Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka szwedzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJSZW-24
Kod Erasmus / ISCED: 09.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka szwedzkiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S2-FS
Przedmioty dla programu S2-FSX
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 11.00 LUB 10.00 LUB 13.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język szwedzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

uzyskanie przez studenta umiejętności językowych w zakresie języka szwedzkiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiających swobodne zaawansowane komunikowanie się ustne i pisemne


utrwalenie i dalsze poszerzenie aktywnego zasobu słownictwa z różnych dziedzin, w tym słownictwa specjalistycznego z zakresu prawa, ekonomii i innych dziedzin przyrodniczo-technicznych, potrzebnego do formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych poprzez ćwiczenia leksykalne oraz ćwiczenia słowotwórcze


doskonalenie umiejętności rozumienia i analizowania różnego typu wypowiedzi ustnych na poziomie zaawansowanym w języku szwedzkim, w tym dyskusji, referatu popularnonaukowego i naukowego oraz tekstu artystycznego, także tekstu specjalistycznego z zakresu prawa, ekonomii i innych dziedzin przyrodniczo-technicznych ; zwrócenie uwagi na rejestry językowe i stylistyczne oraz cechy dialektalne na poziomie C1 wg ESOKJ


doskonalenie zaawansowanego poprawnego ustnego komunikowania się języku szwedzkim na poziomie B2+/C1 (ESOKJ) na różne tematy, w tym formułowania argumentów i ich użycia w dyskusji;

kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi ustnych o charakterze syntezy poglądów (referat) oraz wypowiedzi o charakterze analizy i interpretacji


doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy różnego typu tekstów pisanych w języku szwedzkim (tekst urzędowy, tekst dziennikarski i publicystyczny, tekst popularnonaukowy, tekst naukowy, tekst literacki, tekst specjalistyczny z zakresu prawa, ekonomii i innych dziedzin przyrodniczo-technicznych)

doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych na poziomie zaawansowanym B2+/C1 (ESOKJ), logicznych i spójnych pod względem treści, struktury i stylu (opis, streszczenie, referat, recenzja, komentarz, tekst argumentujący, esej); rozwijanie umiejętności syntezy informacji i integrowanie wiedzy z różnych dziedzin, kształtowanie umiejętności rozpoznawania różnych stylów funkcjonalnych języka szwedzkiego i posługiwania się nimi


dalsze rozwijanie i ćwiczenie umiejętności pozyskiwania, selekcjonowania i integrowania informacji potrzebnych do konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczących życia społecznego i aktualnych tematów, a także wypowiedzi dotyczących zagadnień z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego;

kształtowanie świadomości odpowiedzialnego korzystania z dorobku naukowego innych osób, z uwzględnieniem konieczności przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej

poszerzenie wiedzy na temat kryteriów poprawności językowej, dalsze rozwijanie umiejętności śledzenia aktualnych zjawisk językowych w zakresie języka szwedzkiego i badań na ich temat


dalsze kształtowanie i ćwiczenie umiejętności analizy i krytycznej oceny wypowiedzi ustnych w zakresie fonetyki, gramatyki i leksyki, a także formy przekazu; kształtowanie i ćwiczenie umiejętności analizy tekstu pisanego pod względem poprawności gramatycznej, stylistycznej i leksykalnej oraz nazywania, komentowania i poprawiania dostrzeżonych błędów i usterek

dalsze rozwijanie umiejętności analizowania szwedzkich tekstów kultury (literatura, film, teatr, muzyka, sztuka)

pogłębianie zainteresowań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych w zakresie języka szwedzkiego, rozwijanie umiejętności świadomego poszerzania i aktualizowania posiadanej wiedzy


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Rozwijanie wszechstronnych zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych na poziomie C1 w zakresie języka szwedzkiego w sytuacjach dotyczących życia codziennego i społecznego, a także w kontekstach specjalistycznych, szczególnie z zakresu prawa, ekonomii i innych dziedzin przyrodniczo-technicznych

