Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka szwedzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJS-56
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka szwedzkiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FSs
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język szwedzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

uzyskanie przez studenta umiejętności językowych w zakresie języka szwedzkiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiających zaawansowane uczestnictwo w komunikacji bezpośredniej i pośredniej

doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy różnego typu wypowiedzi ustnych na poziomie B2/ B2+ (ESOKJ) w języku szwedzkim

doskonalenie umiejętności rozumienia i analizy różnego typu tekstów pisanych w języku szwedzkim, takich jak tekst dziennikarski, tekst użytkowy, tekst literacki, jak również tekstów popularnonaukowych i naukowych

poszerzenie zasobu słownictwa (z uwzględnieniem słownictwa tematycznego z różnych dziedzin, synonimów) i wyrażeń idiomatycznych

pogłębienie i utrwalenie wiadomości na temat zasad gramatycznych języka szwedzkiego

doskonalenie zaawansowanego, poprawnego komunikowania się języku szwedzkim na poziomie B2 (ESOKJ), wykorzystywania samodzielnie pozyskanych informacji, formułowania argumentów i ich użycia w dyskusji

doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych na poziomie zaawansowanym B2 (ESOKJ) logicznych i spójnych pod względem treści, struktury i stylu

kształtowanie umiejętności formułowanie wypowiedzi pisemnych o charakterze akademickim

kształtowanie umiejętności analizy i krytycznej oceny własnych i cudzych wypowiedzi ustnych w zakresie fonetyki, gramatyki i leksyki, a także formy przekazu

kształtowanie i ćwiczenie umiejętności analizy tekstu pisanego pod względem poprawności gramatycznej, stylistycznej i leksykalnej oraz nazywania, komentowania i poprawiania dostrzeżonych błędów i usterek

rozwijanie umiejętności świadomego, samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie języka szwedzkiego z wykorzystaniem słowników oraz innych źródeł tradycyjnych i elektronicznych

rozwijanie zainteresowań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych w zakresie języka szwedzkiego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Ćwiczenie wszechstronnych umiejętności komunikacyjnych na poziomie B2 w zakresie języka szwedzkiego w sytuacjach dotyczących życia codziennego i społecznego, a także w kontekstach specjalistycznych

Utrwalenie wiadomości i praktycznych umiejętności w zakresie gramatyki języka szwedzkiego; prezentacja wiadomości poszerzających wiedzę i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach nauki

Poszerzanie zasobu słownictwa poprzez różnego typu ćwiczenia leksykalne; wprowadzenie słownictwa tematycznego, wyrażeń idiomatycznych i synonimów

Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu różnych typów wypowiedzi ustnych i ich analizy pod kątem treści i formy

Ćwiczenie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi ustnych o charakterze referatu, z wykorzystaniem samodzielnie pozyskanych informacji i słownictwa tematycznego

Ćwiczenie umiejętności uczestniczenia w dyskusji dotyczącej wysłuchanego lub przeczytanego tekstu, formułowania argumentów, wyrażania własnej opinii, ustosunkowania się do faktów;

zwrócenie uwagi na kulturę dyskusji

Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i analizowania zaawansowanych tekstów w języku szwedzkim, takich jak artykuły prasowe, teksty użytkowe, teksty popularno-naukowe i naukowe

Ćwiczenie umiejętności analizy i dyskusji wokół tekstu literackiego na podstawie materiału przeczytanego lub wysłuchanego

Ćwiczenie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych (opis, streszczenie, referat, recenzja, komentarz, tekst argumentujący, esej) z wykorzystaniem urozmaiconego słownictwa i przy zachowaniu reguł poprawności gramatycznej

Przybliżenie specyfiki tekstów pisanych o charakterze akademickim i prezentacja reguł obowiązujących dla tego typu wypowiedzi, w zakresie struktury, stylu, doboru słownictwa, sposobu korzystania ze źródeł, sporządzania przypisów i bibliografii

Prezentacja zasad streszczania, referowania i komentowania tekstów pisanych o charakterze akademickim

Ćwiczenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych o charakterze akademickim z uwzględnieniem poznanych reguł dotyczących tego typu tekstów

Analiza poprawności tekstu pisanego pod względem gramatycznym, stylistycznym i leksykalnym

Ćwiczenie nawyku krytycznej refleksji dotyczącej własnych wypowiedzi ustnych i wyrabianie umiejętności oceny wypowiedzi innych osób

Prezentacja możliwości pogłębiania umiejętności językowych i rozwijania zainteresowań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych poprzez czytanie tekstów kultury, śledzenie aktualnych tendencji i nurtów oraz uczestnictwo w wykładach i konferencjach naukowych

Literatura:

Mathlein Marianne. 1999. Avancera Ord, Stockholm: Almqvist &Wiksell

Mathlein Marianne. 1996. Avancera Gram.Stockholm: Liber.

