Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

P4 Relacje między kulturami (interkulturowość)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-RMK-DL11
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: P4 Relacje między kulturami (interkulturowość)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FGR
Przedmioty dla programu S1-FGR
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu teorii kultury, komunikacji, typologii kultur oraz wpływu różnic kulturowych na komunikację międzykulturową; zrozumienie różnorodności kulturowej i jej wpływu na skuteczną komunikację i efektywne działanie; zrozumienie istoty kompetencji interkulturowej w oparciu o różne modele; zdobycie wiedzy na temat rozmaitych prób uproszczonego opisu kultur, w tym m.in.: 5 wymiarów kultury zaproponowanych przez G. Hofstede, typologii kultur wg A. Trompenaarsa, wymiarów różnic międzykulturowych R. Gestelanda czy tzw. "standardów kulturowych" wg A. Thomasa; poznanie mechanizmu wpływu stereotypów i uprzedzeń na komunikację interkulturową; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i wielokulturowej w Europie; kształtowanie postawy otwartości wobec inności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Metoda warsztatowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Skrócony opis:

obowiązkowy po dokonaniu wyboru profilu Komunikacja międzykulturowa po 2 semestrze z oferty IFG

Pełny opis:

Wprowadzenie pojęć „kultura”, „międzykulturowość”, „komunikacja”

Kompetencja interkulturowa – definicja i modele

Wymiary kultur wg. Hofstede/ typy kultur wg. Trompenaarsa/ wymiary różnic kulturowych wg. Gestelanda

Teoria „szoku kulturowego”

Literatura:

‒ Heringer, Hans Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Tübingen/ Basel: A. Francke Verlag, 2004;

‒ Bolten, Jürgen: Interkulturelle Kompetenz. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, 2003;

‒ Mackiewicz, Maciej (red.): Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Poznań: Wydawnictwo WSB, 2005;

‒ Mackiewicz, Maciej (red.): Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej. Poznań: Wydawnictwo WSB, 2010;

‒ Mikułowski Pomorski, Jerzy: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Kraków: Universitas, 2006.

‒ Wilczyńska, W./ Mackiewicz, M./ Krajka J.: Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2019

Efekty uczenia się:

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii kultury i komunikacji; Zna podstawowe typy kultur

Potrafi w świetle poznanych typologii scharakteryzować i analizować kulturę niemiecką i polską

Wyszukuje informacji dot. omawianych kręgów tematycznych wykorzystując różne źródła polsko- i niemieckojęzyczne

Rozumie różnorodność kulturową i jej wpływ na skuteczną komunikację i efektywne działanie

Ma umiejętność prowadzenia dyskursu i krytycznej refleksji nad przedstawionymi treściami

Ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne, prezentacja multimedialna

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)