Ćwiczenia leksykalne poszerzające zasób słownictwa i doskonalące umiejętność prawidłowego doboru słownictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na idiomy i zapożyczenia oraz

uwzględnieniem łaczliwości frazologicznej wyrazów i procesów słowotwórczych zachodzących w języku szwedzkim

Ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumienia ze słuchu i analizy zaawansowanych wypowiedzi w języku szwedzkim (w tym dyskusji i referatu, również o charakterze popularnonaukowym i naukowych oraz tekstu artystycznego) pod kątem treści i formy, ćwiczenia kształtujące umiejętność rozróżniania rejestrów językowych i stylistycznych oraz cech dialektalnych

Ćwiczenia kształtujące umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych różnego typu, w tym dłuższych wypowiedzi o charakterze argumentacji, syntezy poglądów, analizy i interpretacji, z wykorzystaniem samodzielnie pozyskanych informacji

Ćwiczenia rozwijające umiejętność formułowania merytorycznych argumentów oraz przedstawiania własnych opinii w dyskusji; zwrócenie uwagi na kulturę słowa i kulturę dyskusji; ćwiczenie umiejętności przyjmowania różnych ról w sytuacjach komunikacyjnych

Ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem, analizy i interpretacji różnego typu tekstów pisanych w języku szwedzkim ( tekst urzędowy, tekst dziennikarski, tekst popularnonaukowy i naukowy, tekst artystyczny, tekst specjalistyczny z zakresu prawa, ekonomii i innych dziedzin przyrodniczo-technicznych); kształtowanie umiejętności rozróżniania i wskazywania cech różnych stylów funkcjonalnych języka szwedzkiego

Rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi stylami funkcjonalnymi języka szwedzkiego, ćwiczenia stylistyczne na przekształcanie tekstów

Ćwiczenia sprawdzające i rozwijające umiejętność formułowania krótkich tekstów w języku szwedzkich na poziomie C1 (opis, streszczenie); kształtowanie umiejętności redukcji zbędnych informacji oraz dbałości o przejrzystość stylistyczną wypowiedzi.

Ćwiczenia rozwijające umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych różnego typu na poziomie C1 (referat, komentarz, recenzja, tekst argumentujący, esej) , syntezy informacji, integrowania wiedzy z różnych dziedzin, analizy i formułowania wniosków

Prezentacja reguł poprawnościowych i dyskusja nad kryteriami poprawności językowej, kształtowanie wrażliwości językowej studentów i umiejętności śledzenia aktualnych zjawisk językowych w zakresie języka szwedzkiego i dotyczących ich badań

Analiza poprawności tekstu pisanego pod względem gramatycznym, stylistycznym i leksykalnym z uwzględnieniem poznanych reguł poprawności językowej i wykorzystaniem specjalistycznej terminologii przy nazywaniu i komentowaniu dostrzeżonych usterek

Ćwiczenie nawyku krytycznej refleksji dotyczącej własnych wypowiedzi ustnych w zakresie fonetyki, gramatyki, leksyki i formy przekazu i kształtowanie umiejętności oceny wypowiedzi innych osób

Rozwijanie umiejętności pozyskiwania, selekcjonowania i krytycznej oceny informacji, potrzebnych

do konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także integrowania wiedzy z różnych dziedzin; prezentacja źródeł pozyskiwania informacji, zwrócenie uwagi na obowiązek przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej

Kształtowanie nawyku pogłębiania i aktualizowania zdobytej wiedzy, ćwiczenie umiejętności dzielenia się nią z innymi i dawania inspirującego przykładu.

Ćwiczenie umiejętności doboru metod wykonywania zadań i uczenia się (praca indywidualna, praca w grupie)

Analiza szwedzkich i skandynawskich tekstów kultury z wykorzystaniem metod badawczych typowych dla literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa.

