Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SMJAP-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie pracy dyplomowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka japońskiego na poziomie koniecznym do przetwarzania materiału źródłowego, wiadomości zdobyte w trakcie przewidzianych tokiem nauki kursów kierunkowych.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta*

Czytanie wskazanej literatury 30

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 90


SUMA GODZIN 150

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 6


Pełny opis:

Przykładowe treści dla przedmiotu:

Standardy pisania prac akademickich, włącznie ze sposobami wyszukiwania i zapisywania źródeł bibliograficznych;

Własność intelektualna i prawa autorskie;

Metodologia nauk o literaturze i kulturze;

Konsultacja z promotorem;

Regularne raportowanie i omawianie postępów w pisaniu pracy;

Rozwiązywanie bieżących problemów w przygotowaniu tekstu pracy magisterskiej

Literatura:

stosownie do wybranego tematu pracy

Efekty uczenia się:

Student/ka:

Zna wymogi dotyczące pracy magisterskiej i potwierdza w praktyce umiejętność stworzenia tekstu pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora

Potrafi dopasowywać zakres tematyczny pracy magisterskiej, modyfikować materiał źródłowy i formułować wnioski na jego podstawie

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie japonistyki w relacji do nauk humanistycznych, społecznych i innych oraz specyfikę przedmiotową i metodologiczną japonistyki z obszaru językoznawstwa, literaturoznawstwa i badań interdyscyplinarnych.

Potrafi wyszukiwać i analizować informacje z różnych źródeł

Potrafi adaptacyjnie i innowacyjnie stosować dostępne metody i narzędzia

Zna rozumie w pogłębionym stopniu oraz stosuje metody badawcze i interpretacyjne w odniesieniu do wybranych zagadnień

Formułuje krytyczne sądy z poszanowaniem opinii innych osób oraz stosuje w odpowiedzialny i uważny sposób zdobytą wiedzę w odniesieniu do omawianych zagadnień

Konsultuje problemy, których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać, z przedstawicielami odpowiednich dziedzin naukowych w celu ich krytycznej interpretacji oraz poszukiwania rozwiązań praktycznych

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność ochrony zasobów własności intelektualnej, a także przestrzega zasady rzetelności zawodowej związane z poszanowaniem własności intelektualnej i prawami autorskimi

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ze stopniem, na podstawie postępów w pisaniu pracy

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński, Estera Żeromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński, Estera Żeromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński, Estera Żeromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)