Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SD-ILS-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-LingStX
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie, napisanie i obrona pracy dyplomowej, przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Student/ studentka winien/winna posiadać podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii, umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz zaliczenie modułów z I i II roku studiów oraz I semestru zajęć.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Indywidualnie u danego Wykładowcy.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 15 h

Czytanie wskazanej literatury 30 h

Inne (jakie?) – przygotowanie pracy dyplomowej 60 h

Przygotowanie do egzaminu 15 h

SUMA GODZIN 120 h

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 4


Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe ma na celu przygotowanie Studenta/Studentki do napisania pracy dyplomowej z wybranego zakresu lingwistyki stosowanej. W tym celu w ramach zajęć studenci są zapoznawani z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi badań, z ukierunkowaniem na badania związane bezpośrednio z wiodącą tematyką seminarium oraz z głównymi teoriami powiązanymi z tematyką seminarium. Ważne jest także przygotowanie wypowiedzi dotyczącej badanego i opisywanego problemu badawczego, stworzenie rozdziału wprowadzającego do pracy dyplomowej, spisu podstawowej literatury oraz planu pracy w języku niemieckim. W ramach zajęć wykładowcy pomagają studentom wdrożyć w pracach odpowiednią metodologię badawczą.

Pełny opis:

Seminarium dyplomowe ma na celu przygotowanie Studenta/Studentki do napisania pracy dyplomowej z wybranego zakresu lingwistyki stosowanej. W tym celu w ramach zajęć studenci są zapoznawani z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi badań, z ukierunkowaniem na badania związane bezpośrednio z wiodącą tematyką seminarium oraz z głównymi teoriami powiązanymi z tematyką seminarium. Ważne jest także przygotowanie wypowiedzi dotyczącej badanego i opisywanego problemu badawczego, stworzenie rozdziału wprowadzającego do pracy dyplomowej, spisu podstawowej literatury oraz planu pracy w języku niemieckim. W ramach zajęć wykładowcy pomagają studentom wdrożyć w pracach odpowiednią metodologię badawczą.

Literatura:

Literatura z zakresu translatoryki:

Atteslander, P. (2008). Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin.

Best J. / Kalina S. (Hrsg.) (2002): Übersetzen und Dolmetschen. Eine Orientierungshilfe. Tübingen / Basel.

Bukowski P., Heydel M. (red.) (2009), Współczesne teorie przekładu. Antologia. Kraków.

Hejwowski, K. (2006): Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa.

Holz-Mänttäri, J. (1984): Translatorisches Handeln. Theorie und Methode, Annales Academiae Scientiarum Dennicae B 226, Helsinki.

Kautz, U. (2002). Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München.

Kelletat, A. F. (2001). Dolmetschen: Beiträge aus Forschung, Lehre und Praxis. HRSG. Frankfurt am Main

Kittel, H. (Hrsg.) (2004) Übersetzung. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. Berlin, New York.

Pöchhacker, F. (2000): Dolmetschen. Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive Untersuchungen. Tübingen.

Skibińska, E. (1999): Przekład a kultura. Wrocław.

Snell-Hornby M. / Hönig H. G. / Kussmaul P. / Schmitt P. A. (Hrsg.) (1998): Handbuch Translation. Tübingen.

Tryuk, M. (2007): Przekład ustny konferencyjny. Warszawa .

Witte, H. (2000): Die Kulturkompetenz des Translators: begriffliche Grundlegung und Didaktisierung. Tübingen.

Wojtasiewicz O. (2007), Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa.

Żmudzki, J. (1995): Konsekutivdolmetschen – Handlungen, Operationen, Strategien. Lublin.

Literatura z zakresu komunikacji interkulturowej w mediach i badań nad dyskursem:

Adamzik, K. (2004): Textlinguistik. Eine einführende Darstellung, Tübingen.

Castells, M. (2007): Społeczeństwo sieci (übersetzt von Mirosława Marody, Kamila Pawluś, Janusz Stawiński, Sebastian Szymański). Warszawa.

Czyżewski, M./Gülich, E./Hausendorf, H./Kastner, M. (1995) (Hrsg.): Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch. Kommunikative Prozesse nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Systemwandel in Ostmitteleuropa. Opladen.

Foucault, M. (1991): Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt am Main.

Fraas, C. /Meier, S. / Pentzold, C. (2012): Online-Kommunikation: Grundlagen, Praxisfelder und Methoden. München.

Goban-Klas, T. (2009): Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu. Warszawa-Kraków.

Grzenia, J.(2006): Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa.