Prezentacja szwedzkiego dziedzictwa kultury oraz aktualnych wydarzeń, zjawisk i trendów obecnych w szwedzkim życiu kulturalnym i społecznym, kształtowanie umiejętności dostrzegania szerszych kontekstów interpretacyjnych.

Prezentacja możliwości rozwijania zainteresowań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych poprzez samodzielną lekturę, angażowanie się w działalność naukową i kulturalną Katedry Skandynawistyki oraz bierne i czynne uczestnictwo w wykładach i konferencjach naukowych

Literatura:

Albertsson S., m. fl., MEGA Företagsekonomi, Stockholm: Bonnier Utbildning, 2007.

Alfredsson, R. 2002. Skrivtrappan. Lund: Folkuniversitetets förlag.

Brodow, B., Danielson, S., Johansson, G. & Ågren, G. 1972. Skrivträningsprogram 1. Stockholm: LiberLäromedel.

Brodow, B., Danielson, S., Johansson, G. & Ågren, G. 1973. Skrivträningsprogram 2. Stockholm: LiberLäromedel.

Eklöf, B., Heijdenberg, H. 1996. Ordlagret. Malmö: Gleerups

Gentzel Gunilla, Mathlein Marianne, Trevisani Margareta. 2000. Testa läs och hör. Stockholm: Bonnier Utbildning

Gustavsson, J. 2007. Konsten att skriva och tala. Lund: Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet; wersja pdf: http://studentia.se/

Hallström Anna. Östberg Urban. 2001. Svår grammatik och ordbildning i svenska som främmande språk. Lund: Studentlitteratur.

Hebbe Agneta. 2001. Bygg upp ert ordförråd. Stockholm: Natur och kultur

Hellspong, L., Ledin, P. 1997. Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur.

Josephson, O, Korduner, S., Mårtenson, P. & Ågren, G. 1987. Språket. Lärobok i svenska för gymnasieskolan, årskurserna 1-3. Stockholm: Biblioteksförlaget

Larsson, Hans Albin, 2004. Att lyckas med seminarieuppsatsen (4:e uppl.). Stockholm:SNS Förlag.

Quenaeu, Raymond, [1947] 2005. Stilövningar. Lund: Bakhåll.

Rembe A., Wahlström & Widstands formulärhandbok, Borås: Wahlström & Widstand, 1991

Ulvås Mårtenson, Brittmari, 2010, Juridik för tolkar, Stockholm: Fritzes, 2010.

Artykuły ze szwedzkiej prasy, artykuły popularnonaukowe i naukowe, teksty specjalistyczne z zakresu prawa, ekonomii i innych dziedzin przyrodniczo-technicznych oraz wybrane teksty literackie.

Larsson, Hans Albin, 2004. Att lyckas med seminarieuppsatsen (4:e uppl.). Stockholm:SNS Förlag.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada umiejętności językowe w języku szwedzkim na poziomie C1 (ESOKJ) potrzebne do zaawansowanej komunikacji w mowie i piśmie; ma świadomość własnych możliwości i ograniczeń dąży do ich wyeliminowania; rozumie potrzebę samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy

umiejętnie korzysta z posiadanego szerokiego zasobu słownictwa w zakresie języka szwedzkiego obejmującego słownictwo z różnych dziedzin na poziomie C1 (ESOKJ) tym słownictwo specjalistyczne z zakresu prawa, ekonomii i innych dziedzin przyrodniczo-technicznych, formułując wypowiedzi ustne i pisemne; dba o poszerzanie zasobu słownictwa, sprawnie posługuje się tradycyjnymi i elektronicznymi źródłami, wyszukując potrzebne słownictwo tematyczne i fachowe

zna mechanizmy rozwoju języka, orientuje się w aktualnych procesach zachodzących w języku szwedzkim i rozpoznaje zjawiska językowe występujące w analizowanych tekstach, w zakresie objętym modułem dla poziomu C1 (ESOKJ)

