie złożonych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w tym semestrze.

6. Przygotowuje podczas zajęć streszczenia w języku tamilskim dłuższych opowieści usłyszanych dwukrotnie, bardziej złożone dialogi po tamilsku oraz tłumaczenia z języka tamilskiego na język polski i odwrotnie dość rozbudowanych zdań i tekstów związanych z tematyką obowiązującą w semestrze, zachowując coraz większą poprawność w zakresie bardziej złożonych zagadnień gramatycznych i ortograficznych, a także leksykalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Testy, sprawdziany, zadania tłumaczeniowe.

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Świdzińska, Wojciech Zeyland
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Świdzińska, Wojciech Zeyland
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)