Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka szwedzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJS-46
Kod Erasmus / ISCED: 09.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka szwedzkiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FSs
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 LUB 11.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język szwedzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filolgia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

uzyskanie przez studenta umiejętności językowych w zakresie języka szwedzkiego na poziomie B1+/B2 wg ESOKJ, umożliwiających uczestnictwo w komunikacji bezpośredniej i pośredniej


kształtowanie umiejętności rozumienia szwedzkich tekstów pisanych i mówionych na poziomie B1+/B2 wg ESOKJ


kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych na poziomie na poziomie B1+ wg ESOKJ


kształtowanie umiejętności tworzenia szwedzkich tekstów pisanych różnego rodzaju na poziomie B1+ wg ESOKJ


rozwijanie przez studentów aktywnego zasobu słownictwa języka szwedzkiego na poziomie B1+ wg ESOKJ


rozwijanie kompetencji komunikacyjnych na poziomie B1+ wg ESOKJ


przekazanie i utrwalenie szczegółowej wiedzy w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka szwedzkiego (morfologia, składnia) adekwatnej do poziomu B1+/B2 wg ESOKJ


rozwinięcie umiejętności pracy w grupie wraz z umiejętnością przyjmowania w niej różnych ról


rozwinięcie wiedzy o Szwecji w zakresie życia codziennego i aktualnych tematów


rozwinięcie umiejętności pracy i nauki samodzielnej z wykorzystaniem słowników i zasobów internetowychRok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

czytanie tekstów szwedzkich podręcznikowych i innych na poziomie B1+/B2 wg ESOKJ

ćwiczenia w zakresie rozumienia szwedzkich wypowiedzi ustnych na poziomie B1+/B2 wg ESOKJ

ćwiczenia w zakresie tworzenia różnych typów tekstów pisanych w języku szwedzkim na poziomie B1+ wg ESOKJ

formułowanie wypowiedzi ustnych w języku szwedzkim na poziomie B1+

prezentacja, utrwalanie i poszerzanie aktywnego zasobu słownictwa szwedzkiego do poziomu B1+/B2 wg ESOKJ

ćwiczenia rozwijające kompetencje komunikacyjne do poziomu B1+/B2 wg ESOKJ

prezentacja gramatyki języka szwedzkiego (morfologia, składnia) i ćwiczenia w zakresie jej praktycznej znajomości na poziomie B1+/ wg ESOKJ

rozwijanie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania podczas niej różnych ról w ramach ćwiczeń komunikacyjnych

rozwijanie wiedzy o Szwecji w zakresie kultury życia codziennego i aktualnych tematów

ćwiczenia z zakresu praktycznej znajomości języka szwedzkiego z wykorzystaniem słowników i zasobów internetowych

Literatura:

Ballardini, K. 1987. Mål. Form och funktion. Del B. Verb. Stockholm: Natur och Kultur.

Fasth C., Kannermark A., 1997. Form i fokus. Del B. Lund: Kursverksamhetens förlag.

Gull M., Sandwall K., + 46, del 2 (2000), Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Göransson U., 2002. Helander A., Parada M., På svenska! 2. Lund: Folkuniverstitetets förlag

Hellström, G. & Zalcmanis, I. 1996. Andra övningsboken i svensk grammatik. Stockholm: Bonnier Utbildning AB.

Levy Scherrer P., Lindemalm K, 2009, Rivstart B1 + B2, Stockholm: Natur och Kultur.

Lindholm H., Watcyn-Jones, (1987), Sätt igång på svenska, Lund: Kursverksamhetens förlag.

Rosenqvist H. (2005), Uttalsboken, Stockholm: Natur & Kultur.

Watcyn-Jones P. (1996), Bygg upp ditt ordförråd 1, Lund: Kursverksamhetens förlag.

Westergren Agneta (200) , Svenska med melodi, Stockholm: Natur och Kultur

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozumie szwedzkie teksty pisane i mówione na poziomie B1+/B2 wg ESOKJ

potrafi formułować wypowiedzi ustne w języku szwedzkim na poziomie B1+

potrafi formułować różne typy wypowiedzi pisemnych w języku szwedzkim na poziomie B1+ wg ESOKJ

posiada aktywny zasób słownictwa szwedzkiego na poziomie B1+ wg ESOKJ

posiada kompetencje komunikacyjne na poziomie B1+ wg ESOKJ

posiada szczegółową wiedzę w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka szwedzkiego (morfologia, składnia), adekwatną do poziomu B1+ wg ESOKJ

potrafi korzystać ze słowników i innych pomocy leksykograficznych, a także innych źródeł wiedzy o języku szwedzkim

potrafi pracować w grupie oraz umiejętnie przyjmuje podczas niej różne role w zakresie objętym modułem dla pozopmu B1+

posiada poszerzoną wiedzę o Szwecji w zakresie kultury życia codziennego i aktualnych tematów w zakresie objętym modułem dla poziomu B1+

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając m.in. z zasobów internetowych i jest otwary na nowe idee

Metody i kryteria oceniania:

F: omówienie prac pisemnych (indywidualnie bądź na forum grupy)

P: test zaliczeniowy, egzamin pisemny i ustny

F: omówienie wyników ćwiczeń , korekta wymowy

F: omawianie wypowiedzi pisemnej

4. Kryteria oceniania

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Natalia Kołaczek, Ewa Niewiarowska-Rasmussen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Sonia Ławniczak, Alicja Piotrowska, Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ulrika Helen, Sonia Ławniczak, Alicja Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)