posiada pogłębioną wiedzę w zakresie fonetyki, gramatyki, frazeologii i stylistyki języka szwedzkiego i potrafi ją wykorzystywać w praktyce konstruując wypowiedzi ustne i pisemne, także krytycznie analizując i oceniając wypowiedzi własne i cudze

rozumie i analizuje zaawansowane wypowiedzi ustne w języku szwedzkim, w tym wypowiedzi o charakterze dyskusji, referatu popularnonaukowego i naukowego oraz tekstu artystycznego czy tekstu specjalistycznego z zakresu prawa, ekonomii i innych dziedzin przyrodniczo-technicznych, rozpoznaje rejestry stylistyczne i wskazuje cechy dialektalne

potrafi formułować wypowiedzi ustne o charakterze komentarza i referatu w języku szwedzkim na poziomie co najmniej C1 (ESOKJ) , wykorzystując informacje pozyskane z różnych źródeł, posługując się urozmaiconym i dostosowanym do charakteru wypowiedzi słownictwem oraz dbając o jej poprawność gramatyczną i logiczną strukturę

potrafi zabierać głos i merytorycznie argumentować w dyskusji prowadzonej w języku szwedzkim, na poziomie B2+/C1,dba o kulturę słowa i kulturę dyskusji, szanuje poglądy jej uczestników i prawo do ich wyrażania.

czyta ze zrozumieniem, analizuje i interpretuje różne typy tekstów pisanych w języku szwedzkim, w tym teksty literackie, a także teksty popularnonaukowe i naukowe z dziedziny literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego w zakresie ojbętym modułem 09-PNJSZW-24, także teskty specjalistyczne z zakresu prawa, ekonomii i innych dziedzin przyrodniczo-technicznych

zna style funkcjonalne języka szwedzkiego, potrafi wskazać je w analizowanym tekście pisanym; potrafi dokonywać przekształceń stylistycznych tekstu, nadając mu cechy różnych stylów funkcjonalnych języka szwedzkiego

potrafi samodzielnie formułować różne typy wypowiedzi pisemnych w języku szwedzkim na poziomie C1 (ESOKJ), w tym prace o charakterze akademickim, analizę i wnioski, wykazuje się umiejętnością korzystania z różnych źródeł, selekcji i krytycznej oceny pozyskanych informacji

potrafi przeprowadzić wnikliwą analizę tekstu pisanego pod kątem poprawności gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej, wskazując dostrzeżone błędy i usterki, nazywając je i omawiając z wykorzystaniem poznanej terminologii specjalistycznej

umiejętnie korzysta z dorobku naukowego innych osób, ma świadomość obowiązku przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej, krytycznie selekcjonuje i weryfikuje informacje pozyskane z tradycyjnych i elektronicznych źródeł

potrafi organizować własną pracę, odpowiednio dostosowując metodę do otrzymanego zadania, umie współpracować z innymi, inspirować ich proces uczenia się, przyjmować różne zadania podczas pracy w grupie w zakresie objętym modułem 09-PNJSZW-24; ma umiejętność dzielenia się zdobytą wiedzą

potrafi śledzić i rozpoznawać i osadzać w szerszym kontekście procesy i zjawiska zachodzące w szwedzkim i skandynawskim życiu kulturalnym, społecznym i politycznym, jak również dokonywać porównań i wyciągać wnioski

analizuje teksty kultury z wykorzystaniem poznanych metod badawczych typowych dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa adekwatnie do swoich kompetencji językowych na poziomie C1 wg ESOKJ

rozwija swoje zainteresowania w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego i skandynawskiego w zakresie objętym modułem dla poziomu C1 wg ESOKJ

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, ćwiczenia leksykalne, analiza różnego typu tekstów, dyskusja nad tekstem wysłuchanym / przeczytanym, praca w grupach, prezentacje studentów, prezentacja tekstów kultury

