Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka szwedzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJS-66
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka szwedzkiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla etapu r3-X-S1-Szw w sem. letnim
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 11.00 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język szwedzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Cele kształcenia:

uzyskanie przez studenta umiejętności językowych w zakresie języka szwedzkiego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiających zaawansowane uczestnictwo w komunikacji bezpośredniej i pośredniej

poszerzenie zasobu słownictwa, z uwzględnieniem słownictwa tematycznego z różnych dziedzin (w tym terminów naukowych) synonimów i wyrażeń idiomatycznych

utrwalenie wiadomości na temat zasad gramatycznych języka szwedzkiego i kryteriów poprawności językowej


doskonalenie umiejętności rozumienia różnego typu wypowiedzi ustnych na poziomie średnio zaawansowanym w języku szwedzkim, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi mających charakter dyskusji, referatu popularnonaukowego i naukowego oraz tekstu literackiego; zwrócenie uwagi na rejestry językowe i stylistyczne oraz dialektalne warianty językowe

doskonalenie zaawansowanego poprawnego ustnego komunikowania się języku szwedzkim na poziomie B2+ (ESOKJ) na różne tematy, w tym formułowania argumentów i ich użycia w dyskusji, a także konstruowania dłuższych wypowiedzi ustnych o charakterze referatu

doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy różnego typu tekstów pisanych w języku szwedzkim, w tym tekstów popularnonaukowych i naukowych oraz tekstów literackich


doskonalenie umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi pisemnych na poziomie zaawansowanym B2+ (ESOKJ), w tym tekstów o charakterze akademickim

rozwijanie umiejętności pozyskiwania i weryfikowania informacji potrzebnych do konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczących zagadnień z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego oraz krytycznej oceny źródeł; kształtowanie świadomości odpowiedzialnego korzystania z dorobku naukowego innych osób, z uwzględnieniem konieczności przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej

kształtowanie i ćwiczenie umiejętności analizy i krytycznej oceny wypowiedzi ustnych w zakresie fonetyki, gramatyki i leksyki, a także formy przekazu

kształtowanie i ćwiczenie umiejętności analizy tekstu pisanego pod względem poprawności gramatycznej, stylistycznej i leksykalnej oraz nazywania, komentowania i poprawiania dostrzeżonych błędów i usterek

wykształcenie umiejętności krytycznej oceny własnych możliwości i ograniczeń w zakresie znajomości języka szwedzkiego


rozwijanie umiejętności analizowanie szwedzkich tekstów kultury (literatura, film, teatr, muzyka, sztuka)

pogłębianie zainteresowań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych w zakresie języka szwedzkiego, rozwijanie umiejętności świadomego poszerzania i aktualizowania posiadanej wiedzy


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Ćwiczenie wszechstronnych zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych na poziomie B2+ w zakresie języka szwedzkiego w sytuacjach dotyczących życia codziennego i społecznego, a także w kontekstach specjalistycznych

Ćwiczenia rozwijające zasób słownictwa i doskonalące umiejętność prawidłowego doboru słownictwa potrzebnego do konstruowania wypowiedzi ustnych pisemnych, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa tematycznego z różnych dziedzin, wyrażeń idiomatycznych oraz terminów naukowych

Utrwalenie wiadomości na temat zasad gramatycznych języka szwedzkiego poprzez analizę poprawności wypowiedzi pisemnych i ustnych

Ćwiczenia doskonalące umiejętność rozumienia ze słuchu zaawansowanych wypowiedzi w języku szwedzkim mających charakter dyskusji i referatu (również o charakterze popularnonaukowym i naukowych) oraz tekstów literackich

Ćwiczenie umiejętności analizy wypowiedzi ustnych pod względem treści i formy, ze zwróceniem uwagi na rejestr językowy, specyfikę stylistyczną i dialektalne warianty językowe

Ćwiczenia doskonalące umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych różnego typu, zarówno krótkich wypowiedzi o charakterze komentarza, jak i dłuższych mających charakter referatu

Ćwiczenia doskonalące umiejętność uczestniczenia w dyskusji, wyrażania opinii i argumentowania własnego stanowiska

