Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PZ-ZL11
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: filologia germańska, studia niestacjonarne licencjackie, semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Praktyki zawodowe mają na celu m.in.:

• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach komunikacyjnych, na różnych stanowiskach pracy, w formie ustnej i pisemnej;

• integrację (a w razie potrzeby weryfikację i modyfikację) wiedzy teoretycznej, zdobytej w czasie studiów, z praktyką funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych;

• poznanie specyfiki pracy w różnych instytucjach i grupach społecznych oraz na różnych stanowiskach;

• rozwijanie umiejętności planowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy w zespole, zgodnie ze współczesnymi tendencjami w gospodarce, administracji, nauce i kulturze;

• doskonalenie własnego warsztatu pracy i umiejętności społecznych;

• rozwijanie kreatywności i innowacyjności oraz umiejętności samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania realnych problemów, a także otwartości na innych;

• identyfikację z przyszłym zawodem, ale także uświadomienie sobie konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego, również pod kątem modyfikacji zawodowych.

• współpracę z otoczeniem gospodarczym i społecznym uniwersytetu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Określa stosownie do stanowiska i realizowanych zadań opiekun stażu z ramienia pracodawcy

Skrócony opis:

praktyki mogą tez odbywać się zagranicą, wtedy językiem komunikacji jest j niemiecki

Pełny opis:

treści określa w planie praktyk opiekun stażu z ramienia pracodawcy

Literatura:

Opiekun praktyk w miejscu jej odbywania może wyznaczyć studentowi do przeczytania np. dokumenty, regulaminy, przepisy etc związane z praktyką

Efekty uczenia się:

student/ka ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii i jej zastosowaniu w działalności zawodowej i komunikacji społecznej

ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i/lub obszaru kulturowego języka lub języków wybranej specjalności oraz/lub nauk formalnych, która znajduje zastosowanie w działalności zawodowej i komunikacji społecznej

ma co najmniej elementarną wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z innymi naukami, w tym humanistycznymi, a także o jej zastosowaniu w pragmatyce zawodowej, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w różnych instytucjach i zakładach pracy

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu etyki zawodowej, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

sprawnie posługuje się w mowie i w piśmie językiem polskim oraz językiem obcym właściwym dla studiowanej specjalności w różnych sytuacjach komunikacyjnych, na różnych stanowiskach pracy

samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji

samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia i selekcjonuje informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów, zgodnie ze wskazówkami i poleceniami opiekuna/przełożonego lub wg własnego logicznego osądu

właściwie korzysta ze zdobytej podczas studiów wiedzy przedmiotowej, integrując ją z praktyką funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych oraz weryfikując ją i modyfikując w razie potrzeby

skutecznie posługuje się poznanymi podczas studiów metodami i narzędziami właściwymi dla kierunku „filologia” w celu kompetentnego i rzetelnego wypełniania powierzonych mu obowiązków

odnosi się refleksyjnie i krytycznie do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi językowych i potrafi je modyfikować pod kontrolą opiekuna/przełożonego oraz w zależności od uwarunkowań komunikacyjnych

skutecznie i adekwatnie do sytuacji porozumiewa się z innymi specjalistami i/lub filologami w języku lub językach wybranej specjalności oraz w języku polskim, wykorzystując tradycyjne i multimedialne środki komunikacji

rozpoznaje i tworzy w języku polskim oraz języku lub językach wybranej specjalności różne teksty użytkowe typowe dla określonych potrzeb komunikacyjnych lub na danym stanowisku pracy, w zależności od wybranej specjalizacji także tłumaczy ustnie i pisemnie różne teksty z języka obcego na język polski i odwrotnie

ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz konieczności ich stałej aktualizacji w kontekście wykonywanego zawodu i jego uwarunkowań społecznych

właściwie rozpoznaje możliwości i ograniczenia wynikające z kompetencji językowej uzyskanej na danej specjalności i potrafi je samodzielnie uzupełniać w realiach praktyki zawodowej

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się teoretycznego i praktycznego, również korzystając ze wskazówek opiekunów praktyk, ciągłości praktyki komunikacyjnej w języku lub językach danej specjalności, a także konieczność uczenia się, poszerzania i unowocześniania swoich umiejętności warsztatowych przez całe życie

wywiązuje się z zobowiązań społecznych i działa na rzecz środowiska społecznego popularyzując naukę języka niemieckiego i wiedzę o kulturze niemieckiego obszaru językowego

skutecznie pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i rozwiązywaniu różnych problemów, a także podejmując samodzielnie uzasadnione decyzje merytoryczne i organizacyjne

efektywnie planuje i organizuje pracę własną oraz innych; krytycznie ocenia priorytety przydzielonych i wykonywanych zadań oraz stopień ich zaawansowania i sprawnie przystosowuje je do aktualnych potrzeb

rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za rzetelność wykonywania powierzonych mu zadań oraz rozumie wagę poszanowania własności intelektualnej

jest otwarty i tolerancyjny wobec innych kultur, języków i postaw

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prawidłowo wypełnionego dziennika praktyk, sprawozdania studenta i pozytywnej opinii pracodawcy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Adam Sobek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Adam Sobek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Adam Sobek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Adam Sobek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Adam Sobek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)