F: Ćwiczenia sprawdzające, dyskusja podsumowująca, dyskusja w grupie, prace pisemne

P: Sprawdziany cząstkowe, pisemny sprawdzian zaliczeniowy

Ćwiczenia leksykalne różnego typu wprowadzające i utrwalające słownictwo, np. teksty z lukami, testy wyboru

ćwiczenia z wyrażeniami idiomatycznymi, zapożyczeniami

ćwiczenia słowotwórcze

analiza tekstu pod kątem prawidłowego doboru słownictwa

samodzielna praca studenta ze słownikami

F: Sprawdzanie wykonanych ćwiczeń,

ćwiczenia utrwalające opanowany materiał, dyskusja w grupie

P: Sprawdziany cząstkowe, pisemny sprawdzian zaliczeniowy.

Wykład, prezentacja procesów i zjawisk zachodzących we współczesnym języku szwedzkich, dyskusja nad przeczytanym tekstem / wysłuchanym programem, wskazywanie przykładów omawianych zjawisk, prezentacje studentów F: Ćwiczenia dyskusja w grupie, omówienie prezentacji

P: Pisemny sprawdzian zaliczeniowy

Ćwiczenia gramatyczne, leksykalne i stylistyczne, ćwiczenia w konstruowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych, analiza poprawności wypowiedzi własnych i cudzych F: Sprawdzenie wykonanych ćwiczeń, dyskusja w grupie

P: Ocena prac pisemnych. Sprawdzian zaliczeniowy

Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu (programy radiowe i telewizyjne, audiobooki, filmy)

wykład: zwrócenie uwagi na różne rejestry językowe i stylistyczne oraz cechy dialektalne, dyskusja, wskazywanie przykładów

analiza i interpretacja wysłuchanego tekstu

pisemne streszczenie wysłuchanego tekstu, pisemny komentarz, recenzja

F: Dyskusja w grupie

P: Ocena prac pisemnych

Prezentacja struktury i specyfiki wypowiedzi ustnych różnego typu, zwrócenie uwagi na

ćwiczenie wypowiedzi ustnych komentujących tematy aktualne oraz ustnych prezentacji o charakterze referatu lub argumentacji (prezentacje studentów na tematy związane z życiem kulturalnym, społecznym i politycznym Szwecji i Skandynawii; prezentacje przedstawiające zainteresowania badawcze studentów

F: Ocena prezentacji pod kątem poprawności gramatycznej i leksykalnej, formy przekazu oraz treści, dyskusja w grupie

Ćwiczenie formułowania argumentów i przygotowanie i prowadzenia dyskusji, praca w parach i mniejszych grupach, dyskusja podsumowująca na forum grupy

ćwiczenie przyjmowania różnych ról w dyskusji (prowadzący lub uczestnik)

wykład: zwrócenie uwagi na kulturę słowa i kulturę dyskusji F: Dyskusja w grupie, wskazanie popełnionych błędów

Ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego (wykorzystanie tekstów prasowych, tekstów użytkowych, tekstów literackich, popularnonaukowych i naukowych)

analiza struktury i stylu wypowiedzi, interpretacja treści

praca w grupach, dyskusja podsumowująca;

praca pisemna nawiązująca do przeczytanego i omówionego tekstu;

prezentacja ustna przeczytanego wcześniej tekstu (zadanie indywidualne)

F: Dyskusja w grupie, ocena prac pisemnych

P: Ocena prac pisemnych

Wykład: omówienie stylów funkcjonalnych języka szwedzkiego;

Praca z tekstem, indywidualna lub w grupie, rozpoznawanie różnych typów stylów i wskazywanie ich cech

Indywidualne prace pisemne studentów sporządzane na zajęciach lub jako zadanie domowe: przekształcenia stylistyczne tekstu

F: Prezentacja wykonanych zadań, dyskusja w grupie

P:Indywidualna ocena prac pisemnych

Praktyczne ćwiczenia w formułowaniu krótkich wypowiedzi pisemnych o charakterze opisu i streszczenia, ćwiczenia na skracanie i upraszczanie tekstu.