Ćwiczenia doskonalące umiejętność analizy i interpretacji różnego rodzaju tekstów pisanych w języku szwedzkim, w tym tekstów popularnonaukowych i naukowych z dziedziny literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego

Ćwiczenia rozwijające umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych różnego typu na poziomie B2+, w tym tekstów o charakterze akademickim

Ćwiczenie umiejętności pozyskiwania i weryfikowania informacji, potrzebnych

do konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych;

prezentacja źródeł pozyskiwania informacji, zwrócenia uwagi na obowiązek przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej

Analiza poprawności tekstu pisanego pod względem gramatycznym, stylistycznym i leksykalnym z uwzględnieniem poznanych kryteriów poprawności językowej

Ćwiczenie nawyku krytycznej refleksji dotyczącej własnych wypowiedzi ustnych i wyrabianie umiejętności oceny wypowiedzi innych osób

Prezentacja możliwości pogłębiania umiejętności językowych i aktualizowania zdobytej wiedzy poprzez wykorzystanie źródeł tradycyjnych i elektronicznych

Analiza szwedzkich tekstów kultury.

Prezentacja szwedzkiego dziedzictwa kultury oraz aktualnych wydarzeń, zjawisk i trendów obecnych w szwedzkim życiu kulturalnym i społecznym

Prezentacja możliwości rozwijania zainteresowań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych poprzez samodzielną lekturę, angażowanie się w działalność naukową i kulturalną Katedry Skandynawistyki oraz bierne i czynne uczestnictwo w wykładach i konferencjach naukowych

Literatura:

Eckerbom, T., Källsäter, E., 2004, På tepeten, Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Hallström Anna. Östberg Urban. 2001. Svår grammatik och ordbildning i svenska som främmande språk. Lund: Studentlitteratur.

Mathlein Marianne. 1999. Avancera Ord, Stockholm: Almqvist &Wiksell

Mathlein Marianne. 1996. Avancera Gram.Stockholm: Liber.

Uddman, P. & Gustavsson, J. 2007. Konsten att skriva och tala. Lund: Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet; wersja pdf: http://studentia.se/ (2008-10-05).

Wiklund, E. 2009. Diskutera aktuella frågor. Stockholm: Liber

Åström, M. 2006. Språkporten, Lund: Studentlitteratur

Artykuły ze szwedzkiej prasy, artykuły popularnonaukowe i naukowe oraz wybrane teksty literackie.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada umiejętności językowe w języku szwedzkim na poziomie co najmniej B2+ (ESOKJ)

posiada szeroki zasób słownictwa w zakresie języka szwedzkiego na poziomie przynajmniej B2+(ESOKJ), i potrafi się nim poprawnie posługiwać, komunikując się w sposób zaawansowany w mowie i piśmie; swobodnie posługuje się słownikami, wyszukując potrzebne słownictwo tematyczne i fachowe

posiada pogłębioną wiedzę w zakresie gramatyki języka szwedzkiego i potrafi ją wykorzystywać w praktyce, konstruując poprawne wypowiedzi ustne i pisemne oraz oceniając poprawność gramatyczną analizowanych tekstów

rozumie, interpretuje i analizuje zaawansowane wypowiedzi ustne w języku szwedzkim, w tym wypowiedzi o charakterze dyskusji, referatu popularnonaukowego i naukowego oraz teksty literackie

umie rozróżniać rejestry językowe i stylistyczne, rozumie wypowiedzi ustne zawierające

dialektalne warianty języka szwedzkiego

potrafi formułować wypowiedzi ustne o charakterze komentarza i referatu w języku szwedzkim na poziomie co najmniej B2+ (ESOKJ) , wykorzystując informacje pozyskane z różnych źródeł, posługując się urozmaiconym i dostosowanym do charakteru wypowiedzi słownictwem oraz dbając o jej poprawność gramatyczną i logiczną strukturę

potrafi uczestniczyć w dyskusji prowadzonej w języku szwedzkim, dotyczącej aktualnych tematów społecznych i kulturalnych, a także tematów z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego; poprawnie formułuje argumenty,

