Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SP-DU22 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Prowadzący zajęcia ma na celu pogłębienie kompetencji uczestników modułu w zakresie obranej specjalizacji, w korelacji do równolegle realizowanych (w ramach oddzielnego modułu) projektów prac magisterskich, ale również w odniesieniu do przyszłych kwalifikacji zawodowych. Celem jest więc rozwijanie warsztatu umiejętności metodologicznych w danej dziedzinie. Chodzi o pogłębione kompetencje pozyskiwania wiedzy filologicznej (literaturoznawczej, językoznawczej, dydaktyczno-metodycznej, kulturoznawczej). Przykładami tych kompetencji są: poszukiwanie odpowiednich źródeł, pozyskiwanie informacji w ramach kwerendy bibliotecznej, kwerendy internetowej, socjologiczne metod zbierania danych (wywiad, ankieta, obserwacja uczestnicząca), hospitacje. Prowadzący zajęcia może też zaproponować tematykę wybiegającą ponad ścisłą specjalizację, mając na uwadze kompetencję w zakresie interpretacji tekstów i zjawisk kultury, mediów a także kodów kulturowych, które to są istotne dla każdej specjalizacji filologicznej. Dodatkowym celem jest kształtowanie samodzielności studenta w realizacji projektów zajęciowych, począwszy od refleksji nad planowanym działaniem, po konkretne czynności, które obejmują szeroko pojętą umiejętność organizacji (praca w małym zespole lub w większych grupach projektowych, poruszanie się w przestrzeni instytucjonalnej, organizowanie przestrzeni zajęciowej do prezentacji indywidualnych projektów) itp.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka na poziomie C1

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda warsztatowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Skrócony opis:

zajęcia do wyboru, mające na celu doskonalenie kompetencji w zakresie pozyskiwania wiedzy filologicznej (literaturoznawczej, językoznawczej, dydaktyczno-metodycznej, kulturoznawczej), trzy semestry, jedne zajęcia tygodniowo

Pełny opis:

Wybrane zjawiska i zagadnienia językowe, literackie i kulturowe – w zależności od dyscypliny naukowej wybranego seminarium przedmiotowego, według katalogu zaproponowanego przez prowadzącego;

Literatura:

Literatura zgodnie z profilem seminarium i propozycją prowadzącego

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie wybrane zjawiska z danej dyscypliny naukowej (dydaktyka języka niemieckiego, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka), włączywszy ich wzajemną zależność oraz niektóre aspekty interdyscyplinarne

Potrafi analizować krytycznie przyczyny i przebieg omawianych na zajęciach zjawisk językowych, literackich lub kulturowych (w zależności od wybranej dyscypliny) oraz niektórych aspektów interdyscyplinarnych

Potrafi wyszukiwać i analizować informacje na temat istotnych zjawisk językowych, literackich lub kulturowych;

Potrafi posługiwać się wybranymi paradygmatami, metodami filologii germańskiej i aplikować je do określonych nowych, wybranych zadań badawczych i sytuacji społecznych

Ma świadomość posiadanej wiedzy oraz konieczności jej stałej aktualizacji;

Metody i kryteria oceniania:

referat lub prezentacja, kolokwium pisemne i ustne

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Dziergwa, Marek Przybecki, Maciej Walkowiak, Maria Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Dziergwa, Sławomir Piontek, Marek Przybecki, Maciej Walkowiak, Maria Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.