Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PROSIN-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: sinologia, studia stacjonarne licenjackie, semestr 5
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Sinologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedstawienie standardów w zakresie wymogów formalnych dotyczących pracy dyplomowej.

Rozwinięcie umiejętności prawidłowego korzystania ze źródeł (literatury przedmiotowej, literatury podmiotowej).

Przygotowanie studenta do pisania prac naukowych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka chińskiego na poziomie B1.

Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie ze źródeł naukowych w tych językach

Umiejętność gromadzenia i korzystania z materiałów.

Umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 10

Przygotowanie pracy semestralnej 20


SUMA GODZIN 60

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2


Skrócony opis:

Proseminarium przygotowuje studentów do udziału w seminarium licencjackim i pisania prac licencjackich. Podczas zajęć przekazywana jest wiedza na temat wymogów formalnych stawianych pracom licencjackim.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Dlaczego piszemy prace licencjackie?

Jak wybrać temat?

Rola promotora

Elementy ocenianie w recenzji:

Zbieranie materiałów

Struktura pracy

Plan pracy

Formułowanie tezy, celu pracy

Edycja tekstu

Bibliografia

Cytowanie, podawanie źródeł

Ortografia pinyinu

Przedstawienie przez studentów prezentacji na temat związany z przyszłą pracą dyplomową

Literatura:

‒ Adam Wolański 2008. Edycja tekstów. Porady praktyczne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

‒ Arkadiusz Dudziak i Agnieszka Żejmo 2008. Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

zna i rozumie miejsce i znaczenie sinologii w relacji do innych nauk humanistycznych oraz jej specyfikę przedmiotową i metodologiczną w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa

ma teoretyczno-metodologiczną wiedzę potrzebną do realizacji tematu pracy, nabytą w dotychczasowych studiach i rozwiniętą;

orientuje się w ogólniejszej wiedzy dotyczącej zjawisk powiązanych z zakresem swojej pracy;

rozumie podstawowe pojęcia i zna zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego, i ich przestrzega;

samodzielnie zdobywa wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł i analizuje pozyskane w ten sposób informacje;

korzystając ze zdobytej wiedzy formułuje problem badawczy;

refleksyjnie odnosi się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi językowych i je modyfikuje pod kontrolą wykładowcy/opiekuna naukowego;

przygotowuje tekst pracy zaliczeniowej z dbałością zarówno o jej stronę merytoryczną, jak i językowo-formalną;

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i ciągłości praktyki komunikacyjnej w języku chińskim przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Prezentacja multimedialna

Praca pisemna

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): doskonała orientacja w omawianej problematyce;

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;

dobry (db; 4,0): dobra orientacja w omawianej problematyce– możliwy szerszy zakres niedociągnięć;

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca orientacja w omawianej problematyce;

dostateczny (dst; 3,0): słaba orientacja w omawianej problematyce;

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca orientacja w omawianej problematyce.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Kurpaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Kurpaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.