Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przekład tekstów chińskich – pisemny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PTC-PIS-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład tekstów chińskich – pisemny
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
sinologia, studia stacjonarne licenjackie, semestr 6
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Sinologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Opanowanie praktycznych umiejętności pisemnego tłumaczenia wybranych tekstów, ze szczególnym naciskiem na różnego rodzaju struktury językowe, konstrukcje gramatyczne i słownictwo. Poprawna analiza zdań wielokrotnie złożonych i ich przekład z naciskiem na jakość merytoryczną i stylistyczną. Wskazanie metod właściwej interpretacji znaczeń wyrazów

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Opanowanie materiału obowiązującego w zakresie przedmiotu praktyczna nauka języka chińskiego.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Dostarczane przez nauczyciela

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Przygotowanie do zajęć 10

Czytanie wskazanej literatury 5

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 10

Wykonanie przekładu pisemnego zadanego tekstu 5


SUMA GODZIN 60

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2


Skrócony opis:

Celem kursu jest opanowanie praktycznych umiejętności pisemnego tłumaczenia wybranych tekstów, ze szczególnym naciskiem na różnego rodzaju struktury językowe, konstrukcje gramatyczne i słownictwo. Zajęcia mają również na celu rozwinięcie poprawnej analizy zdań wielokrotnie złożonych i ich przekład z naciskiem na jakość merytoryczną i stylistyczną. Materiał językowy obejmuje różnorodne teksty zarówno o charakterze użytkowym, publicystycznym, jak i literackim.

Pełny opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Analiza gramatyczna zdań wielokrotnie złożonych. poprawny pod względem gramatycznym i merytorycznym przekład na język polski, metody właściwej interpretacji tekstów literackich na podstawie:

Przykładu korespondencji biznesowej

Fragmentu umowy pomiędzy podmiotami gospodarczymi

Zaświadczenia lub decyzji wydanej przez organ administracyjny

Pisma zawierającego określone oświadczenie lub pełnomocnictwo

Fragmentu instrukcji obsługi wybranego urządzenia

Literatura:

Wybrane przez wykładowcę teksty chińskie o średniej skali trudności, sukcesywnie przekazywane studentom na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

Rozpoznaje specyfikę języka chińskiego pisanego obejmującą typowe dla chińskich tekstów słownictwo, zwroty z języka klasycznego, skróty itp.

Poprawnie odczytuje i interpretuje różnego rodzaju teksty.

Weryfikuje i modyfikuje swoje pisemne wypowiedzi pod kontrolą wykładowcy.

Wykorzystuje swoją wiedzę językową podczas analizy gramatycznej tekstów.

Pracuje w grupie i aktywnie uczestniczy w przedstawieniu i dyskutowaniu wyników pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z „otwartą książką”

Kolokwium pisemne

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student posiada niezbędną wiedzę teoretyczną oraz potrafi samodzielnie przetłumaczyć pisemnie tekst z języka chińskiego na język polski, zachowując poprawność merytoryczną oraz stylistyczną, a także standardy etyczne pracy tłumacza;

dobry plus (+db; 4,5): student ma niewielkie braki w wiedzy teoretycznej i/lub popełnia drobne błędy przy przekładzie tekstu na język polski;

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć niż na ocenę db+, jednak niewpływających znacząco na zrozumienie przez studenta ogólnego sensu tekstu oraz prawidłowe jego przekazanie w przekładzie;

dostateczny plus (+dst; 3,5): student wykazuje się większą sprawnością translatorską niż na ocenę dst, jednak błędy merytoryczne nadal uniemożliwiają pełne i właściwe zrozumienie tekstu przez odbiorcę;

dostateczny (dst; 3,0): student generalnie rozumie i logicznie tłumaczy zadany tekst, dopuszczalne są znaczące błędy merytoryczne na poziomie tłumaczenia poszczególnych zdań czy akapitów;

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość zagadnień teoretycznych, brak umiejętności zrozumienia tłumaczonego tekstu i oddania jego treści w języku polskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Krenz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Halina Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)