Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMMGR-34
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Cele kształcenia:

Pomoc studentom w analizie i interpretacji uzyskanych wyników badań

Nadzorowanie pisania rozdziału/rozdziałów empirycznych, referujących wyniki badań i ich interpretację


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Przeprowadzenie badań empirycznych oraz przedstawienie ich wyników w formie ustnej i pisemnej

Analiza i interpretacja uzyskanych wyników w ramach wybranej metody badawczej. Ewentualne badania dodatkowe.

Pisanie tekstu referującego uzyskane wyniki oraz przedstawienie pierwszej ich interpretacji.

Literatura:

Floryan, Władysław (red.). Dzieje literatur europejskich. Ossolineum 1979-1991

Gemzøe, Anker (red.). Fortællingen i Norden efter 1960. Aalborg Universitetsforlag 2004

Krysztofiak, Maria. Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego. Wydawnictwo Naukowe UAM 2011

Holub, Robert C. Reception Theory. A critical introduction. Methuen 1984

Kleeberg, Lars (red.). Med andra ord. Texter om litterär översättning. Bokförlaget Natur och kultur 1998

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Potrafi właściwie zaprezentować i zanalizować uzyskane wyniki badań

Potrafi napisać dłuższy tekst o charakterze akademickim referujący wyniki badań empirycznych, posługując się właściwym słownictwem, terminologią oraz środkami stylistycznymi

Jest świadom możliwych rozbieżności w interpretacji uzyskanych wyników

Jest rzetelny w referowaniu wszelkich trudności i niejasności w przeprowadzonych badaniach

Metody i kryteria oceniania:

F: ocena ustnej prezentacji wyników badań

F: ocena pisemnej prezentacji wyników badań

F: ocena interpretacji wyników badań

P: ocena tekstu

7. Kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze

znacznymi niedociągnięciami

3.0 - zadawalajaca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi

błędami

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Czarnecki, Natalia Kołaczek, Dominika Skrzypek, Andrzej Szubert, Aleksandra Wilkus-Wyrwa, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Schab, Dominika Skrzypek, Andrzej Szubert, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)