Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka szwedzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJS-36
Kod Erasmus / ISCED: 09.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka szwedzkiego
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: filologia szwedzka, studia stacjonarne licencjackie, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FSs
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 11.00 LUB 12.00 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język szwedzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

uzyskanie przez studenta umiejętności językowych w zakresie języka szwedzkiego na poziomie B1/B1+ wg ESOKJ, umożliwiających uczestnictwo w komunikacji bezpośredniej i pośredniej


kształtowanie umiejętności rozumienia szwedzkich tekstów pisanych i mówionych na poziomie co najmniej B1+ wg ESOKJ


kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych na poziomie B1 wg ESOKJ


kształtowanie umiejętności tworzenia krótkich szwedzkich tekstów pisanych na poziomie B1 wg ESOKJ


rozwijanie przez studentów aktywnego zasobu słownictwa języka szwedzkiego na poziomie B1 wg ESOKJ


rozwijanie kompetencji komunikacyjnych na poziomie B1 wg ESOKJ


rozwinięcie podstawowych zagadnień z zakresu fonologii suprasegmentalnej języka szwedzkiego oraz rozszerzenie zagadnień związanych z intonacją, asymilacją oraz akcentem wyrazowym i zdaniowym


przekazanie wiedzy w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka szwedzkiego (morfologia, składnia) adekwatnej do poziomu B1 wg ESOKJ


rozwinięcie umiejętności pracy w grupie wraz z umiejętnością przyjmowania w niej różnych ról


rozwinięcie wiedzy o Szwecji w zakresie kultury życia codziennego i aktualnych tematów


rozwinięcie umiejętności pracy i nauki samodzielnej z wykorzystaniem słowników oraz zasobów internetowychRok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

czytanie tekstów szwedzkich podręcznikowych i innych na poziomie B1 wg ESOKJ

ćwiczenia w zakresie rozumienia szwedzkich wypowiedzi ustnych na poziomie B1 wg ESOKJ

ćwiczenia w zakresie tworzenia krótkich tekstów szwedzkich pisanych na poziomie B1 wg ESOKJ

formułowanie wypowiedzi ustnych w języku szwedzkim na poziomie B1 wg ESOKJ

prezentacja, utrwalanie i poszerzanie aktywnego zasobu słownictwa szwedzkiego do poziomu B1/B1+ wg ESOKJ

ćwiczenia rozwijające kompetencje komunikacyjne w języku szwedzkim do poziomu B1 wg ESOKJ

prezentacja i wdrażanie zagadnień z zakresu prawidłowej intonacji, asymilacji i akcentu wyrazowego, zdaniowego i fazowego występujących w języku szwedzkim; ćwiczenie umiejętności graficznego zaznaczania melodii zdania, rodzaju akcentu i granic rytmu

prezentacja gramatyki języka szwedzkiego (morfologia, składnia) i ćwiczenia w zakresie jej praktycznej znajomości na poziomie B1 wg ESOKJ

rozwijanie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania podczas niej różnych ról w ramach ćwiczeń komunikacyjnych

rozwijanie wiedzy o Szwecji w zakresie kultury życia codziennego i aktualnych tematów

ćwiczenia z zakresu praktycznej znajomości języka szwedzkiego z wykorzystaniem słowników i zasobów internetowych

Literatura:

Ballardini, K. 1987. Mål. Form och funktion. Del B. Verb. Stockholm: Natur och Kultur.

Fasth C., Kannermark A., 1997. Form i fokus. Del B. Lund: Kursverksamhetens förlag.

Gull M., Sandwall K., + 46, del 2 (2000), Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Göransson U., 2002. Helander A., Parada M., På svenska! 2. Lund: Folkuniverstitetets förlag

Hellström, G. & Zalcmanis, I. 1996. Andra övningsboken i svensk grammatik. Stockholm: Bonnier Utbildning AB.

Levy Scherrer P., Lindemalm K, 2009, Rivstart B1 + B2, Stockholm: Natur och Kultur.

Lindholm H., Watcyn-Jones, (1987), Sätt igång på svenska, Lund: Kursverksamhetens förlag.

Rosenqvist H. (2005), Uttalsboken, Stockholm: Natur & Kultur.

Watcyn-Jones P. (1996), Bygg upp ditt ordförråd 1, Lund: Kursverksamhetens förlag.

Westergren Agneta (200) , Svenska med melodi, Stockholm: Natur och Kultur

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozumie szwedzkie teksty pisane i mówione na poziomie B1/B1+ wg ESOKJ

potrafi formułować wypowiedzi ustne w języku szwedzkim na poziomie B1 wg ESOKJ

potrafi formułować krótkie wypowiedzi pisemne w języku szwedzkim na poziomie B1 wg ESOKJ

posiada aktywny zasób słownictwa szwedzkiego na poziomie B1 wg ESOKJ

posiada kompetencje komunikacyjne na poziomie B1 wg ESOKJ

zna zasady związane z prawidłową intonacją, asymilacją i akcentem wyrazowym, zdaniowym i frazowym występującymi w języku szwedzkim i potrafi je stosować; potrafi zaznaczyć graficznie melodię zdania, rodzaj akcentu i granice rytmu

posiada ogólną wiedzę w zakresie praktycznej znajomości gramatyki języka szwedzkiego (morfologia, składnia), adekwatną do poziomu B1 wg ESOKJ

potrafi korzystać ze słowników i innych pomocy leksykograficznych, a także innych źródeł wiedzy o języku szwedzkim

potrafi pracować w grupie oraz umiejętnie przyjmuje podczas niej różne role na poziomie B1/B1+ wg ESOKJ

posiada poszerzoną wiedzę o Szwecji w zakresie kultury życia codziennego i aktualnych tematów na poziomie B1/B1+

potrafi samodzielnie pracować i uczyć się z wykorzystaniem zasobów internetowych

Metody i kryteria oceniania:

F: Ćwiczenia sprawdzające, dyskusja podsumowująca, dyskusja w grupie, prace pisemne

P: Sprawdziany cząstkowe,

F: Sprawdzanie wykonanych ćwiczeń,

ćwiczenia utrwalające opanowany materiał, dyskusja w grupie

Kryteria oceniania

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Natalia Kołaczek, Sonia Ławniczak, Ewa Niewiarowska-Rasmussen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andreas Haggarde, Sonia Ławniczak, Alicja Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ulrika Helen, Sonia Ławniczak, Alicja Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)