dba o kulturę dyskusji; potrafi również podjąć się roli osoby prowadzącej dyskusję

czyta ze zrozumieniem i analizuje różne typy tekstów w języku szwedzkim,

w tym teksty literackie, a także teksty popularnonaukowe i naukowe z dziedziny literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego

potrafi formułować spójne i logiczne dłuższe wypowiedzi pisemne w języku szwedzkim na poziomie co najmniej B2+ (ESOKJ), w tym wypowiedzi o charakterze akademickim,

dobierając odpowiednio słownictwo, stosując się do zasad gramatycznych i dbając o poprawność stylistyczną tekstu

potrafi pozyskiwać, krytycznie analizować i weryfikować informacje potrzebne do konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczących różnych dziedzin życia społecznego oraz tematów z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego;

umiejętnie korzysta z dorobku naukowego innych osób, ma świadomość obowiązku przestrzegania prawa autorskiego i poszanowania własności intelektualnej

potrafi krytycznie analizować i obiektywnie oceniać własne i cudze wypowiedzi ustne pod względem ich poprawności fonetycznej, gramatycznej i leksykalnej, a także formy przekazu

potrafi dokonać analizy tekstu pisanego pod względem poprawności gramatycznej, stylistycznej i leksykalnej, odnajdując, nazywając, komentując i poprawiając dostrzeżone usterki

ma świadomość własnych możliwości i ograniczeń w zakresie języka szwedzkiego, potrafi samodzielnie poprawić zasygnalizowane przez nauczyciela błędy i dąży do ich wyeliminowania; rozumie potrzebę samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy

potrafi organizować własną pracę, odpowiednio dostosowując metodę do otrzymanego zadania, umie współpracować z innymi i przyjmować różne zadania podczas pracy w grupie

potrafi analizować teksty kultury, wykazuje się orientacją w aktualnych wydarzeniach zjawiskach i trendach szwedzkiego życia społecznego i kulturalnego

potrafi rozwijać swoje zainteresowania w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego korzystając z różnych źródeł, opracowań i analiz

Metody i kryteria oceniania:

wykład, dyskusja wokół zagadnień gramatyczno-leksykalnych, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego, dyskusja nad tekstem wysłuchanym / przeczytanym, praca w grupach, prezentacje studentów, prezentacja tekstów kultury,

F: Ćwiczenia sprawdzające, dyskusja podsumowująca, dyskusja w grupie

P: Sprawdziany cząstkowe, sprawdzian zaliczeniowy, egzamin pisemny i ustny

prezentacja słownictwa

ćwiczenia leksykalne wprowadzające słownictwo

ćwiczenia utrwalające słownictwo

samodzielna praca studenta ze słownikami, gromadzenie słownictwa tematycznego potrzebnego do dyskusji i prezentacji

F: Sprawdzanie wykonanych samodzielnie ćwiczeń,

ćwiczenia utrwalające opanowany materiał, dyskusja w grupie

P: Sprawdziany cząstkowe, sprawdzian zaliczeniowy. egzamin pisemny i ustny

ćwiczenia gramatyczne o charakterze powtórkowym i utrwalającym

analiza tekstu pod względem poprawności gramatycznej

F: Ćwiczenia sprawdzające opanowanie materiału, dyskusja w grupie

P: Sprawdziany cząstkowe, sprawdzian zaliczeniowy, egzamin pisemny

ćwiczenia na rozumienie ze słuchu (programy radiowe i telewizyjne, audiobooki, filmy)

dyskusja na temat wysłuchanego tekstu, analiza i interpretacja

pisemne streszczenie wysłuchanego tekstu, pisemny komentarz, recenzja

F: Sprawdzenie ćwiczenia, dyskusja w grupie, ocena pracy pisemnej

P: Sprawdzian zaliczeniowy, egzamin pisemny i ustny

wykład

ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, zwrócenie uwagi na różne rejestry językowe i stylistyczne oraz dialektalne warianty języka szwedzkiego

dyskusja

F: Dyskusja w grupie,

P: Sprawdzian zaliczeniowy, egzamin pisemny i ustny

prezentacja struktury i specyfiki wypowiedzi ustnych różnego typu

ćwiczenie wypowiedzi ustnych komentujących tematy aktualne oraz ustnych prezentacji o charakterze referatu lub argumentacji

