Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMP-ZU14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Prowadzący zajęcia ma na celu pogłębienie kompetencji uczestników modułu w zakresie obranej specjalizacji, w korelacji do równolegle realizowanych (w ramach oddzielnego modułu) projektów prac magisterskich, ale również w odniesieniu do przyszłych kwalifikacji zawodowych. Celem jest więc rozwijanie warsztatu umiejętności metodologicznych w danej dziedzinie. Chodzi o pogłębione kompetencje pozyskiwania wiedzy filologicznej (literaturoznawczej, językoznawczej, dydaktyczno-metodycznej, kulturoznawczej). Przykładami tych kompetencji są: poszukiwanie odpowiednich źródeł, pozyskiwanie informacji w ramach kwerendy bibliotecznej, kwerendy internetowej, socjologiczne metod zbierania danych (wywiad, ankieta, obserwacja uczestnicząca), hospitacje. Prowadzący zajęcia może też zaproponować tematykę wybiegającą ponad ścisłą specjalizację, mając na uwadze kompetencję w zakresie interpretacji tekstów i zjawisk kultury, mediów a także kodów kulturowych, które to są istotne dla każdej specjalizacji filologicznej. Dodatkowym celem jest kształtowanie samodzielności studenta w realizacji projektów zajęciowych, począwszy od refleksji nad planowanym działaniem, po konkretne czynności, które obejmują szeroko pojętą umiejętność organizacji (praca w małym zespole lub w większych grupach projektowych, poruszanie się w przestrzeni instytucjonalnej, organizowanie przestrzeni zajęciowej do prezentacji indywidualnych projektów) itp.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Seminaria przedmiotowe oferowane są w zależności od oferty seminariów magisterskich i wspomagają je merytorycznie. Są to: językoznawstwo germanistyczne, translatologia, teoretyczne podstawy dydaktyki i literatury języka obcego, kulturoznawstwo.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Wybrane aspekty językoznawcze, literaturoznawcze, kulturoznawcze, translatologiczne oraz dydaktyczno-metodyczne;

Uwarunkowania kulturowe jako kontekst opisu procesów komunikacji językowej, literackiej i/lub procesów przyswajania języka;

Literatura i media a procesy komunikacji językowej i/lub procesy przyswajania języka;

Kategorie intermedialności i interkulturowości jako klucz do opisu współczesnych procesów rozwoju języka, zjawisk życia literackiego i/lub metod nauczania języka

Literatura:

Przykładowa literatura, zależna od wyboru seminarium:

Wirtschaft – auf deutsch, Klett Edition Deutsch, München 1991

Wirtschaft im Ohr, Hörtexte und Verständnisübungen, Klett Edition Deutsch 1990

Ashauer, G, Grundwissen Wirtschaft, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1999

Bęza Stanisław, Kiefer Karl-Hubert, Blickpunkt Wirtschaft, Poltext, Warszawa 2005

Fernstudieneinheiten zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache. Berlin München Wien: Langenscheidt.

Wilczyńska, W. , Michońska-Stadnik, A. 2010: Metodologia badań w glottodydaktyce Wprowadzenie. Kraków: Avalon.

Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Konzepts.

Frankfurt a. M., New York 1988.

Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und

Geschichtspolitik. München: Beck 2006.

Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart,

Weimar: Metzler 2005.

Gedächtnis und Literatur in den ‚geschlossenen Gesellschaften’ des Real-Sozialismus zwischen

1945 und 1989. Hg. v. Carsten Gansel. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007.

Beata Hammerschmid, Hermann Krapoth (Hrsg.): Übersetzung als kultureller Prozess, Berlin 1998.

Harald Kittel (Hrsg.): Übersetzung Translation Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. Berlin und New York 2005.

Maria Krysztofiak (Hrsg.): Ästhetik und Kulturwandel in der Übersetzung, Frankfurt am Main 2008.

Maria Krysztofiak (Hrsg.): Probleme der Übersetzungskultur, Frankfurt am Main 2010.

Fred Lönker: Die literarische Übersetzung als Medium der Fremderfahrung, Berlin 1992.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

pozyskiwać informację naukową istotną w perspektywie specjalizacyjnej

posiada umiejętność formułowania krytycznych opinii o trendach w kulturze i cywilizacji, dokonywać ewaluacji stylów językowych i sposobów komunikacji społecznej, potrafi dokonywać trafnych doborów metodologicznych, trafnej oceny podejść, szkół badawczych, również w odniesieniu do realizowanych samodzielnie projektów zajęciowych

potrafi organizować pracę i współpracować w małych zespołach przy realizacji projektów, dokonywać ewaluacji wyników, prezentować wyniki na forum grupy zajęciowej w sposób umożliwiający sproblematyzowanie i pogłębioną dyskusję

Wykazuje aktywność w życiu kulturalnym skupiając szczególną uwagę

Na wydarzeniach istotnych dla poznawania kultury krajów niemieckojęzycznych (film, teatr, życie literackie itp. )

postrzega zaawansowane opanowanie języka docelowego, a w dalszej perspektywie wykonywanie zawodu nauczyciela lub tłumacza, również jako refleksję nad różnicami pomiędzy kulturą języka ojczystego i obcego

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość merytoryczna zagadnienia, poprawność formalna i językowa;

Suwerenność w prezentacji poglądów, poprawność merytoryczna

Umiejętność prowadzenia grupy, organizacji pracy, wykorzystania mediów

Aktywność, znajomość zagadnienia

Poprawność merytoryczna i formalna w indywidualnych wystąpieniach, kolokwium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.