Hallström Anna. Östberg Urban. 2001. Svår grammatik och ordbildning i svenska som främmande språk. Lund: Studentlitteratur.

Alfredsson, R. 2002. Skrivtrappan. Lund: Folkuniversitetets förlag.

Brodow, B., Danielson, S., Johansson, G. & Ågren, G. 1972. Skrivträningsprogram 1. Stockholm: LiberLäromedel.

Brodow, B., Danielson, S., Johansson, G. & Ågren, G. 1973. Skrivträningsprogram 2. Stockholm: LiberLäromedel.

Josephson, O, Korunder, S., Mårtenson, P. & Ågren, G. 1987. Språket. Lärobok i svenska för gymnasieskolan, årskurserna 1-3. Stockholm: Biblioteksförlaget

SkriVet – http://www.vasa.abo.fi/itped/skrivet/

Uddman, P. & Gustavsson, J. 2007. Konsten att skriva och tala. Lund: Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet; wersja pdf: http://studentia.se/ (2008-10-05).

Wiklund, E. 2009. Diskutera aktuella frågor. Stockholm: Liber

Åström, M. 2006. Språkporten, Lund: Studentlitteratur

Artykuły ze szwedzkiej prasy, artykuły popularnonaukowe i naukowe oraz wybrane teksty literackie.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada umiejętności językowe w języku szwedzkim na poziomie co najmniej B2 (ESOKJ) oraz ma świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności

posiada szeroki zasób słownictwa w zakresie języka szwedzkiego na poziomie co najmniej B2 (ESOKJ), i potrafi się nim poprawnie posługiwać

potrafi wykorzystywać zdobyte w toku studiów wiadomości z gramatyki języka szwedzkiego do konstruowana poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz oceny poprawności gramatycznej analizowanych tekstów

rozumie, analizuje i interpretuje różnego typu wypowiedzi ustne w języku szwedzkim

potrafi poprawnie formułować różnego typu wypowiedzi ustne w języku szwedzkim na poziomie co najmniej B2 (ESOKJ) posługując się w tym celu urozmaiconym słownictwem i dbając o logiczną strukturę wypowiedzi

czyta ze zrozumieniem i analizuje różne typy tekstów w języku szwedzkim,

w tym teksty popularnonaukowe i naukowe z dziedziny literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa

rozumie przebieg procesu powstawania tekstu akademickiego i zna zasady obowiązujące przy tworzeniu tego typu tekstu

zna zasady streszczania, referowania i komentowania tekstów o charakterze naukowym

potrafi formułować spójne i logiczne dłuższe wypowiedzi pisemne w języku szwedzkim na poziomie co najmniej B2 (ESOKJ), dobierając odpowiednio słownictwo, stosując się do zasad gramatycznych i dbając o poprawność stylistyczną tekstu

potrafi formułować wypowiedzi pisemne o charakterze akademickim

potrafi uczestniczyć w dyskusji, przedstawiać własną opinię i formułować argumenty, szanuje innych uczestników dyskusji i ich poglądy

potrafi krytycznie analizować i obiektywnie oceniać własne i cudze wypowiedzi ustne i pisemne

potrafi pracować w grupie i wykonywać zadania indywidualne, umiejętnie organizuje własną pracę

rozumie potrzebę samodzielnego pogłębiania wiedzy i ćwiczenia praktycznych umiejętności w zakresie języka szwedzkiego, umie korzystać ze różnego typu słowników i innych źródeł tradycyjnych i elektronicznych, potrafi weryfikować pozyskane informacje

umie rozwijać swoje zainteresowania w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

wykład, dyskusja wokół zagadnień gramatyczno-leksykalnych, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego, dyskusja nad tekstem wysłuchanym / przeczytanym, praca w grupach, prezentacje studentów, prezentacja tekstów kultury,