F: Ocena prezentacji, dyskusja w grupie

P: Egzamin ustny

ćwiczenia w formułowaniu argumentów i przygotowaniu dyskusji

ćwiczenie dyskusji w parach, mniejszych grupach i dyskusji podsumowującej

ćwiczenia przyjmowania różnych ról w dyskusji (prowadzący lub uczestnik) F: Dyskusja w grupie

P: Egzamin ustny

ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego (wykorzystanie tekstów prasowych, tekstów użytkowych, tekstów literackich, popularnonaukowych i naukowych)

omówienie struktury, słownictwa, dyskusja wokół treści

praca pisemna nawiązująca do tekstu

F: Dyskusja w grupie, ocena prac pisemnych

P: Sprawdzian zaliczeniowy, egzamin pisemny i ustny

Wykład prezentujący strukturę i specyfikę różnego typu wypowiedzi pisemnych

Indywidualne prace pisemne studentów sporządzane na zajęciach lub jako zadanie domowe

F: Dyskusja w grupie, omówienie powtarzających się błędów konstrukcyjnych, gramatycznych, leksykalnych i stylistycznych , indywidualna ocena prac pisemnych

P: Egzamin pisemny

Prezentacja możliwości pozyskiwania potrzebnych informacji z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i elektronicznych, zwrócenie uwagi na prawo autorskie.

Zadania indywidualne i grupowe o charakterze pisemnym i ustnym, wymagające samodzielnego pozyskania i weryfikacji informacji

F: Prezentacja wykonanych zadań, dyskusja w grupie i ocena indywidualna

P: Egzamin pisemny i ustny

prezentacja kryteriów oceny poprawności tekstu

analiza poprawności tekstu pisanego, ćwiczenia

poprawa własnych wypowiedzi pisemnych

F: Dyskusja w grupie, ocena wykonanych zadań

P: Sprawdzian zaliczeniowy, egzamin ustny

prezentacja kryteriów oceny poprawności wypowiedzi ustnej (poprawność fonetyczna, gramatyczna, leksykalna, forma przekazu, rejestr językowy)

omówienie najczęściej pojawiających się błędów i usterek.

dyskusja nad poprawnością wypowiedzi ustnych F: Dyskusja w grupie

P: Egzamin pisemny

analiza własnych i cudzych wypowiedzi pisemnych i ustnych pod kątem ich poprawności językowej.

ćwiczenia gramatyczne, leksykalne i stylistyczne

prezentacja możliwości utrwalania i pogłębiania umiejętności językowych

F: Dyskusja w grupie, poprawa prac pisemnych, omówienie wypowiedzi ustnych

zadania indywidualne do wykonania na zajęciach lub przygotowania w domu: przygotowanie ustnego lub pisemnego referatu, zaprezentowanie problemu, przedstawienie słownictwa poprowadzenie dyskusji

ćwiczenie umiejętności pracy w grupie: przygotowanie i

przedstawienie prezentacji, dyskusja na temat programu lub tekstu, analiza poprawności tekstu F: Prezentacja wykonanego zadania, ocena prezentacji, dyskusja w grupie

P: Sprawdzian zaliczeniowy, egzamin ustny

prezentacja tekstów kultury

analiza wysłuchanych programów, obejrzanych filmów, przeczytanych książek

dyskusja.

praca pisemna lub prezentacja F: Dyskusja w grupie

P: Ocena pracy lub prezentacji, sprawdzian zaliczeniowy, egzamin pisemny i ustny

prezentacja lektur i materiałów poszerzających wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego

uczestnictwo w wykładach i seminariach zaproszonych gości F: Dyskusja w grupie

Kryteria oceniania

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Sonia Ławniczak, Ewa Niewiarowska-Rasmussen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Sonia Ławniczak, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ulrika Helen, Sonia Ławniczak, Ewa Niewiarowska-Rasmussen, Alicja Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)