Hickethier, K. (2010): Einführung in die Medienwissenschaft. 2. Auflage. Stuttgart/Weimar.

Hodkinson, P. (2011): Media, Culture and Society. An introduction. Los Angeles.

Linke, A. / Nussbaumer, M. / Portmann P. R. (2001): Studienbuch Linguistik. Tübingen.

Meier, S. (2008): (Bild-)Diskurs im Netz. Konzept und Methode für eine semiotische Analyse im World Wide Web. Köln.

Marx, K./Weidacher, G. (2014): Internetlinguistik. Ein Lehr- und Arbeitsbuch (Reihe: narr Studienbücher). Tübingen.

McLuhan, M. H. ([1964] 2001): Understanding Media. Abingdon.

Schmidt, J. (2009): Das neue Netz. Konstanz.

Stöckl, H. (2004): Die Sprache im Bild – Das Bild in der Sprache. Zur Verknüpfung von Sprache und Bild im massenmedialen Text. Konzepte – Theorien – Analysemethoden. Berlin / New York.

Teplan, Annegret (2005): Kommunikation im Chat. Grundlagen. Instrumente. Bewertung. Berlin.

van Dijk, Jan (2010): Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa.

Literatura z zakresu glottodydaktyki i dydaktyki języków specjalistycznych:

Burwitz-Melzer, E. et.al (2016): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen.

Cholewa, J. (2013): Nauczanie języków obcych wczoraj i dziś. W: Języki Obce w Szkole 4/2013, 75-80.

Eco, U. (1993): Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Stuttgart.

Gajewska E, Sowa M. (2014): LSP, FOS, Fachsprache…Dydaktyka języków specjalistycznych. Lublin.

Goer, C., Köller, K. (2014): Fachdidaktik Deutsch. Grundzüge der Sprach-und Literaturdidaktik. Paderborn.

Grucza, S. (2013): Od lingwistyki tekstów do lingwistyki języków specjalistycznych. Warszawa.

Hoffmann, L. (1985): Kommunikationsmittel Fachsprache. Berlin.

Esselborn-Krummbiegel, H. (2008): Von der Idee zum Text. Stuttgart.

Sowa, M. Mocarz-Kleindienst, M, Czyżewska, U. (2015) (red.): Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy. Lublin.

Szerszeń, P. (2014): Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu specjalistycznych języków obcych. Warszawa.

Wierlacher, A., Bogner, A. (2003): Handbuch interkulturelle Germanistik. Stuttgart.

Efekty uczenia się:

Zna pojęcia i zagadnienia dotyczące badań z zakresu podstawowej tematyki seminarium oraz potrafi je zaimplementować w swojej pracy badawczej

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową na z zakresu podstawowej tematyki seminarium, którą stosuje przygotowując własną pracę dyplomową

Swobodnie potrafi rozpoznać oraz zastosować główne teorie z zakresu języka oraz paradygmaty badawcze danej specjalizacji

Posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych w języku niemieckim i polskim, dotyczących zagadnień związanych z tematyką seminarium

Posiada wiedzę oraz umiejętności stworzenia samodzielnej pracy naukowej

Zna metody i stosuje w swojej pracy metody badawcze

Wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych kultur

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego:

Ocena formująca:

a) przygotowanie do zajęć, b) znajomość wyznaczonej literatury, c) umiejętność krytycznego formułowania problemów badawczych.

Ocena podsumowująca:

a) prezentacja ustna przygotowana w oparciu o literaturę przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Bielicka, Agnieszka Błażek, Marta Janachowska-Budych, Magdalena Jurewicz, Anna Pieczyńska-Sulik, Izabela Prokop, Paweł Rybszleger, Augustyn Surdyk, Joanna Woźniak, Nadja Zuzok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanka Błaszkowska, Luiza Ciepielewska-Kaczmarek, Justyna Duch-Adamczyk, Elżbieta Dziurewicz, Monika Kowalonek-Janczarek, Paweł Kubiak, Danuta Wiśniewska, Stephan Wolting
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rybszleger
Prowadzący grup: Małgorzata Bielicka, Kamil Długosz, Magdalena Jurewicz, Monika Kowalonek-Janczarek, Lucyna Krenz-Brzozowska, Agnieszka Poźlewicz, Paweł Rybszleger, Stephan Wolting
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rybszleger
Prowadzący grup: Małgorzata Bielicka, Hanka Błaszkowska, Agnieszka Błażek, Justyna Duch-Adamczyk, Joanna Kic-Drgas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.