F: Ćwiczenia sprawdzające, dyskusja podsumowująca, dyskusja w grupie

P: Sprawdziany cząstkowe, sprawdzian zaliczeniowy

prezentacja słownictwa, ćwiczenia leksykalne wprowadzające słownictwo, ćwiczenia utrwalające słownictwo,

samodzielna praca studenta ze słownikiem

F: Sprawdzanie wykonanych samodzielnie ćwiczeń,

ćwiczenia utrwalające opanowany materiał, dyskusja w grupie

P: Sprawdziany cząstkowe, sprawdzian zaliczeniowy

wykład, prezentacja zagadnień gramatycznych,

ćwiczenia gramatyczne o charakterze powtórkowym i utrwalającym,

analiza tekstu pod względem poprawności gramatycznej F: Ćwiczenia sprawdzające opanowanie materiału, dyskusja w grupie

P: Sprawdziany cząstkowe, sprawdzian zaliczeniowy

ćwiczenia na rozumienie ze słuchu (programy radiowe i telewizyjne, audiobooki, filmy)

dyskusja na temat wysłuchanego tekstu, analiza i interpretacja,

pisemne streszczenie wysłuchanego tekstu

F: Sprawdzenie ćwiczenia, dyskusja w grupie, ocena pracy pisemnej

P: Sprawdzian zaliczeniowy

prezentacja struktury i specyfiki wypowiedzi ustnych różnego typu,

ćwiczenie wypowiedzi ustnych w sytuacjach spontanicznych i ustnych prezentacji o charakterze referatu lub argumentacji

F: Dyskusja w grupie, ocena prezentacji

ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego (wykorzystanie tekstów prasowych, tekstów użytkowych, tekstów literackich, popularnonaukowych i naukowych),omówienie struktury, słownictwa, dyskusja wokół treści, praca pisemna nawiązująca do tekstu

F: Dyskusja w grupie, ocena pracy pisemnej

P: Sprawdzian zaliczeniowy

wykład prezentujący specyfikę tekstu akademickiego,

praca w grupach – analiza tekstów

F: Dyskusja w grupie

P: zaliczenie na podstawie pracy pisemnej

wykład prezentujący sposób streszczania, referowania i komentowania tekstu akademickiego, ćwiczenia pisemne F: Dyskusja w grupie, sprawdzenie ćwiczeń pisemnych

P: zaliczenie na podstawie pracy pisemnej

wykład prezentujący strukturę i specyfikę różnego typu wypowiedzi pisemnych, indywidualne prace pisemne studentów sporządzane na zajęciach lub jako zadanie domowe

F: Dyskusja w grupie, omówienie powtarzających się błędów konstrukcyjnych, gramatycznych, leksykalnych i stylistycznych

P: Indywidualna ocena prac pisemnych

przygotowanie prac pisemnych o charakterze akademickim

F: Dyskusja w grupie, omówienie powtarzających się błędów i usterek

P: Indywidualna ocena prac pisemnych

ćwiczenia w formułowaniu argumentów i przygotowaniu dyskusji,

ćwiczenie dyskusji w parach, mniejszych grupach i dyskusji podsumowującej, ćwiczenia przyjmowania różnych ról w dyskusji (prowadzący lub uczestnik) F: Omówienie i ocena dyskusji

prezentacja kryteriów oceny poprawności tekstu, analiza poprawności tekstu pisanego, ćwiczenia, dyskusja nad poprawnością wypowiedzi ustnej F: Dyskusja w grupie, sprawdzenie ćwiczeń

P: sprawdzian zaliczeniowy

ćwiczenie umiejętności pracy w grupie: przygotowanie i przedstawienie prezentacji, przeprowadzenie dyskusji i przedstawienie wniosków, analiza tekstu zadania indywidualne do wykonania na zajęciach lub przygotowania w domu F: Prezentacja wykonanego zadania, dyskusja podsumowująco-oceniająca

P: Sprawdzian zaliczeniowy

prezentacja możliwości samodzielnego pogłębiania wiedzy, zadania indywidualne i grupowe o charakterze pisemnym i ustnym, wymagające samodzielnego pozyskania i weryfikacji informacji F: Prezentacja wykonanego zadania, dyskusja w grupie

P: sprawdzian zaliczeniowy

prezentacja tekstów kultury,

uczestnictwo w wykładach i seminariach zaproszonych gości,

praca pisemna lub prezentacja ustna F: dyskusja w grupie

P: Ocena pracy lub prezentacji

4. Kryteria oceniania

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Ewa Niewiarowska-Rasmussen, Alicja Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Sonia Ławniczak, Alicja Piotrowska, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ulrika Helen, Ewa Niewiarowska-Rasmussen, Alicja Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)