Wykład: omówienie specyfiki dłuższych wypowiedzi pisemnych różnego typu.

Ćwiczenie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych o charakterze referatu, komentarza, recenzji, tekstu argumentującego, eseju (praca domowa studentów)

F: Prezentacja wykonanych zadań, dyskusja w grupie i ocena indywidualna wypowiedzi pisemnych pod kątem struktury, zawartości merytorycznej, poprawności językowej, wykorzystania źródeł.

Dyskusja w grupie, omówienie powtarzających się błędów konstrukcyjnych, gramatycznych, leksykalnych i stylistycznych

Wykład, dyskusja nad kryteriami poprawności językowej, nawiązująca do przeczytanych tekstów i wysłuchanych / obejrzanych programów

Analiza poprawności tekstu pisanego pod względem gramatycznym, leksykalnym i stylistycznym, ćwiczenia; zwrócenie uwagi na prawidłowe nazwanie wskazanych błędów z wykorzystaniem terminologii fachowej

Poprawa błędów popełnionych we własnych wypowiedzi pisemnych

F: Dyskusja w grupie, ocena wykonanych zadań

P: Sprawdzian zaliczeniowy

Prezentacja możliwości pozyskiwania potrzebnych informacji z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i elektronicznych, zwrócenie uwagi na prawo autorskie, wskazanie metod selekcji i weryfikacji zgromadzonego materiału.

Ćwiczenia na gromadzenie, selekcjonowanie, integrowanie informacji na zadany/wybrany temat: indywidualne zadania pisemne i ustne,

prezentacja rezultatów pracy indywidualnej

F: Dyskusja w grupie, omówienie wykonanych zadań

P: Indywidualna ocena zadań

Różnego typu ustne i pisemne zadania indywidualne i grupowe(przygotowanie ustnego lub pisemnego referatu, zaprezentowanie problemu, przedstawienie słownictwa przygotowanie prezentacji na dany temat, przygotowanie i przeprowadzenie dyskusji), wymagające umiejętnego zorganizowania pracy własnej i pracy innych osób, pozyskania potrzebnych informacji i doboru metody.

Prezentacja wykonanych zadań umożliwiająca podzielenie się zdobytą wiedzą.

F: Dyskusja w grupie, ocena prac pisemnych, omówienie prezentacji ustnych

Prezentacje studentów, dyskusja nad przeczytanymi artykułami i tekstami publicystycznymi, pisemne zadania podsumowujące

F: dyskusja w grupie, ocena zadań pisemnych

Prezentacja tekstów kultury, analiza wysłuchanych programów, obejrzanych filmów, przeczytanych książek, dyskusja.

Praca pisemna. F: Dyskusja w grupie

P: Indywidualna ocena pracy pisemnej

Prezentacja lektur i materiałów poszerzających wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego.

Uczestnictwo w wykładach i seminariach zaproszonych gości;

włączenie studentów w aktywne przygotowywanie konferencji i imprez tematycznych związanych ze Szwecją i Skandynawią F: Dyskusja w grupie

4. Kryteria oceniania

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

- Byt det fetstilta ordet mot en synonym! Skriv om meningen om det behövs!

- Fyll i sammansättningar eller substantiv avledda av verb i luckorna nedan!

- Markera meningarna med R (Rätt) eller F (Fel). Rätta felen!

- Sammanfatta debatten om könsneutralt pronomen ”hen” som du har lyssnat på och skriv en egen kommentar till den.

- Skriv om texten i tidningsprosastil utan att tappa bort något av innehållet.

- Skriv egna reflektioner med rubriken "Vilket skämt, vilket dystert skämt är ändå icke livet!". Din text skall ha inslag av ironi. Ca.700 ord.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Alicja Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Sonia Ławniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)